Gajary » archive for 'Novinky'

Poslancom ch√Ĺbaj√ļ inform√°cie o priemyselnom parku

  • April 4th, 2008

Nedostatok inform√°ci√≠ a pomal√© napredovanie budovania. Tieto hodnotenia prevl√°dali vo vyst√ļpeniach poslancov po prezent√°cii stavu rozvoja Priemyselno-technologick√©ho parku Z√°horie, s ktorou vyst√ļpil na ostatnom zasadnut√≠ Mestsk√©ho zastupite¬ĺstva mesta Malacky (31. 1. 2008) Juraj Lettrich, v√Ĺkonn√Ĺ riadite¬ĺ Eurovalley, a.s.

J. Lettrich vo svojej prezent√°cii predloŇĺil sum√°r vykonan√Ĺch krokov: odlesnenie, vybudovanie technickej a dopravnej infraŇ°trukt√ļry v z√≥ne C, vysporiadanie pozemkov so Slovensk√Ĺm pozemkov√Ĺm fondom, za√®iatok v√Ĺstavby golfov√©ho ihriska a infraŇ°trukt√ļry v katastri Plaveck√©ho ҆tvrtku, pr√≠pravu dokument√°cie pre stavebn√© povolenie na v√Ĺstavbu technickej infraŇ°trukt√ļry a reziden√®nej oblasti v z√≥ne A pri Ve¬ĺk√Ĺch Lev√°roch a pr√≠pravu podkladov na realiz√°ciu dia¬ĺni√®nej kriŇĺovatky pri Studienke. V√Ĺkonn√Ĺ riadite¬ĺ Eurovalley avizoval, Ňĺe do konca marca tohto roku o√®ak√°va vydanie √ļzemn√©ho rozhodnutia na v√Ĺstavbu centra n√°kupu a sluŇĺieb pri okruŇĺnej kriŇĺovatke v Malack√°ch. Priemyselno ‚Äď technologick√Ĺ park Z√°horie ozna√®il za: ‚ÄěNajpripravenejŇ°√≠ park na Slovensku a jeden z najdynamickejŇ°ie sa rozv√≠jaj√ļcich priemyseln√Ĺch parkov v Eur√≥pe.‚Äú

Poslanci MsZ sa po prezent√°cii p√Ĺtali z√°stupcu Eurovalley na vstup konkr√©tnych investorov, term√≠n v√Ĺstavby v√Ĺrobn√Ĺch h√°l, moŇĺnosti mesta vstupova¬Ě do filozofie budovania parku, n√°hradn√ļ v√Ĺsadbu v z√≥ne C. Upozornili na neaktu√°lnu internetov√ļ str√°nku spolo√®nosti, ktor√° zav√°dza n√°vŇ°tevn√≠ka. Juraj Lettrich priznal zanedbanie marketingu a komunik√°cie: ‚ÄěNaŇ°a internetov√° str√°nka vych√°dza z ide√≠, ktor√© uŇĺ nie s√ļ platn√©. V tomto roku za√®neme s akt√≠vnym marketingom.‚Äú Ozn√°mil z√°rove√≤ men√° troch investorov, ktor√Ĺch vstup do priemyseln√©ho parku je uŇĺ pripraven√Ĺ. Ide o spolo√®nosti Swedwood (rozvoj are√°lu skladu dreva), VGP (logistick√° spolo√®nos¬Ě) a BASO International (predaj prefabrikovan√Ĺch v√Ĺrobkov). ‚ÄěNes¬ĺubujeme da√≤ov√© √ļ¬ĺavy. O√®ak√°vame investorov, pre ktor√Ĺch bude toto √ļzemie zauj√≠mav√©,‚Äú uviedol J. Lettrich. ‚ÄěUrbaniz√°cia dia¬ĺnice z Bratislavy do K√ļtov je nezvratn√°.‚Äú Poslanci upozornili na nefunk√®n√ļ kriŇĺovatku pri v√Ĺjazde na Tov√°rensk√ļ ulicu a Ňĺiadali Juraja Lettricha o akt√≠vne poskytovanie inform√°ci√≠ o obsadzovan√≠ priemyseln√Ĺch z√≥n i vysvetlenie konkurencieschopnosti parku.

