Gajary » archive for 'Novinky'

Mikul√°Ň° pred Spolo√®ensk√Ĺm domom

  • November 22nd, 2007

D√≤a 6. decembra 2007 sa pred Spolo√®ensk√Ĺm domom bude kona¬Ě v√≠tanie Mikul√°Ň°a:
10:00 ‚Äď zdobenie strom√®eka
15:00 ‚Äď otvorenie predajn√Ĺch st√°nkov
15:30 ‚Äď pr√≠chod Mikul√°Ň°a, Anjela a √ąerta
16:00 ‚Äď Viano√®n√© koledy

viac info na gajary.sk

Nové regionálne diskusné fórum Zahoracke.info

  • November 22nd, 2007

Obyvatelia (nielen) z√°padn√©ho Slovenska maj√ļ k dispoz√≠cii nov√© region√°lne diskusn√© f√≥rum zahoracke.info . Napriek tom, Ňĺe po administrat√≠vnej str√°nke t√°to oblas¬Ě neexistuje, tak sa web snaŇĺ√≠ zbl√≠Ňĺi¬Ě jej obyvate¬ĺov. Ide o mimoriadne atrakt√≠vnu oblas¬Ě z viacer√Ĺch uh¬ĺov poh¬ĺadu,no ch√Ĺba jej jednoduch√© komunika√®n√© m√©diu. Ide o d√īleŇĺit√ļ chr√°nen√ļ krajinn√ļ oblas¬Ě, zauj√≠mav√© miesto pre podnikanie so strategickou polohou, nako¬ĺko sused√≠ s √ąeskom a Rak√ļskom. A samozrejme je to v√Ĺborn√© miesto pre Ňĺivot. F√≥rum zahoracke.info sa snaŇĺ√≠ t√ļto medzeru zaplni¬Ě a pon√ļka miesto kde ¬ĺudia m√īŇĺu komunikova¬Ě a jednoduch√Ĺm sp√īsobom si vymie√≤a¬Ě n√°zory.

Pr√≠kladom vyuŇĺitia m√īŇĺe by¬Ě nasadenie f√≥ra ako komunika√®n√©ho kan√°la medzi obcou a obyvate¬ĺom. BohuŇĺia¬ĺ aj v dneŇ°nej dobe nie kaŇĺd√° obec m√° vlastn√© webov√© s√≠dlo. Jednotliv√© diskusn√© miestnosti s√ļ vytvoren√© pod¬ĺa n√°zvov obc√≠ a miest. Tie m√īŇĺu sl√ļŇĺi¬Ě ako miestna v√Ĺveska √®i rozhlas. Ur√®ite to ocenia najm√§ obyvatelia, ktor√≠ pracuj√ļ mimo bydliska ‚Äď takŇĺe inform√°cie z√≠skavaj√ļ √®asto kr√°t neskoro, alebo v√ībec.

Najv√§√®Ň°ia sila diskusn√©ho f√≥ra je v orient√°cii na komunitu. N√°vŇ°tevn√≠k po jednoduchej registr√°cii m√īŇĺe okamŇĺite vytv√°ra¬Ě vlastn√© diskusn√© t√©my, √®i zap√°ja¬Ě sa uŇĺ do otvoren√Ĺch pr√≠spevkov. Samotn√Ĺ obsah tak jednoducho vytv√°raj√ļ n√°vŇ°tevn√≠ci a sami si ur√®uj√ļ √®o tam chc√ļ ma¬Ě. √ąi ste zo Stupavy,RohoŇĺn√≠ka alebo Z√°vodu – kaŇĺd√Ĺ z√°hor√°k ma odteraz √ĮalŇ°√≠ domov na adrese zahoracke.info .

Dopravn√° tepna Malaciek dostala nov√ļ podobu

  • October 18th, 2007

Sveteln√° kriŇĺovatka v centre Malaciek dostala nov√ļ podobu. F√°dne asfaltov√© ostrov√®eky ‚Äď miesto priechodu pre peŇ°√≠ch – nahradila z√°mkov√° dlaŇĺba a zele√≤. RekonŇ°trukcia sa za√®ala v septembri a vrchol√≠ v t√Ĺchto d√≤och v√Ĺsadbou kr√≠kov, skalni√®iek a tr√°v.

