Gajary » archive for June, 2007

Nie kino, ale Kultúrní domeèek

 • June 29th, 2007

Rekonštrukcia mestského kina sa zavàšila kolaudaèným konaním, ktoré umožnilo jeho sprístupnenie verejnosti. Slávnostné otvorenie rekonštruovaného objektu a jeho uvedenie do prevádzky sa uskutoèní 28. 6. Bývalé kino od dnešného dòa ponesie názov v záhoráètine Kultúrní domeèek.

Objekt mestského kina, ktorý v rámci reštitúcií získal naspä pôvodný majite¾ – rodina Singerovcov, pred dvoma rokmi odkúpilo mesto. V tomto roku prešiel objekt zásluhou grantu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja rekonštrukciou s celkovými nákladmi 19 miliónov Sk. Pod názvom Kultúrní domeèek bude objekt kinom, divadlom i konferenènou sálou v jednom. Prvé predstavenie pre verejnos sa uskutoèní 3. 7. – o 17.00 h a 20.00 h si tu návštevníci môžu vychutna Spidermana. Kultúrní domeèek sa zároveò stáva jedným z dejísk bohatého Kultúrneho leta 2007, ktoré pripravilo Mestské centrum kultúry a v blízkej dobe ho nájdete v Kalendári podujatí.

Zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Nie kino, ale Kultúrní domeèek

Malacky po veternej smršti

 • June 23rd, 2007

Štvrtok (21. 6.) podveèer silný vietor a dážï neobišli ani Malacky. Bilancia nie je dobrá, hoci pri nieko¾kých zdevastovaných strechách, vyvrátených a polámaných stromoch sa treba teši, že ¾udia zostali bez úrazu. Len o vlások unikli katastrofe pracovníci firmy Lesotrans, ktorá sa podie¾a na rekonštrukcii pravej strany Zámockého parku. Len pár metrov od miesta, kde èistili priestor a pripravovali ho na výsev trávy, vietor vyvrátil štyri lipy. Ich korene boli odhnité.

Z trsu líp jedna vyvalená s koreòom spôsobila nalomenie a naklonenie ïalších stromov, preto bude nutné aj tie vyrúba. Okrem toho vo výške cca 7 m sa odlomil asi 200-roèný jaseò tesne a spadol k chodníku. Starý hrubý strom, pod ktorým h¾adali tieò škôlkari z Kollárovej ulice, takisto ráno našli vyvalený s koreòmi. „Až by sme plakali,“ povedala zástupkyòa riadite¾ky M. Hajdinová, keï príslušníci hasièského a záchranného zboru pre oèami detí i personálu pílili konáre.

Na Partizánskej ulici podobne dopadol gaštan pri trati. Leží vyvalený a èaká na odstránenie. V súèasnosti je situácia sažená, pretože mestská firma TEKOS, ktorá sa má na likvidácii kalamity podie¾a, pomáha pri prípravách na StreetFest, ktorý sa v malackom Zámockom parku zaèína už dnes.

Okrem stromov vietor spôsobil škody na strechách. Jednou zo zasiahnutých bola aj strecha nedávno zrekonštruovaného Mestského centra kultúry, Strhnutá krytina aj s izoláciou a dážï spôsobili okamžité rozsiahle zatekanie do galérie. Pracovníèky knižnice stihli pohotovo odprata vystavené exponáty, takže aktuálna výstava sa ruší. Budova MCK patrí mestu a je poistená. Oprava však istý èas potrvá a galéria musí by zatvorená.

Zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Malacky po veternej smršti

VI. riadne zasadnutie obecného zastupite¾stva

 • June 20th, 2007

Pozvánka

na VI. riadne zasadnutie obecného zastupite¾stva v Gajaroch pod¾a § 12 ods. 1 zák. NR SR è. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov na deò 21. júna 2007 (štvrtok) o 18 00 hod.
na Obecnom úrade v Gajaroch.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Urèenie zapisovate¾a a overovate¾ov zápisnice
3. Vo¾ba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
4. Odpovede na otázky obèanov
5. Vo¾ba zástupcu starostu
6. Vo¾ba predsedu kultúrnej komisie
7. Majetkovo právne veci
8. Schválenie VZN è. 1/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gajary
9. Schválenie mandátnej zmluvy na odborný doh¾ad a výkon na prevádzku pohrebiska na území obce Gajary
10. Schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

Ing. Peter T y d l i t á t
starosta obce Gajary

zdroj: gajary.sk

 • Novinky
 • Comments Off on VI. riadne zasadnutie obecného zastupite¾stva

Malacké kultúrne leto 2007 – Leto v kine – premietanie filmov

 • June 19th, 2007

utorok, streda, piatok, sobota o 20.00 h, film pre deti aj o 17.00 h, vstupné 70 Sk
Read the rest of this entry »

 • Novinky
 • Comments Off on Malacké kultúrne leto 2007 – Leto v kine – premietanie filmov

Nemocnica na zozname – èo na to mesto?

 • June 19th, 2007

“Pred siedmimi rokmi podpísalo viac ako 16-tisíc obyvate¾ov mesta a regiónu petíciu za zachovanie nemocnice. V tom èase bolo zariadenie v katastrofálnom stave. Súèasná podoba nemocnice sa s ním nedá ani porovna,” reaguje primátor Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka na medializovanú informáciu o údajnom navrhovanom zrušení Nemocnice v Malackách.

TV Markíza vo svojom hlavnom spravodajstve odvysielala informáciu, pod¾a ktorej je pripravené rušenie takmer dvadsiatich slovenských nemocníc. Medzi nimi je aj Nemocnica v Malackách. J. Ondrejka: “Už štvrtý rok nemocnicu prevádzkuje spoloènos Nemocnièná, a.s., s úèasou mesta, ktorá investovala súkromný kapitál do rekonštrukcie objektu a nákupu nových medicínskych prístrojov. Oèividné zmeny i rastúca spokojnos pacientov potvrdzujú, že nemocnica je v dobrých rukách. Obsah dokumentu, ktorý Slovenská lekárska komora odovzdala premiérovi R. Ficovi a ministrovi zdravotníctva I. Valentovièovi, nepoznám, pevne však verím, že informácie, ktoré sa dostali do médií, sú skreslené.”

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Nemocnica na zozname – èo na to mesto?