Po√®iatky priemyseln√©ho parku siahaj√ļ do roku 1993. Spr√°vcovsk√° akciov√° spolo√®nos¬Ě Eurovalley vznikla v roku 2002. V roku 2005 do nej vst√ļpila v poz√≠cii developera spolo√®nos¬Ě HB Reavis Group, m√° majoritn√ļ 96- percentn√ļ majetkov√ļ √ļ√®as¬Ě. Minoritn√Ĺmi akcion√°rmi s√ļ Mesto Malacky, Obec Ve¬ĺk√© Lev√°re, Obec Plaveck√Š҆tvrtok a Bratislavsk√Ĺ samospr√°vny kraj. Z√°mer vyuŇĺitia z√≥ny C, ktor√° patr√≠ do katastra Malaciek, hovor√≠ o vyuŇĺit√≠ pre ¬ĺahk√Ĺ priemysel, logistiku, elektrotechnick√Ĺ a drev√°rsky priemysel. Celkov√° zastavan√° plocha z√≥ny je 313 000 m2, rozvojov√© √ļzemie 107 ha. Na t√ļto z√≥nu je vydan√© platn√© stavebn√© povolenie.

zdroj: malacky.sk

Internet T-Com Рzoznam potencionálnych zákazníkov

  • January 16th, 2008

Podporte sa aj vy zriadenie internetov√Ĺch/d√°tov√Ĺch sluŇĺieb spolo√®nosti T-Com v obci
Nako¬ĺko mnoho naŇ°ich ob√®anov nie je spokojn√Ĺch s moŇĺnos¬Ěami internetov√©ho pripojenia v obci, alebo nespokojn√Ĺch s internetov√Ĺmi sluŇĺbami nemenovanej spolo√®nosti, rozhodli sme sa oslovi¬Ě spolo√®nos¬Ě T-Com.

Pracovn√≠√®ka bola ochotn√° a poskytla n√°m inform√°cie, Ňĺe nie je v najbliŇĺŇ°om pl√°ne zriadenie sluŇĺieb aDSL v naŇ°ej obci, ale je tu moŇĺnos¬Ě to zmeni¬Ě. Pokia¬ĺ sa v lokalite nach√°dza dos¬Ě potencion√°lnych z√°kazn√≠kov (z√°ujemcov o produkt Vysokor√Ĺchlostn√Ĺ Internet alebo MAGIO), Ňĺiados¬Ě bude predloŇĺen√° kompetentn√©mu oddeleniu spolo√®nosti, o zaradenie pr√≠sluŇ°nej lokality do predbeŇĺn√©ho pl√°nu realiz√°cie aDSL.

Preto sme sa rozhodli pom√īc¬Ě zriadeniu internetov√Ĺch/d√°tov√Ĺch sluŇĺieb od spolo√®nosti T-Com v obci Gajary – snahou zozbiera¬Ě √®o najv√§√®Ň°√≠ po√®et z√°ujemcov. T√≠to sa nap√≠Ň°u do zoznamu, ktor√Ĺ bude spolu so Ňĺiados¬Ěou posunut√Ĺ spolo√®nosti T-Com. T√° sa potom k celej veci vyjadr√≠. Sk√ļsenos¬Ě druh√Ĺch obc√≠ je: √®√≠m viac z√°ujemcov, t√Ĺm bliŇĺŇ°ie k √ļspechu.

Podp√≠sa¬Ě zoznam je moŇĺn√© na Obecnom √ļrade Gajary do 31. 1. 2008, alebo po dohode cez email webmaster@gajary.skT√°to e-mailov√° adresa je chr√°nen√° pred spamov√Ĺmi robotmi, potrebujete ma¬Ě zapnut√Ĺ Javascript aby ste ju mohli vidie¬Ě. aj na in√Ĺch miestach. Na tomto emaily v√°m radi zodpovieme aj vaŇ°e ot√°zky.

Zhrnutie – √®o teda spravi¬Ě?
1.b√Ĺvam v obci Gajary a m√°m z√°ujem o internet od T-Com
2.zap√≠Ň°em sa na zoznam – na Obecnom √ļrade Gajary alebo sa dohodnem kedy a kde podp√≠Ň°em – na webmaster@gajary.skT√°to e-mailov√° adresa je chr√°nen√° pred spamov√Ĺmi robotmi, potrebujete ma¬Ě zapnut√Ĺ Javascript aby ste ju mohli vidie¬Ě.
3.m√īŇĺem o tejto akcii obozn√°mi¬Ě zn√°mych – √®√≠m viac ¬ĺud√≠, t√Ĺm v√§√®Ň°ia moŇĺnos¬Ě √ļspechu
4.vyjadrenie spoloènosti T-Com bude zverejnená tu, na obecnej webstránke (prípadne Gajarské noviny, rozhlas)

Priebeh akcie
1.ziskavanie informácií
2.informovanie ob√®anov (Gajarsk√© noviny, obecn√Ĺ rozhlas, obecn√° webstr√°nka, plag√°ty)
3.z√°pis do zoznamu
4.odovzdanie zoznamu so Ňĺiados¬Ěou o zriadenie spolo√®nosti T-Com

V s√ļ√®asnosti prebieha bod 3.

