Gajary » archive for November, 2005

Pohromy obce: Ve¬ĺk√© such√° a epid√©mie dobytka

  • November 28th, 2005

Star√≠ kronik√°ri spom√≠naj√ļ i obrovsk√© such√°, n√°sledkom ktor√Ĺch bola ve¬ĺk√° ne√ļroda a nasledovali epid√©mie dobytka. Nesmierne sucho, ktor√© b√Ĺva sn√°√Į raz za 100 rokov priŇ°lo v roku 1718. Hoci Gajary i okolie s√ļ v√Ĺdatne zavlaŇĺovan√© riekou Moravou, sucho bolo tak ve¬ĺk√©, Ňĺe vyschli vŇ°etky studne. Vyschli i mo√®iare, bariny, moravsk√© ramen√° i potoky. Obyvate¬ĺstvo pomoravia sa snaŇĺili dosta¬Ě vodu r√īznymi kan√°lmi z v√§√®Ň°√≠ch riek do menŇ°√≠ch pr√≠tokov. Rieka Morava vyschla nato¬ĺko, Ňĺe v Hodon√≠ne mala Ň°√≠rku asi 1 meter. Aby si Moravci uŇ°etrili vodu pre seba, nasypali hlinen√ļ hr√°dzu, √®√≠m sa hladina rieky u nich zdvihla a oni ju mohli p√ļŇ°¬Ěa¬Ě do svojich pr√≠tokov. Morava na dolnom toku vyschla √ļplne a Z√°horie ostalo bez vody. Obyvatelia Gaj√°r a okolia z niŇĺŇ°ie poloŇĺen√Ĺch ded√≠n vyzbrojen√Ĺ lopatami, motykami a kromp√°√®mi sa vybrali k Hodon√≠nu a hlinen√ļ hr√°dzu rozb√ļrali. Dostalo sa im aspo√≤ trochu vody na nap√°janie a pre svoju potrebu. Sucho trvalo potom eŇ°te i √Įalej. Pasienky a l√ļky boli slnkom vyp√°len√©, ¬ĺud zbeda√®en√Ĺ. NaŇ°¬Ěastie v lete 1719 v√Ĺdatne zaprŇ°alo a toky sa nas√Ĺtili vodou. Inak by bolo priŇ°lo k ve¬ĺkej katastrofe. Rok 1721 bol na daŇĺde uŇĺ tak√Ĺ bohat√Ĺ, Ňĺe po tri roky odpo√®inut√° zem, teraz v√Ĺdatne daŇĺ√Įom zavlaŇĺen√°, dala tak√ļ ve¬ĺk√ļ √ļrodu, Ňĺe nebolo na obilie kupcov.

Pre gajarsk√Ĺch gazdov bol ve¬ĺmi neŇ°¬Ěastn√Ĺ rok 1712. Vypukol mor dobytka. Tak ho s√≠ce naz√Ĺval kronik√°r, dnes vieme, Ňĺe neŇ°lo o klasick√Ĺ mor dobytka, ale sn√°√Į iba o antrax, √®iŇĺe slezinov√ļ sne¬Ě. Podobn√° situ√°cia sa opakovala v roku 1717, kedy vraj mreli i ¬ĺudia i dobytok. Bol to rok ve¬ĺk√©ho sucha. Dobytok hynul vtedy, ke√Į ho vyh√°√≤ali na paŇ°u. Tu ide uŇĺ nesporne o antrax. Hynuli preŇĺ√ļvavce a kone. Uhynulo 867 kusov. Na ak√ļ chorobu mreli ¬ĺudia, to sa zisti¬Ě dnes uŇĺ ned√°, lebo matriky nehovoria ni√® podrobnejŇ°ie a ani celkov√° √ļmrtnos¬Ě nebola vyŇ°Ň°ia ako inokedy.

Pohromy obce: PoŇĺiare

  • November 28th, 2005

Okrem poŇĺiarov, ktor√© sp√īsobili plieniace vojsk√° a r√īzni n√°jazdn√≠ci, zaŇĺila obec i nieko¬ĺko poŇĺiarov v mierovej dobe. Najv√§√®Ň°√≠ poŇĺiar zaznamenal kronik√°r v roku 1743. Predstavme si √®isto ro¬ĺn√≠cku obec. Domy sedliakov s√ļ pokryt√© slamou, trstinou, Ň°ind¬ĺom v domoch s√ļ otvoren√© ohnisk√°, pri domoch a po dvoroch je uskladnen√© mnoho vysuŇ°en√©ho dreva, v humn√°ch stodoly tieŇĺ kryt√© slamou, pln√© sena a slamy. Sta√®ila mal√° iskra, trochu vetra a naraz horela cel√° dedina. Hoci kr√°¬ĺovsk√Ĺ dekr√©t zakazoval drŇĺa¬Ě drevo pri domoch, nestalo sa tak. V spom√≠nanom roku vypukol ve¬ĺk√Ĺ poŇĺiar. ¬ľudia utekali z domov, bed√°kali a mali staros¬Ě ako zachr√°ni¬Ě seba, svojich star√Ĺch, deti a povyv√°dza¬Ě dobytok. Plamene bl√®ali na vŇ°etky strany, obcou sa oz√Ĺvalo kv√≠lenie, ale pomoci nebolo. Hasi√®i v tej dobe neexistovali, neboli ani strieka√®ky, Morava bola √Įaleko a mal√© struŇĺky s trochou vody za obcou nesta√®ili. Cel√° obec ¬ĺahla popolom i z kostol√≠kom sv. Mikul√°Ň°a. Ke√ĮŇĺe nov√Ĺ farsk√Ĺ chr√°m st√°l na osamelom mieste (to bolo i podmienkou povolenia jeho v√Ĺstavby) a bol kryt√Ĺ Ň°kridlou, ohe√≤ do√≤ho neprenikol. √ŹalŇ°√≠ ve¬ĺk√Ĺ poŇĺiar obce m√°me zaznamenan√Ĺ v roku 1873. Zachv√°til zase ve¬ĺk√ļ √®as¬Ě obce a zhorelo vyŇ°e 150 domov. Od tejto udalosti sa za√®alo viac vyuŇĺ√≠va¬Ě pokr√Ĺvanie domov Ň°kridlicami a nie slamou.

