Gajary » archive for March, 2005

Uzimená Slneènica vystúpila na Ve¾konoèných trhoch

  • March 25th, 2005

GÄNSERNFORF (ipo) – Hoci zima prišla do našich zemepisných šírok neskôr a pevne sa drží vlády, mesto Gänserndorf ležiace na rakúskom brehu rieky Moravy sústredilo v piatok 4. marca remeselníkov a ¾udových výrobcov zo širokého okolia na Kláštornom námestí, aby ich prostredníctvom priblížilo svojim obyvate¾om atmosféru blížiacej sa Ve¾kej noci.

Tradície a zvyky, ktoré oddávna patria k sviatkom jari, prezentovali umelecké súbory. Za Záhorie sa predstavil folklórny súbor Slneènica – Suneèník z Gajár. Súbor, ktorý v roku 1956 založila a do týchto dní stále s ve¾kou dávkou energie vedie Margita Rohlíèková, poznajú diváci aj ïaleko za slovenskými hranicami. Slneènica je známym nosite¾om záhoráckych tradícií prostredníctvom zvykoslovných pásiem. Jedno z nich – Jarné zvyky na š¾ahaèku – v chladný a zasnežený prvý marcový piatok ponúkla obyvate¾om Gänserndorfu.

O deò neskôr sa na Kláštornom námestí predstavil spevácky zbor dolnorakúskych sedliaèok a popoludní deti ma¾ovali kraslice. Zaujímavé bolo nede¾né vyvrcholenie prvého predve¾konoèného víkendu – priamo na námestí mali usmaži obrovskú porciu praženice a nade¾ova z nej návštevníkom. Séria podujatí bude pokraèova poèas ïalších víkendov obdobia pôstu a vyvrcholí ve¾konoèným koncertom na Kvetnú nede¾u.

Nielen možnos èerpa zdroje na cezhraniènú spoluprácu zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ale predovšetkým príležitos nadväzova kontakty medzi záujmovými skupinami na slovenskej a rakúskej strane, sú motívom, pre ktorý mesto Malacky udržiava intenzívne kontakty s Gänserndorfom. Ïalšou pripravovanou aktivitou bude stretnutie seniorov z oboch miest, ktoré sa pod názvom Kultúra bez veku uskutoèní už v stredu 16. marca v Malackách. V posledný aprílový týždeò budú zase umelci z oboch miest (maliari, keramikári, rezbári) tvori na umeleckom sympóziu, ktoré pripravujú Malaèania a na happeningovom podujatí Prvomájové Malacky v Zámockom parku sa predstaví ve¾ký dychový orchester z Gänserndorfu.

  • Novinky
  • Comments Off on Uzimená Slneènica vystúpila na Ve¾konoèných trhoch

Kompetný kultúrny preh¾ad na Záhorí

  • March 7th, 2005

myOPEN.sk - KOMPLETNÝ Kultúrny preh¾ad na ZÁHORÍ Matej ktorý stojý za stránkou MyJANY.sk sa dal na ve¾mi zaujímavý projket pre všetkých Záhorákov, ktorý majú radi kultúru a to už akúko¾vek. Spomínaný projekt nájdete na www.myjany.sk/myopen/. Èosko ro by mala však pribudnú aj nová doména www.myopen.sk. Náštevník nájde na stránke program kín a divadiel, informácie o hudobných podujatiach a festivaloch, o výstavách, múzeách ale aj ïa¾ších akciách. Stránka ešte teraz nieje oficiálne spustená, ale urèite nielen Záhorací na nej nájdu zaujímavé tipy kam vyrazi…

  • Novinky
  • Comments Off on Kompetný kultúrny preh¾ad na Záhorí

Portál Slovákov v zahranièí

  • March 1st, 2005

Pomerne ve¾a návštevníkov tejto stránky sú Gajarania žijúci v zahranièí. Práve všetkým Slovákom je urèený portál Exil.sk. Cie¾om projektu je preklenú vzdialenostnú bariéru medzi komunitami Slovákov vo svete i na Slovensku a prehåbi ich vzájomnú komunikáciu.

  • Novinky
  • Comments Off on Portál Slovákov v zahranièí