Porovnanie DSL s in√Ĺmi technol√≥giami

DSL versus vytáèané (dial-up) pripojenie

V porovnan√≠ s klasickou telef√≥nnou linkou a ISDN linkou m√° technol√≥gia DSL nasledovn√© v√Ĺhody:

* prenos d√°t je pri DSL nieko¬ĺkon√°sobne r√ĹchlejŇ°√≠ neŇĺ pri dial-up pripojen√≠
o pripojenie cez klasick√ļ telef√≥nnu linku = max. 56 kbit/s
o ISDN pripojenie = max. 128 kbit/s
o DSL pripojenie = max. 8 Mbit/s smerom k uŇĺ√≠vate¬ĺovi
* moŇĺnos¬Ě nepretrŇĺit√©ho pripojenia do internetu
* moŇĺnos¬Ě s√ļ√®asne telefonova¬Ě a vyuŇĺ√≠va¬Ě internet
* r√Ĺchla autentifik√°cia (overenie uŇĺ√≠vate¬ĺsk√©ho mena a hesla)
* vyuŇĺitie existuj√ļcej telef√≥nnej linky bez potreby zriadenia √ĮalŇ°ieho pripojenia

Nev√Ĺhody DSL

* obmedzenie pr√≠stupu na lokalitu, v ktorej je infraŇ°trukt√ļra DSL poskytovan√°
* r√Ĺchlos¬Ě pripojenia nemus√≠ by¬Ě po√®as celej d√•Ňĺky spojenia stabiln√°

DSL versus mikrovlnné pripojenie

Ke√Į porovn√°me pripojenie cez DSL s mikrovlnn√Ĺm pripojen√≠m, m√° technol√≥gia DSL tieto v√Ĺhody:

* v pr√≠pade mikrovlnn√©ho pripojenia je nevyhnutn√Ĺ vizu√°lny kontakt medzi prij√≠ma√®om z√°kazn√≠ka a vysiela√®om poskytovate¬ĺa internetov√©ho pripojenia
* DSL nie je z√°visl√© od atmosferick√Ĺch vplyvov
* DSL poskytuje vyŇ°Ň°iu kvalitu sluŇĺby, vzh¬ĺadom na to, Ňĺe d√°ta sa Ň°√≠ria vodi√®om a nie vzduchom
* pri technol√≥gi√≠ DSL nehroz√≠ zn√≠Ňĺenie kvality pripojenia zdie¬ĺan√≠m vo¬ĺn√©ho p√°sma, v ktorom sa mikrovlnn√Ĺ sign√°l Ň°√≠ri a vyuŇĺ√≠vaj√ļ ho vŇ°etci internetov√≠ poskytovatelia
* DSL m√° ove¬ĺa lepŇ°√≠ pomer v√Ĺkonu a ceny

Nev√Ĺhody DSL

* nie je moŇĺn√© poskytova¬Ě garanciu sluŇĺieb – SLA (Service Level Agreement)
* pod¬ĺa politiky ISP sa m√īŇĺe pri pripojen√≠ cez DSL vyskytn√ļ¬Ě vysok√° agreg√°cia

Zdroj:www.t-com.sk

Ot√°zky a odpovede
Ot√°zka: M√īŇĺem aj ja pom√īc¬Ě s akciou?
Odpove√Į: Samozrejme, kontaktujte n√°s na webmaster@gajary.skT√°to e-mailov√° adresa je chr√°nen√° pred spamov√Ĺmi robotmi, potrebujete ma¬Ě zapnut√Ĺ Javascript aby ste ju mohli vidie¬Ě.