KriŇĺovatka, ktor√° po cest√°ch I. triedy priv√°dza zo vŇ°etk√Ĺch str√°n dopravu do centra mesta, predstavuje zna√®n√© za¬ĚaŇĺenie pre dopravu i Ňĺivotn√© prostredie okresn√©ho mesta. Cie¬ĺom rekonŇ°trukcie dvoch ostrov√®ekov bolo zmierni¬Ě dopravn√Ĺ z√°sah do centra mesta, vytvori¬Ě bezbari√©rov√© prostredie a esteticky oŇĺivi¬Ě kriŇĺovatku. RekonŇ°trukcia sa realizovala bez obmedzenia prem√°vky. Je financovan√° z mestsk√©ho rozpo√®tu s n√°kladmi 1,7 mili√≥na Sk. P√īvodn√Ĺ z√°mer po√®√≠tal s rekonŇ°trukciou so Ň°irŇ°√≠m dopravn√Ĺm z√°berom a v rozpo√®te bolo na √≤u vy√®lenen√Ĺch 5 mili√≥nov Sk. UŇ°etren√© prostriedky pouŇĺije mesto na rekonŇ°trukciu √ĮalŇ°√≠ch miestnych komunik√°ci√≠ a kofinancovanie projektov E√ö.

zdroj: malacky.sk

Minister Harabin pr√≠de prezentova¬Ě obnovenie s√ļdu

  • October 3rd, 2007

V piatok 5. okt√≥bra 2007 so za√®iatkom o 9.00 h sa v Inkub√°tore Malacky (ve¬ĺk√° rokovacia miestnos¬Ě na 5. poschod√≠) uskuto√®n√≠ zasadnutie Klubu starostov Malack√©ho okresu. Na programe zasadnutia je odovzd√°vanie √®estn√Ĺch uznan√≠ samospr√°vam z√°stupcami Ministerstva obrany SR ako prejav uznania za podporu regrut√°cie do profesion√°lnych zloŇĺiek ozbrojen√Ĺch s√≠l. Prim√°tori a starostovia n√°sledne absolvuj√ļ Ň°kolenie k zavedeniu eura v podmienkach samospr√°vy.

Na 11.00 h ohl√°sil pr√≠chod minister spravodlivosti ҆tefan Harabin. Z√°stupcom miest a obc√≠ okresu Malacky chce prezentova¬Ě z√°mer obnovenia Okresn√©ho s√ļdu v Malack√°ch. Stretnutie s ministrom sa uskuto√®n√≠ v rokovacej miestnosti na 2. poschod√≠ Inkub√°tora Malacky.

zdroj: malacky.sk

Mesto Malacky je majite¬ĺom kaŇ°tie¬ĺa

  • September 7th, 2007

P√°lfiovsk√Ĺ kaŇ°tie¬ĺ, o vlastn√≠ctvo ktor√©ho sa Mesto Malacky usilovalo 2,5 roka, je od dneŇ°n√©ho d√≤a jeho majetkom. Prim√°tor RNDr. Jozef Ondrejka a provinci√°lny minister R√°du menŇ°√≠ch bratov frantiŇ°k√°nov Juraj Andrej Mih√°ly o 14.30 h podp√≠sali k√ļpno-predajn√ļ zmluvu. Ukon√®ilo sa tak zd√•hav√© rokovanie o novom majite¬ĺovi n√°rodnej kult√ļrnej pamiatky. Mesto z√≠skava kaŇ°tie¬ĺ za 50 mili√≥nov Sk, k√ļpu realizuje prostredn√≠ctvom √ļveru. J. Ondrejka, prim√°tor Malaciek: ‚ÄěSom r√°d, Ňĺe sme sa dohodli. Mesto je garanciou bud√ļceho vyuŇĺitia kaŇ°tie¬ĺa v prospech Mala√®anov a obyvate¬ĺov regi√≥nu.‚Äú J. A. Mih√°ly, provinci√°lny minister:
‚ÄěV√Įaka odpredaju kaŇ°tie¬ĺa Malack√°m budeme m√īc¬Ě rekonŇ°truova¬Ě nieko¬ĺko √ĮalŇ°√≠ch objektov na Slovensku. ŇĹel√°me si, aby mesto naŇ°lo pre P√°lfiovsk√Ĺ kaŇ°tie¬ĺ spolo√®ensky prospeŇ°n√© vyuŇĺitie.‚Äú

Zdroj: malacky.sk

post navigation