Gajary » archive for June, 2007

Nie kino, ale Kult√ļrn√≠ dome√®ek

  • June 29th, 2007

RekonŇ°trukcia mestsk√©ho kina sa zav√†Ň°ila kolauda√®n√Ĺm konan√≠m, ktor√© umoŇĺnilo jeho spr√≠stupnenie verejnosti. Sl√°vnostn√© otvorenie rekonŇ°truovan√©ho objektu a jeho uvedenie do prev√°dzky sa uskuto√®n√≠ 28. 6. B√Ĺval√© kino od dneŇ°n√©ho d√≤a ponesie n√°zov v z√°hor√°√®tine Kult√ļrn√≠ dome√®ek.

Objekt mestsk√©ho kina, ktor√Ĺ v r√°mci reŇ°tit√ļci√≠ z√≠skal nasp√§¬Ě p√īvodn√Ĺ majite¬ĺ – rodina Singerovcov, pred dvoma rokmi odk√ļpilo mesto. V tomto roku preŇ°iel objekt z√°sluhou grantu z Eur√≥pskeho fondu region√°lneho rozvoja rekonŇ°trukciou s celkov√Ĺmi n√°kladmi 19 mili√≥nov Sk. Pod n√°zvom Kult√ļrn√≠ dome√®ek bude objekt kinom, divadlom i konferen√®nou s√°lou v jednom. Prv√© predstavenie pre verejnos¬Ě sa uskuto√®n√≠ 3. 7. – o 17.00 h a 20.00 h si tu n√°vŇ°tevn√≠ci m√īŇĺu vychutna¬Ě Spidermana. Kult√ļrn√≠ dome√®ek sa z√°rove√≤ st√°va jedn√Ĺm z dej√≠sk bohat√©ho Kult√ļrneho leta 2007, ktor√© pripravilo Mestsk√© centrum kult√ļry a v bl√≠zkej dobe ho n√°jdete v Kalend√°ri podujat√≠.

Zdroj: malacky.sk

Malacky po veternej smrŇ°ti

  • June 23rd, 2007

҆tvrtok (21. 6.) podve√®er siln√Ĺ vietor a d√°Ňĺ√Į neobiŇ°li ani Malacky. Bilancia nie je dobr√°, hoci pri nieko¬ĺk√Ĺch zdevastovan√Ĺch strech√°ch, vyvr√°ten√Ĺch a pol√°man√Ĺch stromoch sa treba teŇ°i¬Ě, Ňĺe ¬ĺudia zostali bez √ļrazu. Len o vl√°sok unikli katastrofe pracovn√≠ci firmy Lesotrans, ktor√° sa podie¬ĺa na rekonŇ°trukcii pravej strany Z√°mock√©ho parku. Len p√°r metrov od miesta, kde √®istili priestor a pripravovali ho na v√Ĺsev tr√°vy, vietor vyvr√°til Ň°tyri lipy. Ich korene boli odhnit√©.

Z trsu l√≠p jedna vyvalen√° s kore√≤om sp√īsobila nalomenie a naklonenie √ĮalŇ°√≠ch stromov, preto bude nutn√© aj tie vyr√ļba¬Ě. Okrem toho vo v√ĹŇ°ke cca 7 m sa odlomil asi 200-ro√®n√Ĺ jase√≤ tesne a spadol k chodn√≠ku. Star√Ĺ hrub√Ĺ strom, pod ktor√Ĺm h¬ĺadali tie√≤ Ň°k√īlkari z Koll√°rovej ulice, takisto r√°no naŇ°li vyvalen√Ĺ s kore√≤mi. ‚ÄěAŇĺ by sme plakali,‚Äú povedala z√°stupky√≤a riadite¬ĺky M. Hajdinov√°, ke√Į pr√≠sluŇ°n√≠ci hasi√®sk√©ho a z√°chrann√©ho zboru pre o√®ami det√≠ i person√°lu p√≠lili kon√°re.

Na Partiz√°nskej ulici podobne dopadol gaŇ°tan pri trati. LeŇĺ√≠ vyvalen√Ĺ a √®ak√° na odstr√°nenie. V s√ļ√®asnosti je situ√°cia s¬ĚaŇĺen√°, pretoŇĺe mestsk√° firma TEKOS, ktor√° sa m√° na likvid√°cii kalamity podie¬ĺa¬Ě, pom√°ha pri pr√≠prav√°ch na StreetFest, ktor√Ĺ sa v malackom Z√°mockom parku za√®√≠na uŇĺ dnes.

