Gajary » archive for March, 2006

Mal√© Lev√°re aj z pe√≤az√≠ E√ö zmodernizuj√ļ kemp

  • March 31st, 2006

Pri obci Mal√© Lev√°re v okrese Malacky v bl√≠zkosti Ň°trkov√©ho jazera by mal vyr√°s¬Ě modern√Ĺ kemp, ktor√Ĺ vznikne rekonŇ°trukciou s√ļ√®asn√©ho rekrea√®n√©ho zariadenia Rudava. Medzi jeho dominanty patr√≠ ve¬ĺkoploŇ°n√© Ň°trkov√© jazero s pieskov√Ĺmi pl√°Ňĺami, ktor√© s√ļ obklopen√© borovicov√Ĺm lesom. Ako uviedol dnes pre agent√ļru SITA z√°stupca starostu obce Peter Vr√°nek, obec na moderniz√°ciu s√ļ√®asn√©ho kempu, ktor√Ĺ m√° vo vlastn√≠ctve od roku 1993, z√≠skala prostriedky z fondov Eur√≥pskej √ļnie.

Schv√°lili n√°m projekt vo v√ĹŇ°ke 22 mili√≥nov kor√ļn, z √®oho 30 percent hrad√≠ E√ö, 5 percent obec a 65 percent Ň°t√°t, povedal Vr√°nek.
Z√°merom obce je pod¬ĺa Vr√°neka rekonŇ°truova¬Ě s√ļ√®asn√Ĺ kemp, ktor√Ĺ uŇĺ nevyhovuje modern√Ĺm poŇĺiadavk√°m dovolenk√°rov. V kempe by mali vyr√°s¬Ě nov√© soci√°lne zariadenia, Ň°portovisk√°, nov√© oplotenie are√°lu, zrekonŇ°truuje sa vodovod, osvetlenia e cesty, pribudne detsk√Ĺ k√ļtik a pr√≠streŇ°ok s krbom, povedal vicestarosta Mal√Ĺch Lev√°r. V kempe tieŇĺ bude nov√© informa√®n√© centrum. Okrem kempu zmodernizuj√ļ aj pieskov√© pl√°Ňĺe pri jazere. Vybudujeme nov√© premostenie medzi pl√°Ňĺami a na pl√°Ňĺi postav√≠me nov√© soci√°lne zariadenia, dodal Vr√°nek. RekonŇ°trukcia kempu by mala by¬Ě hotov√° do za√®iatku letnej sez√≥ny v roku 2007.
V s√ļ√®asnosti kemp disponuje 160 l√īŇĺkami v bunk√°ch a 350 stanov√Ĺmi miestami. Kemp je v prev√°dzke kaŇĺdoro√®ne od 15. j√ļna do 15. septembra. Jeho klientelu tvoria najm√§ turisti z √ąeskej republiky a Slovenska. √ąechov bolo v kempe v j√ļli a auguste minul√©ho roka 1 190 a str√°vili v √≤om spolu 6 520 noc√≠. Slov√°kov bolo o √®osi menej – 1 050 a str√°vili v kempe 4 690 noc√≠. Do kempu vŇ°ak pod¬ĺa Vr√°neka zav√≠tali aj turisti z Nemecka, Holandska, Po¬ĺska, Talianska, Belgicka, Franc√ļzska, Ma√Įarska a Rak√ļska.

zdroj: mesto.sk

Tla√®ov√° spr√°va: Op√§¬Ě 2. stupe√≤ povod√≤ovej aktivity

  • March 30th, 2006

Malacky (30. marec) ‚Äď Prim√°tor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka na zasadnut√≠ kr√≠zov√©ho Ň°t√°bu o 10.00 h vyhl√°sil II. stupe√≤ povod√≤ovej aktivity ‚Äď POHOTOVOS¬ć. Toto rozhodnutie prijal v s√ļvislosti s viacn√°sobn√Ĺm ohrozen√≠m mesta vodami s rozvodnenej rieky Moravy, pretrhnutou hr√°dzou na rybn√≠ku a o√®ak√°van√≠m √ĮalŇ°√≠ch pr√≠valov vody z topiaceho sa snehu v Karpatoch.

