Gajary

O financovaní obcí v období krízy

  • March 4th, 2009

MALACKY, 4. marec 2009, 11.00 h ‚Äď V¬†Malack√°ch sa dnes uskuto√®√≤uje pracovn√© rokovanie z√°stupcov ZdruŇĺenia miest a¬†obc√≠ Slovenska a¬†Ministerstva financi√≠ SR k¬†problematike financovania obc√≠ v¬†obdob√≠ hospod√°rskej kr√≠zy.

S√ļ√®as¬Ěou programu stretnutia je vyhodnotenie finan√®n√Ĺch vz¬Ěahov Ň°t√°tu k¬†rozpo√®tom obc√≠ za minul√Ĺ rok. Po aktu√°lnych inform√°ci√°ch o¬†dopade kr√≠zy sa rokuje o opatreniach na jej zmiernenie z¬†poh¬ĺadu tohtoro√®n√Ĺch rozpo√®tov miest a¬†obc√≠. Na¬†programe je aj implement√°cia programov√©ho rozpo√®tovania v¬†√ļzemnej samospr√°ve, vyhodnotenie financovania neŇ°t√°tnych Ň°k√īl a¬†Ň°kolsk√Ĺch zariaden√≠, z√°kon o¬†soci√°lnych sluŇĺb√°ch a¬†monitorovanie jeho dopadu na rozpo√®ty obc√≠ i¬†novela z√°kona o¬†rozpo√®tov√Ĺch pravidl√°ch √ļzemnej samospr√°vy.

Inici√°torom pracovn√©ho rokovania v¬†Malack√°ch je Jozef Ondrejka, prim√°tor mesta a¬†√®len sekcie finan√®nej a¬†kontroly Rady ZdruŇĺenia miest a¬†obc√≠ Slovenska.

zdroj: malacky.sk

Most bude denne monitorovan√Ĺ

  • February 25th, 2009

MALACKY, 25. febru√°r 2009, 14.15 h ‚Äď Stav mosta ‚Äď nadjazdu na ceste II/503 v¬†Malack√°ch je ve¬ĺmi zl√Ĺ. Tak√Ĺ je z√°ver mimoriadnej obhliadky mosta vyvolanej poruchou. Dnes podve√®er sa za√®ne oprava, most zost√°va otvoren√Ĺ za plnej prev√°dzky v¬†oboch smeroch.

D√īvodom mimoriadnej obhliadky mosta bola porucha ‚Äď kaverna s¬†priemerom asi tridsa¬Ě cm vo vozovke nad piatym pilierom mosta. Obhliadku vykonali z√°stupcovia Region√°lnych ciest, ktor√© s√ļ spr√°vcom komunik√°cie, Obvodn√©ho √ļradu pre cestn√ļ dopravu a¬†pozemn√© komunik√°cie v¬†Malack√°ch a¬†Okresn√©ho riadite¬ĺstva Policajn√©ho zboru Bratislava ‚Äď okolie. M√°ria Rajtov√°, hovorky√≤a Region√°lnych ciest Bratislava poskytla Mestu Malacky z√°znam z¬†mimoriadnej obhliadky mosta. √ö√®astn√≠ci obhliadky skonŇ°tatovali havarijn√ļ situ√°ciu v¬†√®asti mosta nad pilierom, kde sa vyskytuje oblas¬Ě s¬†poruŇ°en√Ĺm a¬†vypadnut√Ĺm bet√≥nom v¬†mieste kontaktu nosn√≠kov s¬†obnaŇĺenou skorodovanou v√ĹstuŇĺou. Pod¬ĺa z√°znamu porucha ohrozuje bezpe√®nos¬Ě cestnej prem√°vky.

