Gajary » archive for 'O Gajaroch'

Obecný erb a farby obce

  • October 9th, 2005

Kostol, ktorý stál kedysi na mieste dnešnej sochy svätej Trojice, dal podnet k názvu vtedajšej farnosti – Farnos sv. Mikuláša. Tak sa dostal sv. Mikuláš do gajarského erbu
už ve¾mi dávno. Na erbe obce sv. Mikuláš drží v ¾avej ruke biskupskú berlu a v pravej roke sú knihu, na ktorej sú tri gule – chleby. Erb schválila Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR. Návrh výtvarne spracoval Ladislav Èisárik.
Obecná zástava má pä pruhov, z ktorých prvý a posledný sú zelenej farby, druhý a štvrtý žltej (zlatej) farby. Prostredný pruh je biely (strieborný). Keïže ide o obec vo¾ný koniec má tri štipce, èiže dva zástrihy, na rozdiel od od zástav a vlajok miest, ktoré majú iba jeden zástrih.Farby zelená, biela (strieborný) a žltá (zlatá) sú farbami obce.

Základné informácie

  • October 9th, 2005

Poèet obyvate¾ov: 2 762
Rozloha: 5 050 ha
Starosta: ing. Peter Tydlitát

Najstaršia zmienka
Tradovalo sa a písalo, že najstršia zmienka o Gajaroch je z 1. mája 1373. Tento dátum má pochádza z listimi krá¾a ¼udovíta I. Táto listina však bola zle èitate¾na a historici rok zle preèítali. Prvá zmienka o Gajaroch je z roku 1377. Nazývali sa GAYWAR. Z toho istého roku pochádza aj doklad v maïarèine, kde sa Gajary nazývajú Euereghaz (po maïarsky “starý dom”). Ïalšia zmienka je z roku 1380, tu sa nazývajú po maïarsky Ewregre a Gayer po nemecky. Vroku 1460 sú to už Gayary. Ïa¾šie názvy: Gayer(1548), Gayary(1561), Gaiar(1634), Gajare, Gajaring.