Ot√°zka: Maj√ļ z toho nie√®o organiz√°tori akcie?
Odpove√Į: Nie, nemaj√ļ z toho v√ībec ni√®. Ale bud√ļ ma¬Ě dobr√Ĺ pocit, ke√Į sa to podar√≠ a bude tu internet vhodn√Ĺ na z√°bavu, pr√°cu i Ň°t√ļdium, ktor√Ĺ bud√ļ m√īc¬Ě vyuŇĺ√≠va¬Ě aj oni.

Ot√°zka: Je moŇĺn√© si zriadi¬Ě internet aŇĺ ke√Į ho sem natiahnu?
Odpove√Į: Samozrejme, ale ne√®akajte na to. Dostato√®n√Ĺ po√®et z√°ujemcov pom√īŇĺe k tomu aby sem internet “natiahli”.

Ot√°zka: √ąo ak uŇĺ mam in√Ĺ internet, som zaviazan√Ĺ zmluvou na ur√®it√ļ dobu a mam z√°ujem o tento internet?
Odpove√Į: Podp√≠Ň°te zoznam. Ak ste viazan√Ĺ zmluvou ale ste si ist√≠, Ňĺe po skon√®en√≠ viazanosti m√°te z√°ujem o internet od T-Com, ste potencion√°lny z√°kazn√≠k. √ąiŇĺe, preŇ°tudujete si zmluvu, a pred skon√®en√≠m viazanosti ju vypoviete poskytovate¬ĺovi. Potom si d√°te zavies¬Ě nov√Ĺ internet.

Ot√°zka: Mam in√Ĺ internet, som s nim nespokojn√Ĺ a chcem DSL od T-Com.
Odpove√Į: S√ļ dve moŇĺnosti: po√®ka¬Ě na skon√®enie viazanosti zmluvy alebo rieŇ°i¬Ě to odst√ļpen√≠m od zmluvy. Prv√° moŇĺnos¬Ě je jasn√°. K tej druhej: Ak dan√° firma nedodrŇĺuje to k √®omu sa zaviazala, je moŇĺn√© nejak√Ĺm sp√īsobom od zmluvy odst√ļpi¬Ě. S t√Ĺmto V√°m vŇ°ak nepom√īŇĺem, treba si poriadne preŇ°tudova¬Ě zmluvu a najsk√īr sa obr√°ti¬Ě na niekoho k to sa vyzn√° v pr√°vnych veciach.

Ot√°zka: √ąo znamen√° pojem agreg√°cia?
Odpove√Į: Agreg√°cia – je maxim√°lny moŇĺn√Ĺ pomer, na ktor√Ĺ v√°m m√īŇĺe klesn√ļ¬Ě prenosov√° r√Ĺchlos¬Ě, pri maxim√°lnom po√®te uŇĺ√≠vate¬ĺov na danej d√°tovej linke. Je uplat√≤ovan√° pri vŇ°etk√Ĺch mikrovlnn√Ĺch pripojeniach aj pri dsl pripojeni – ale iba pri neobmedzen√Ĺch produktoch(t.z pri d√°tovo neobmedzenom internete).

Ponuka na predaj P√°lfiovsk√©ho kaŇ°tie¬ĺa je administrat√≠vnym omylom

  • November 30th, 2007

Mesto Malacky ako vlastn√≠k P√°lfiovsk√©ho kaŇ°tie¬ĺa v Malack√°ch sa diŇ°tancuje od ponuky, ktor√° sa objavila na internetovej str√°nke www.reality.sk. Spolo√®nos¬Ě RE/MAX Real Centrum √≤ou pon√ļka na predaj n√°rodn√ļ kult√ļrnu pamiatku. P√°lfiovsk√Ĺ kaŇ°tie¬ĺ je od 6. septembra 2007 vo v√Ĺlu√®nom vlastn√≠ctve Mesta Malacky. Samospr√°va pripravuje projekt jeho rekonŇ°trukcie a vyuŇĺitia a v Ňĺiadnom pr√≠pade neuvaŇĺuje o predaji kaŇ°tie¬ĺa.