Ako okamŇĺit√© rieŇ°enie obhliadaj√ļca skupina navrhla prekry¬Ě poŇ°koden√© miesto dvoma ukotven√Ĺmi oce¬ĺov√Ĺmi plat√≤ami s¬†rozmermi 1,5 x 3 m s¬†hr√ļbkou 30 mm, obmedzi¬Ě r√Ĺchlos¬Ě v¬†tomto √ļseku na 30 km/h a¬†osadi¬Ě dopravn√ļ zna√®ku Pozor hrbol. Zo z√°znamu vypl√Ĺva, Ňĺe navrhnut√© rieŇ°enie, umoŇĺ√≤uj√ļce prem√°vku v¬†oboch smeroch, je proviz√≥rne. Na cestu II/ 503 bude v¬†nasleduj√ļcom polroku zv√ĹŇ°en√Ĺ dopravn√Ĺ n√°por, ke√ĮŇĺe je hlavnou obch√°dzkovou trasou po√®as za√®√≠naj√ļcej opravy √ĮalŇ°ieho mosta v¬†lokalite Vamp√≠l nad Ňĺeleznicou na ceste I/2.

Technick√Ĺm stavom mosta a¬†n√°vrhom rieŇ°enia sa bude zaobera¬Ě V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav inŇĺinierskych stavieb. Do 31. marca vypracuje expert√≠zu s¬†anal√Ĺzou pr√≠√®in a¬†n√°vrhom opatren√≠ na odstr√°nenie poruchy. Bratislavsk√Ĺ samospr√°vny kraj, ktor√Ĺ je vlastn√≠kom komunik√°cie, pl√°nuje komplexn√ļ opravu mosta za√®a¬Ě v auguste tohto roka. Dovtedy je pod¬ĺa expertov nevyhnutn√© most denne monitorova¬Ě. Pr√≠√®inou je vysok√° frekvencia z√°vaŇĺn√Ĺch por√ļch. Z√°znam z¬†mimoriadnej obhliadky uv√°dza, Ňĺe celkov√Ĺ stavebno-technick√Ĺ stav mosta je hodnoten√Ĺ stup√≤om VI ‚Äď ve¬ĺmi zl√Ĺ.

zdroj: malacky.sk

Starostovia Ňĺiadaj√ļ Ňĺupana o¬†zriadenie strednej Ň°koly

  • February 9th, 2009

Klub starostov Malack√©ho okresu dnes zaslal predsedovi Bratislavsk√©ho samospr√°vneho kraja Vladim√≠rovi Bajanovi a¬†poslancom zastupite¬ĺstva BSK list s¬†naliehavou Ňĺiados¬Ěou o¬†zriadenie strednej odbornej Ň°koly v¬†Malack√°ch.

Svoju Ňĺiados¬Ě starostovia opreli o¬†skuto√®nos¬Ě, Ňĺe moŇĺnosti stredn√©ho odborn√©ho vzdelania v okrese Malacky, ktor√Ĺ m√° 65 tis√≠c obyvate¬ĺov a¬†rozlohou je najv√§√®Ň°√≠m okresom kraja, nezodpovedaj√ļ jeho postaveniu. V celom¬†okrese je jedin√° stredn√° Ň°kola (Gymn√°zium Malacky) v¬†zria√Įovate¬ĺskej p√īsobnosti BSK. Pod¬ĺa starostov je aj toto d√īkazom nepriaznivej Ň°kolskej infraŇ°trukt√ļry v¬†kraji. V¬†ostatn√Ĺch okresn√Ĺch mest√°ch je nepomerne viac stredn√Ĺch Ň°k√īl: v Pezinku 8 a v¬†Senci 6.

√ŹalŇ°√≠m argumentom, ktor√Ĺ Klub starostov Malack√©ho okresu uv√°dza vo svojej Ňĺiadosti, je ak√ļtna nevyhnutnos¬Ě vzdel√°vania stredoŇ°kolsk√©ho dorastu pre potreby Priemyselno-technologick√©ho parku Z√°horie. Zameranie zdruŇĺenej strednej Ň°koly by malo plni¬Ě predovŇ°etk√Ĺm poŇĺiadavky priemyseln√©ho parku a¬†spektrum u√®ebn√Ĺch odborov by pruŇĺne reagovalo na potreby trhu pr√°ce. Klub starostov v¬†n√°vrhu rieŇ°enia nadv√§zuje na aktivity Mesta Malacky a¬†nov√ļ Ň°kolu navrhuje umiestni¬Ě do priestorov b√Ĺval√©ho naft√°rskeho u√®iliŇ°¬Ěa na s√≠dlisku Juh v¬†Malack√°ch. Objekt v¬†s√ļ√®asnosti spravuje Ministerstvo zdravotn√≠ctva SR. ŇĹiados¬Ě zaslan√ļ predsedovi BSK a¬†poslancom zastupite¬ĺstva BSK podp√≠salo vŇ°etk√Ĺch 24 starostov okresu Malacky.