Priamo mesta sa t√Ĺka n√°hle roztrhnutie hr√°dze na tzv. Ruskom rybn√≠ku, ktor√Ĺ sa n√°sledne vylial. Aj ostatn√© okolit√© rybn√≠ky s√ļ pln√© na maximum. Situ√°cia na mlynskom n√°hone, ktor√Ĺ bol probl√©mov√Ĺm miestom aj vo febru√°ri, ke√Į voda z neho zaplavila kus Jesensk√©ho ulice a pri¬ĺahl√Ĺ dom, je takisto kritick√°. Dnes hladina n√°honu takmer dosahuje √ļrove√≤ premostenia medzi n√°honom a korytom rieky Maliny, ktorej pr√ļd je pomerne vysok√Ĺ, no st√°le asi o 40 cm niŇĺŇ°√≠ ako n√°hon. V tejto s√ļvislosti mesto poŇĺiadalo Povodie Moravy o zdvihnutie stavidla a vpustenie vody z n√°honu do koryta Maliny.

‚ÄěN√°Ň°mu mestu hroz√≠ najm√§ po√®asie ‚Äď s√ļ√®asn√© oteplenie a n√°sledn√© o√®ak√°van√© daŇĺde. Keby sa pretrhli vyliali √ĮalŇ°ie rybn√≠ky, hrozilo by aj zaliatie dia¬ĺnice,‚Äú upozornil prim√°tor mesta a navrhol ¬ĚaŇĺkou technikou zlikvidova¬Ě n√°nos kame√≤ov v koryte Maliny, ktor√Ĺ dv√≠ha jej hladinu, a tak koryto preh√•bi¬Ě, aby voda plynulejŇ°ie odtekala aj pri v√§√®Ň°ou prietoku. Mesto vyzvalo ob√®anov na ostraŇĺitos¬Ě a pripravenos¬Ě aj na v√Ĺnimo√®n√Ĺ stav, ktor√Ĺ m√īŇĺe t√°to situ√°cia prinies¬Ě. Mesto pri ter√©nnych √ļprav√°ch spolupracuje s Vojensk√Ĺmi lesmi a majetkami SR, s Povod√≠m Moravy i so z√°chran√°rmi.

Situ√°cia je kritick√° v celom okrese a Odbor kr√≠zov√©ho riadenia Obvodn√©ho √ļradu Malacky poŇĺiadal mesto o preverenie moŇĺnosti pr√≠jmu evakuovan√Ĺch os√īb z √ļzemia ohrozen√©ho riekou Moravou, konkr√©tne z obc√≠ Jakubov (900 os√īb), Z√°horsk√° Ves (1625 os√īb), Suchohrad (573 os√īb), Gajary (2492 os√īb). Dovedna ide o vyŇ°e 5500 os√īb.

Otvorenie M√ļzea Michala Tillnera

  • March 30th, 2006

18. febru√°r bolo otvoren√© M√ļzea Michala Tillnera v zrekonŇ°truovan√Ĺch priestoroch Mestsk√©ho centra kult√ļry. S√ļ√®asn√° expoz√≠cia uŇĺ nevonia starinou cel√©ho priestoru ako kedysi v mlyne, kam ke√Į √®lovek vst√ļpil, akoby sa ocitol v minulosti. To star√© dnes v√≠tame v modernom svete a tam si ho chceme ustr√°Ňĺi¬Ě a pop√ĹŇ°i¬Ě sa n√≠m.

Fotografie zo slávnostného otvorenia na oficiálnej stránke mesta Malacky.

Zvl√°Ň°tne ustanovenia – Medzin√°rodn√© majstrovstv√° SR, Slovensk√Ĺ poh√°r

  • March 30th, 2006

Dvojdenn√° s√ļ¬ĚaŇĺ (1.-2.4. 2006) prebehne na z√°klade poverenia ҆K EaR SMF v r√°mci seri√°lu M SR COUNTRY CROSS 2006. Podujatie bude usporiadan√© pod¬ĺa Ň°portov√©ho poriadku pre CC na rok 2006, t√Ĺchto zvl√°Ň°tnych ustanoven√≠ a vŇ°etk√Ĺch inŇ°trukci√≠ schv√°len√Ĺch JURY. Stredisko s√ļ¬ĚaŇĺe je umiestnen√© v bl√≠zkosti obce GAJARY.

Aktu√°lna situ√°cia – rieka Morava / Z√°horsk√° Ves – Angern

  • March 30th, 2006

Ak chcete sledova¬Ě ako je na tom hladina Moravy v ne√Įalekej Z√°horskej Vsi nasmerujte svoje internetov√© prehliada√®e na adresu http://217.196.77.178/ . Poh¬ĺad na obec je z Rak√ļskej strany.