Pohromy obce: Rak√ļsko ‚Äď prusk√° vojna

  • November 28th, 2005

Posledn√ļ vojensk√ļ pohromu zaŇĺili Gajary pr prechode prusk√©ho vojska Z√°hor√≠m v roku 1866. Po v√≠¬Ěazstve na Rak√ļŇ°anmi U Hradce postupovala prusk√° arm√°da k Bratislave. T√°to obrovsk√° sila vojska, asi 16 000 muŇĺov, postupovala i na Malacky cez okolit√© dediny. Tak priŇ°li i do Gaj√°r. Prusi doslova cel√≠ kraj vyvraŇĺdili. Je o nich zn√°me, Ňĺe boli ve¬ĺmi hladov√Ĺ ‚Äď od tej doby sa na Z√°hor√≠ tomu kto ve¬ĺa je “ŇĺerieŇ° ako Praj”.

Pohromy obce: Napoleón

  • November 28th, 2005

Ani tento neobiŇ°iel Gajary. PriŇ°li sem jeho vojsk√° a usadili sa v Malack√°ch a na okol√≠. Gener√°lny Ň°t√°b a oficieri sa usadili v P√°lfiovskom kaŇ°tieli v Malack√°ch a vojsko sa rozutekalo rabova¬Ě po dedin√°ch. Takto vyplienili i Gajary a uŇĺ i tak oŇĺobra√®en√Ĺm ro¬ĺn√≠kom brali i posledn√Ĺ dobytok.

Pohromy obce: Stavovské povstania a Turci

  • November 28th, 2005

҆estn√°ste a osemn√°ste storo√®ie bolo obdob√≠m, v ktorom sa odohr√°vali dom√°ce povstania ‚Äď ob√®ianske vojny Bo√®kaja, Thokelyho a R√°kociho. T√≠to ve¬ĺmoŇĺi, pov√§√®Ň°ine zo Sedmohradska, ve¬ĺmi t√ļŇĺili po uhorskej korune a vyvolali rad povstan√≠, ktor√© sa v√§√®Ň°inou odohrali na slovenskom √ļzem√≠ a vo ve¬ĺkom i na Z√°hor√≠. Pluky odbojn√≠kov i cis√°rskych vojsk kriŇĺovali Z√°hor√≠m a ke√ĮŇĺe mali zauŇĺ√≠van√Ĺ syst√©m samoobsluhy z√°sobovali sa na √ļkor obyvate¬ĺstva. Dnes si uŇĺ ani nevieme predstavi¬Ě tieto ve¬ĺk√© √ļtrapy sedliakov, ktor√Ĺch sa nikto nezastal a na ktor√Ĺch leŇĺala cel√° ¬Ěarcha z√°sobovania t√Ĺchto votrelcov. Vojsk√° brali √®o videli a vŇ°etko √®o sa dalo zjes¬Ě, nako¬ĺko boli st√°le hladn√Ĺ. Protihabsbursk√≠ povstalci, ke√ĮŇĺe sami na cis√°ra nesta√®ili, povol√°vali si na pomoc Turkov, ktor√≠ sa samozrejme na tak√©to l√ļpeŇĺn√© v√Ĺpravy nedali dlho nahov√°ra¬Ě. Po bitke u Moh√°√®a v roku 1526, v ktorej padol uhorsk√Ĺ kr√°¬ĺ a na √®ele svojich vojsk st√°la v√§√®Ň°ina uhorsk√Ĺch biskupov, uŇĺ ni√® nest√°lo Turkom v ceste, aby sa nepustili do Uhorska. Po√®√≠nali si podobne ako Tat√°ri. AŇĺ por√°Ňĺka u Viedne v roku 1683 zaistila mier a ukon√®ila ich panstvo u n√°s. V tejto dobe s√≠dlila v Gajaroch vojensk√° pos√°dka ako predsunut√° baŇ°ta obrany Viedne. Velil jej bar√≥n Rottenhann. T√°to pos√°dka sa z√ļ√®astnila bojov z Turkami a v√≠¬Ěazne sa vr√°tila domov.

post navigation