Gajary » archive for February, 2005

Internet v Gajaroch

  • February 21st, 2005

Na to, že v obci ešte niesu celkovo doriešené základné inžinierske
siete (voda, kanalizácia) mám pocit, že pomerne ve¾a ¾udí – najmä
mladých využíva moderné technológie. Už nejaký ten rok je celá obec
kvalitne pokrytá signálom od oboch našich mobilných operátorov. V obci
je však problém z internetom. Na výber je len ISDN, GPRS alebo dialup.
Èiže ve¾mi “bohatý” výber. Najèastejšie èo viem tak obyvatelia sa
pripájajú pomocou vytáèaného pripojenia.

Myslím, že v obci by záujem o vysokorýchlostný (prípadne aj
neobmedzený) internet bol. Pred vyše rokom bol plán vybudova v obci
komunitnú bezdrôtovú sie. Od tohoto sa upustilo najmä kôli vtedajšej
finanènej nároènosti ale hlavne nedostupnosti ISP pre sie. V
súèastnosti sa však naskytli nové možnosti a od zaèiatku roka 2005
spoloènos Airwave s.r.o zaèína budova komerènú sie z možnosou
prístupu do internetu, ako pre obèanov tak aj podnikate¾ov. Bližšie
informácie nájdete na tejto stránke v sekcii internet alebo priamo na webe spoloènosti Airwave.sk.

  • Novinky
  • Comments Off on Internet v Gajaroch