Gajary » archive for March, 2006

Malé Leváre aj z peòazí EÚ zmodernizujú kemp

 • March 31st, 2006

Pri obci Malé Leváre v okrese Malacky v blízkosti štrkového jazera by mal vyrás moderný kemp, ktorý vznikne rekonštrukciou súèasného rekreaèného zariadenia Rudava. Medzi jeho dominanty patrí ve¾koplošné štrkové jazero s pieskovými plážami, ktoré sú obklopené borovicovým lesom. Ako uviedol dnes pre agentúru SITA zástupca starostu obce Peter Vránek, obec na modernizáciu súèasného kempu, ktorý má vo vlastníctve od roku 1993, získala prostriedky z fondov Európskej únie.

Schválili nám projekt vo výške 22 miliónov korún, z èoho 30 percent hradí EÚ, 5 percent obec a 65 percent štát, povedal Vránek.
Zámerom obce je pod¾a Vráneka rekonštruova súèasný kemp, ktorý už nevyhovuje moderným požiadavkám dovolenkárov. V kempe by mali vyrás nové sociálne zariadenia, športoviská, nové oplotenie areálu, zrekonštruuje sa vodovod, osvetlenia e cesty, pribudne detský kútik a prístrešok s krbom, povedal vicestarosta Malých Levár. V kempe tiež bude nové informaèné centrum. Okrem kempu zmodernizujú aj pieskové pláže pri jazere. Vybudujeme nové premostenie medzi plážami a na pláži postavíme nové sociálne zariadenia, dodal Vránek. Rekonštrukcia kempu by mala by hotová do zaèiatku letnej sezóny v roku 2007.
V súèasnosti kemp disponuje 160 lôžkami v bunkách a 350 stanovými miestami. Kemp je v prevádzke každoroène od 15. júna do 15. septembra. Jeho klientelu tvoria najmä turisti z Èeskej republiky a Slovenska. Èechov bolo v kempe v júli a auguste minulého roka 1 190 a strávili v òom spolu 6 520 nocí. Slovákov bolo o èosi menej – 1 050 a strávili v kempe 4 690 nocí. Do kempu však pod¾a Vráneka zavítali aj turisti z Nemecka, Holandska, Po¾ska, Talianska, Belgicka, Francúzska, Maïarska a Rakúska.

zdroj: mesto.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Malé Leváre aj z peòazí EÚ zmodernizujú kemp

Tlaèová správa: Opä 2. stupeò povodòovej aktivity

 • March 30th, 2006

Malacky (30. marec) – Primátor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka na zasadnutí krízového štábu o 10.00 h vyhlásil II. stupeò povodòovej aktivity – POHOTOVOS. Toto rozhodnutie prijal v súvislosti s viacnásobným ohrozením mesta vodami s rozvodnenej rieky Moravy, pretrhnutou hrádzou na rybníku a oèakávaním ïalších prívalov vody z topiaceho sa snehu v Karpatoch.

Priamo mesta sa týka náhle roztrhnutie hrádze na tzv. Ruskom rybníku, ktorý sa následne vylial. Aj ostatné okolité rybníky sú plné na maximum. Situácia na mlynskom náhone, ktorý bol problémovým miestom aj vo februári, keï voda z neho zaplavila kus Jesenského ulice a pri¾ahlý dom, je takisto kritická. Dnes hladina náhonu takmer dosahuje úroveò premostenia medzi náhonom a korytom rieky Maliny, ktorej prúd je pomerne vysoký, no stále asi o 40 cm nižší ako náhon. V tejto súvislosti mesto požiadalo Povodie Moravy o zdvihnutie stavidla a vpustenie vody z náhonu do koryta Maliny.

„Nášmu mestu hrozí najmä poèasie – súèasné oteplenie a následné oèakávané dažde. Keby sa pretrhli vyliali ïalšie rybníky, hrozilo by aj zaliatie dia¾nice,“ upozornil primátor mesta a navrhol ažkou technikou zlikvidova nános kameòov v koryte Maliny, ktorý dvíha jej hladinu, a tak koryto prehåbi, aby voda plynulejšie odtekala aj pri väèšou prietoku. Mesto vyzvalo obèanov na ostražitos a pripravenos aj na výnimoèný stav, ktorý môže táto situácia prinies. Mesto pri terénnych úpravách spolupracuje s Vojenskými lesmi a majetkami SR, s Povodím Moravy i so záchranármi.

Situácia je kritická v celom okrese a Odbor krízového riadenia Obvodného úradu Malacky požiadal mesto o preverenie možnosti príjmu evakuovaných osôb z územia ohrozeného riekou Moravou, konkrétne z obcí Jakubov (900 osôb), Záhorská Ves (1625 osôb), Suchohrad (573 osôb), Gajary (2492 osôb). Dovedna ide o vyše 5500 osôb.

 • Novinky
 • Comments Off on Tlaèová správa: Opä 2. stupeò povodòovej aktivity

Otvorenie Múzea Michala Tillnera

 • March 30th, 2006

18. február bolo otvorené Múzea Michala Tillnera v zrekonštruovaných priestoroch Mestského centra kultúry. Súèasná expozícia už nevonia starinou celého priestoru ako kedysi v mlyne, kam keï èlovek vstúpil, akoby sa ocitol v minulosti. To staré dnes vítame v modernom svete a tam si ho chceme ustráži a popýši sa ním.

Fotografie zo slávnostného otvorenia na oficiálnej stránke mesta Malacky.

 • Novinky
 • Comments Off on Otvorenie Múzea Michala Tillnera

Zvláštne ustanovenia – Medzinárodné majstrovstvá SR, Slovenský pohár

 • March 30th, 2006

Dvojdenná súaž (1.-2.4. 2006) prebehne na základe poverenia ŠK EaR SMF v rámci seriálu M SR COUNTRY CROSS 2006. Podujatie bude usporiadané pod¾a športového poriadku pre CC na rok 2006, týchto zvláštnych ustanovení a všetkých inštrukcií schválených JURY. Stredisko súaže je umiestnené v blízkosti obce GAJARY.

 • Novinky
 • Comments Off on Zvláštne ustanovenia – Medzinárodné majstrovstvá SR, Slovenský pohár

Aktuálna situácia – rieka Morava / Záhorská Ves – Angern

 • March 30th, 2006

Ak chcete sledova ako je na tom hladina Moravy v neïalekej Záhorskej Vsi nasmerujte svoje internetové prehliadaèe na adresu http://217.196.77.178/ . Poh¾ad na obec je z Rakúskej strany.

 • Novinky
 • Comments Off on Aktuálna situácia – rieka Morava / Záhorská Ves – Angern