Okrem stromov vietor sp√īsobil Ň°kody na strech√°ch. Jednou zo zasiahnut√Ĺch bola aj strecha ned√°vno zrekonŇ°truovan√©ho Mestsk√©ho centra kult√ļry, Strhnut√° krytina aj s izol√°ciou a d√°Ňĺ√Į sp√īsobili okamŇĺit√© rozsiahle zatekanie do gal√©rie. Pracovn√≠√®ky kniŇĺnice stihli pohotovo odprata¬Ě vystaven√© expon√°ty, takŇĺe aktu√°lna v√Ĺstava sa ruŇ°√≠. Budova MCK patr√≠ mestu a je poisten√°. Oprava vŇ°ak ist√Ĺ √®as potrv√° a gal√©ria mus√≠ by¬Ě zatvoren√°.

Zdroj: malacky.sk

VI. riadne zasadnutie obecn√©ho zastupite¬ĺstva

  • June 20th, 2007

Pozv√°nka

na VI. riadne zasadnutie obecn√©ho zastupite¬ĺstva v Gajaroch pod¬ĺa ¬ß 12 ods. 1 z√°k. NR SR √®. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriaden√≠ v znen√≠ neskorŇ°√≠ch predpisov a doplnkov na de√≤ 21. j√ļna 2007 (Ň°tvrtok) o 18 00 hod.
na Obecnom √ļrade v Gajaroch.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Ur√®enie zapisovate¬ĺa a overovate¬ĺov z√°pisnice
3. Vo¬ĺba mand√°tovej, volebnej a n√°vrhovej komisie
4. Odpovede na otázky obèanov
5. Vo¬ĺba z√°stupcu starostu
6. Vo¬ĺba predsedu kult√ļrnej komisie
7. Majetkovo pr√°vne veci
8. Schv√°lenie VZN √®. 1/2007 o v√Ĺstavbe, spr√°ve, √ļdrŇĺbe a prev√°dzkovan√≠ pohrebiska na √ļzem√≠ obce Gajary
9. Schv√°lenie mand√°tnej zmluvy na odborn√Ĺ doh¬ĺad a v√Ĺkon na prev√°dzku pohrebiska na √ļzem√≠ obce Gajary
10. Schv√°lenie z√°sad hospod√°renia a nakladania s majetkom obce
11. Diskusia
12. Schv√°lenie uznesenia
13. Z√°ver

Ing. Peter T y d l i t √° t
starosta obce Gajary

zdroj: gajary.sk

Malack√© kult√ļrne leto 2007 – Leto v kine – premietanie filmov

  • June 19th, 2007

utorok, streda, piatok, sobota o 20.00 h, film pre deti aj o 17.00 h, vstupné 70 Sk
Read the rest of this entry »

Nemocnica na zozname Рèo na to mesto?

  • June 19th, 2007

“Pred siedmimi rokmi podp√≠salo viac ako 16-tis√≠c obyvate¬ĺov mesta a regi√≥nu pet√≠ciu za zachovanie nemocnice. V tom √®ase bolo zariadenie v katastrof√°lnom stave. S√ļ√®asn√° podoba nemocnice sa s n√≠m ned√° ani porovna¬Ě,” reaguje prim√°tor Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka na medializovan√ļ inform√°ciu o √ļdajnom navrhovanom zruŇ°en√≠ Nemocnice v Malack√°ch.

TV Mark√≠za vo svojom hlavnom spravodajstve odvysielala inform√°ciu, pod¬ĺa ktorej je pripraven√© ruŇ°enie takmer dvadsiatich slovensk√Ĺch nemocn√≠c. Medzi nimi je aj Nemocnica v Malack√°ch. J. Ondrejka: “UŇĺ Ň°tvrt√Ĺ rok nemocnicu prev√°dzkuje spolo√®nos¬Ě Nemocni√®n√°, a.s., s √ļ√®as¬Ěou mesta, ktor√° investovala s√ļkromn√Ĺ kapit√°l do rekonŇ°trukcie objektu a n√°kupu nov√Ĺch medic√≠nskych pr√≠strojov. O√®ividn√© zmeny i rast√ļca spokojnos¬Ě pacientov potvrdzuj√ļ, Ňĺe nemocnica je v dobr√Ĺch ruk√°ch. Obsah dokumentu, ktor√Ĺ Slovensk√° lek√°rska komora odovzdala premi√©rovi R. Ficovi a ministrovi zdravotn√≠ctva I. Valentovi√®ovi, nepozn√°m, pevne vŇ°ak ver√≠m, Ňĺe inform√°cie, ktor√© sa dostali do m√©di√≠, s√ļ skreslen√©.”

zdroj: malacky.sk