Gajary » archive for August, 2005

Hasièské jubuleum

  • August 5th, 2005

Dobrovo¾ný hasièský zbor v Gajaroch si pripomenul jubileum – v sobotu 31. júla sa uskutoènila v obci slávnos pri príležitosti 120. výroèie jeho založenia. Po stretnutí pred hasièskou zbrojnicou nasledoval slávnostný nástup so zástavou a sprievod za tónov dychovej hudby, svätá omša a poïakovanie pri soche sv. Floriána – patróna hasièov. Slávnostné zhromaždenie v spoloèenskom dome otvoril vstup èestnej stráže s novou zástavou zboru, privítanie hostí, medzi ktorými nechýbali ani hasièi z partnerských Vizovíc na Morave, spomienky na historické súvislosti, príhovor starostu Petra Tydlitáta a odovzdanie pamätných listov zaslúžilým hasièom. Posledným programom ve¾kého hasièského dòa bola súaž požiarnikov na ihrisku.

  • Novinky
  • Comments Off on Hasièské jubuleum