zdroj: malacky.sk

Firmy.Zahori.sk Рonline katalóg záhoráckych firiem

  • November 23rd, 2008

Zahori.sk predstavuje nov√ļ sluŇĺbu Firmy.zahori.sk. Modern√Ĺ design a jednoduch√© ovl√°danie predstavuje intuit√≠vnu cestu k v√Ĺsledkom h¬ĺadania firiem na Z√°hor√≠. Zahori.sk tak pridalo √ĮalŇ°iu sluŇĺbu k zverej√≤ovan√©mu obsahu 18-tich z√°hor√°ckych weboch a odkazom na viac ako 66 z√°hor√°ckych, mestsk√Ĺch a obecn√Ĺch str√°nok.

Zahori.sk chce by¬Ě najpopul√°rnejŇ°√≠m miestom Z√°hor√°ckeho internetu, na ktorom jeho uŇĺ√≠vatelia nach√°dzaj√ļ pomoc, rieŇ°enie svojich probl√©mov, pou√®enie i z√°bavu.

Zara√Įte BEZPLATNE VaŇ°u spolo√®nos¬Ě do najr√ĹchlejŇ°ie sa rozrastaj√ļceho online katal√≥gu z√°hor√°ckych firiem. Aj bez nutnosti ma¬Ě vlastn√ļ webstr√°nku m√īŇĺete zaradi¬Ě VaŇ°u firmu do katal√≥gu a prezentova¬Ě sa aj na internete.VŇ°etky z√°znamy v katal√≥gu s√ļ ru√®ne trieden√©, √®√≠m sa dosahuje kvalitnejŇ°√≠ obsah vo vyh¬ĺad√°van√≠. Po zadan√≠ presnej adresy sa ved¬ĺa v√Ĺsledku zobrazuje aj interakt√≠vna mapa (cez syst√©m maps.google.com).

V s√ļ√®asnosti prebieha nap√•√≤anie datab√°zy. BU√ŹTE medzi prv√Ĺmi firmami v katal√≥gu z√°hor√°ckych firiem Firmy.Zahori.sk

Pridajte eŇ°te dnes svoju firmu na http://firmy.zahori.sk .

VŇ°etky z√°znamy v katal√≥gu s√ļ ru√®ne trieden√©, √®√≠m sa dosahuje kvalitnejŇ°√≠ obsah vo vyh¬ĺad√°van√≠.

√ölohou Zahori.sk je nielen prin√°Ň°a¬Ě obsah, ale i n√°vŇ°tevn√≠kov na z√°hor√°cke str√°nky. Prin√°Ň°a preto na √ļvodnej str√°nke viac kr√°t denne aktu√°lne v√Ĺstup z 18-tich z√°hor√°ckych webstr√°nok:

Spravodajské weby:
Myjany.sk – online Z√°hor√°cke noviny
Zahorie.eu
Zahorie.info
Zahorie.com

Mestské weby:
Malacky.sk
Senica.sk
Skalica.sk
Holic.sk
Gbely.sk
Gajary.sk

҆portov√Ĺ web:
HK36Skalica.sk

Region√°lne z√°hor√°cke t√ĹŇĺdenn√≠ky:
t√ĹŇĺdenn√≠k Z√°hor√°k
t√ĹŇĺdenn√≠k MY t√ĹŇĺdenn√≠k pre Z√°horie
dvojt√ĹŇĺdenn√≠k Malack√Ĺ hlas

Nez√°visle weby:
Malackepohlady.sk
Senica.sk
NIM Ve¬ĺk√© Lev√°re
√®ajov√≤a u Soused√ļ

Od dneŇ°n√©ho d√≤a m√° z√°horie nov√ļ vstupn√ļ br√°nu – Zahori.sk.