‚ÄěInform√°cia o ponuke na predaj kaŇ°tie¬ĺa prostredn√≠ctvom realitnej kancel√°rie ma nemilo prekvapila.‚Äú RNDr. Jozef Ondrejka, prim√°tor Malaciek pokra√®uje: ‚ÄěNezn√°ma osoba pred√°va objekt, ktor√Ĺ jej nepatr√≠. Mesto zvaŇĺuje pr√°vne kroky na ochranu svojho mena. Postup realitnej kancel√°rie povaŇĺujem za neprofesion√°lny.‚Äú

Spolo√®nos¬Ě RE/MAX Real Centrum reagovala na v√Ĺhrady Mesta Malacky stiahnut√≠m ponuky na odpredaj P√°lfiovsk√©ho kaŇ°tie¬ĺa: ‚ÄěIde o administrat√≠vny omyl, ktor√Ĺ vznikol pri aktualiz√°cii naŇ°ej ponuky. Predch√°dzaj√ļci majite¬ĺ objektu, ktor√Ĺm bol R√°d menŇ°√≠ch bratov FrantiŇ°k√°nov, n√°m neozn√°mil, Ňĺe kaŇ°tie¬ĺ uŇĺ predal. Je n√°m ¬ĺ√ļto, Ňĺe priŇ°lo k tak√©muto omylu,‚Äú uviedol Tino Feranec, ved√ļci bratislavskej kancel√°rie RE/MAX Real Centrum a Mestu Malacky sa ospravedlnil.

zdroj: malacky.sk

Nov√° str√°nka obce GAJARY.sk

  • November 26th, 2007

MoŇĺno ste si vŇ°imli ‚Äď moŇĺno nie, ale uŇĺ p√°r mesiacov m√° obec nov√ļ ofici√°lnu str√°nku. V kaŇĺdom smere je lepŇ°ia ako t√° p√īvodn√°, obsah prib√ļda a s√ļ na nej vŇ°etky d√īleŇĺit√© inform√°cie. Len tak √Įalej ‚Äď d√ļfajme Ňĺe √ļrove√≤ a nadŇ°enie pre dobr√ļ vec vydrŇĺ√≠.

Ur√®ite nezabudnite namieri¬Ě vaŇ°e prehliada√®e na www.gajary.sk

Mestsk√© umel√© klzisko za√®√≠na zimn√ļ sez√≥nu

  • November 23rd, 2007

V piatok 23. novembra o 14.30 h sa za√®ne zimn√° sez√≥na umelej ¬ĺadovej plochy v Z√°mockom parku v Malack√°ch. V tento de√≤ bude klzisko otvoren√© do 19.00 h a vstup pre verejnos¬Ě bude bezplatn√Ĺ. Zadarmo sa bud√ļ Mala√®ania kor√®u¬ĺova¬Ě eŇ°te raz ‚Äď na Mikul√°Ň°a. Mesto v spolupr√°ci s Mestsk√Ĺm centrom kult√ļry pripravuje ve¬ĺk√Ĺ mikul√°Ň°sky happening v Z√°mockom parku v r√°mci s√©rie podujat√≠ Adventn√© Malacky 2007.

Vybudovanie umelej ¬ĺadovej plochy bolo dominantnou s√ļ√®as¬Ěou projektu Rekrea√®n√Ĺ are√°l v Z√°mockom parku v Malack√°ch, ktor√Ĺ malack√° samospr√°va s podporou E√ö vo v√ĹŇ°ke 11 mil. Sk realizovala v minulom roku. Klzisko s rozmermi 20×40 m sa nach√°dza na ploche h√°dzan√°rskeho ihriska; je montovate¬ĺn√© a mimo zimnej sez√≥ny sl√ļŇĺi ihrisko p√īvodn√©mu √ļ√®elu. Umel√° ¬ĺadov√° plocha je prev√°dzkyschopn√° uŇĺ pri teplote +8st.C.

Prev√°dzkovate¬ĺom umelej ¬ĺadovej plochy je na z√°klade zmluvn√©ho vz¬Ěahu s mestom Telov√Ĺchovn√° jednota Stroj√°r Malacky. Vstupn√© pre verejnos¬Ě je 20 Sk (deti) a 30 Sk (dospel√≠). Klzisko bude po√®as celej zimnej sez√≥ny otvoren√© v pondelok ‚Äď piatok v √®ase 14.30 ‚Äď 19.00 h, v sobotu a nede¬ĺu 14.00 ‚Äď 19.00 h. Z¬ĺavu maj√ļ Ň°koly do 14.00 h v d√≤och Ň°kolsk√©ho vyu√®ovania, kedy si maj√ļ moŇĺnos¬Ě plochu prenaja¬Ě za 200 Sk/h. Od 20.00 h do polnoci je plocha k dispoz√≠cii organizovan√Ĺm skupin√°m. Cena pren√°jmu je 1200 Sk/h.

post navigation