Team Firmy.zahori.sk

Z¬†hrobu ¬ľuda Z√ļbka v Malack√°ch zmizla vz√°cna busta

  • August 13th, 2008

V¬†noci zo soboty na nede¬ĺu (9. ‚Äď 10. 8.) z¬†hrobu spisovate¬ĺa ¬ľuda Z√ļbka na starom cintor√≠ne v¬†Malack√°ch nepozorovane zmizla vz√°cna busta s¬†jeho podobiz√≤ou. Stratu ohl√°sila najsk√īr mestskej, potom Ň°t√°tnej pol√≠cii posledn√° Ňĺij√ļca pr√≠buzn√° spisovate¬ĺa v¬†Malack√°ch ‚Äď jeho neter Erna Chudejov√°. Na stratu busty ju v nede¬ĺu r√°no upozornili Mala√®ania.

Sl√°vny malack√Ĺ rod√°k ¬ľudo Z√ļbek (12. 7. 1907 ‚Äď 23. 6. 1969) m√° hrob hne√Į pri vstupe do cintor√≠na a¬†v√Įaka prekr√°snej bronzovej podobizni tohto majstra pera ho nebolo nemoŇĺn√© ob√≠s¬Ě ho bez povŇ°imnutia. Autorkou mas√≠vnej bronzovej busty, ktor√ļ dala vyrobi¬Ě pozostal√° rodina ¬ľuda Z√ļbka, je zn√°ma akademick√° soch√°rka ¬ľudmila CvengroŇ°ov√°, vtedy eŇ°te ako mlad√° autorka. Pod¬ĺa spomienok Erny Chudejovej bronzov√° busta na pomn√≠ku z¬†egyptskej Ňĺuly st√°la rodinu za√®iatkom sedemdesiatych rokov do 100 000 kor√ļn.

‚ÄěSom z¬†toho Ň°okovan√°,‚Äú povedala 69-ro√®n√° dc√©ra ¬ľuda Z√ļbka Elena Bertoncini, ktor√° Ňĺije v¬†Taliansku, no v¬†t√Ĺchto d√≤och je na lie√®ebnom pobyte v¬†PieŇ°¬Ěanoch. ‚ÄěKe√Į som tam chodievala, mohla som sa s¬†otcom doslova rozpr√°va¬Ě. Jeho podobize√≤ bola √ļplne vern√°, hoci autorka pracovala len pod¬ĺa fotografie. Bol ako Ňĺiv√Ĺ.‚Äú

Elenina sesternica Erna sa ob√°va √ĮalŇ°ej kr√°deŇĺe bronzovej knihy, ktor√° eŇ°te na pomn√≠ku zostala. Je na nej vyryt√Ĺ n√°pis: ‚ÄěOtvor duŇ°u m√ļdrym slov√°m a¬†napl√≤ ju dobrotou a¬†l√°skou k¬†pravde. ‚ÄěCez druh√ļ stranu knihy je preloŇĺen√° vetvi√®ka s¬†jahodou, pretoŇĺe svoju Ňĺenu volal jah√īdka,‚Äú vysvet¬ĺuje Erna Chudejov√°.

Vlani si Malacky pripomenuli 100. v√Ĺro√®ie narodenia ¬ľuda Z√ļbka poloŇĺen√≠m kytice kvetov na jeho hrob v¬†de√≤ v√Ĺro√®ia, v√Ĺstavou v¬†Mestskom centre kult√ļry a recita√®nou s√ļ¬ĚaŇĺou Z√ļbkove pramene. Cel√© roky Mala√®ania chodievali okolo hrobu ¬ľuda Z√ļbka s¬†p√Ĺchou a¬†pietou, preto je s√ļ√®asn√Ĺ vandalsk√Ĺ √®in pre nich nepochopite¬ĺn√Ĺ a¬†predstavitelia mesta v¬†s√ļvislosti s n√≠m vyjadrili po¬ĺutovanie.