Gajary » archive for July, 2007

SUMMERBEACH RUDAVA 2007 UŇĹ TENTO V√ćKEND!

  • July 26th, 2007

Zo Z√°horia bude via¬Ě poriadny vietor! Najv√§√®Ň°√≠ z√°hor√°cky letn√Ĺ festival bude nabit√Ĺ tou spr√°vnou atmosf√©rou. Pr√≠jemne osvieŇĺi bohat√Ĺm programom cel√Ĺ letn√Ĺ v√≠kend, a to od 27. do 29. j√ļla.

Stanov√© meste√®ko otvor√≠ svoje br√°ny pre prv√Ĺch n√°vŇ°tevn√≠kov uŇĺ vo Ň°tvrtok o 12:00 hod. Festivalov√Ĺ are√°l sa otv√°ra v piatok o 8:00, zatv√°ra sa v nede¬ĺu o 18:00 hod.

Ter√©nne √ļpravy prebiehaj√ļ uŇĺ viac ako dva t√ĹŇĺdne pred podujat√≠m. Pre pribl√≠Ňĺenie – takto vyzer√° Rudava v √®√≠slach:

Festivalov√Ĺ are√°l sa rozŇ°√≠ril na celkovo cca 31.000 m2. Stanov√© meste√®ko bude ma¬Ě rozlohu 40.000 m2, parkovisko pribliŇĺne 15.000 m2. Do piatich Ň°portov√Ĺch turnajov sa prihl√°silo viac ako 338 Ň°portov√Ĺch druŇĺstiev. Na festivale bude p√īsobi¬Ě vyŇ°e 240 ¬ĺud√≠ v organiza√®n√Ĺch zloŇĺk√°ch.

Hudobn√Ĺ program zastreŇ°√≠ pribliŇĺne 290 √ļ√®inkuj√ļcich. Do Ň°portov√©ho are√°lu bude privezen√Ĺch aŇĺ 250 ton piesku, na oplotenie are√°lov sa dovezie 1.600 metrov mobiln√©ho oplotenia. Pod¬ĺa predbeŇĺn√Ĺch Ň°tatist√≠k festival o√®ak√°va denn√ļ √ļ√®as¬Ě pribliŇĺne 8 ‚Äď 9 000 ¬ĺud√≠.

Na festival je moŇĺn√© dosta¬Ě sa kyvadlovou dopravou zo Ňĺelezni√®nej stanice vo Ve¬ĺk√Ĺch Lev√°roch. Bratislav√®ania maj√ļ moŇĺnos¬Ě cestova¬Ě Fest busom ‚Äď festivalovou novinkou z autobusovej stanice Mlynsk√© Nivy. Objedna¬Ě si cestovn√Ĺ l√≠stok je moŇĺn√© cez formul√°r na str√°nke festivalu www.rudava.sk.

Takmer cel√Ĺ are√°l festivalu je bezbari√©rov√Ĺ, vr√°tane mobiln√Ĺch toaliet. DrŇĺitelia preukazu Z¬ćP maj√ļ na festival bezplatn√Ĺ vstup. Na festivale bud√ļ fungova¬Ě aj sprchy umiestnen√© v Ň°portovom are√°li. Posilnen√° bude aj mobiln√° telef√≥nna sie¬Ě, n√°vŇ°tevn√≠kom bude k dispoz√≠cii mobiln√Ĺ bankomat Tatrabanky.

Pre n√°vŇ°tevn√≠kov festivalu bude zriaden√© do√®asn√© stanov√© meste√®ko, a to v tesnej bl√≠zkosti festivalov√©ho are√°lu len 3 min√ļty ch√īdze od hlavn√©ho vstupu. Bude riadne oploten√©, osvetlen√©, vybaven√© toaletami, pitnou vodou, str√°Ňĺnou sluŇĺbou, odpadkov√Ĺmi koŇ°mi a kontajnermi. Plnohodnotne nahrad√≠ uzavret√Ĺ Kemping rekrea√®n√©ho strediska, ktor√Ĺ je moment√°lne v rekonŇ°trukcii.

Organiz√°tori uŇĺ kaŇĺdoro√®ne vych√°dzaj√ļ v √ļstrety aj najmladŇ°√≠m √ļ√®astn√≠kom, ktor√≠ maj√ļ pripraven√Ĺ pestr√Ĺ program v Detskom k√ļtiku.

Po oba dni nebude ch√Ĺba¬Ě ani Electronic Stage na ktorom vyst√ļpi aŇĺ 25 d√≠dŇĺejov! Spome√≤me aspo√≤ p√°r: Pico, Fester, Miss Rodez vs Paul Hodia*live sax / cz*, Super fly djs, Tambor project, Nois vs Scarpo *cz* atd.

P√≥diov√° sc√©na sa rozrast√°, iba celkov√° Ň°√≠rka strechy aj s postrann√Ĺmi stojkami sl√ļŇĺiacimi na z√°ves repro s√ļstavy je 14-metrov! Sveteln√Ĺ park s¬ĺubuje op√§¬Ě nezabudnute¬ĺn√ļ laserov√ļ show, nebud√ļ samozrejme ch√Ĺba¬Ě siln√Ĺ sound, scanery, oto√®n√© hlavy, parostroje, Ň°peci√°lne stroboskopy, projekcia at√Į..

Summerbeach Rudava je naozaj dobre vybaven√°, preto nev√°hajte a str√°vte letn√Ĺ v√≠kend na festivale plnom akcie!

VII. riadne zasadnutie obecn√©ho zastupite¬ĺstva

  • July 26th, 2007

Pozv√°nka

na VII. riadne zasadnutie obecn√©ho zastupite¬ĺstva v Gajaroch pod¬ĺa ¬ß 12 ods. 1 z√°k. NR SR √®. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriaden√≠ v znen√≠ neskorŇ°√≠ch predpisov a doplnkov na de√≤ 1. augusta 2007 (streda) o 18 00 hod.
na Obecnom √ļrade v Gajaroch.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Ur√®enie zapisovate¬ĺa a overovate¬ĺov z√°pisnice
3. Vo¬ĺba mand√°tovej, volebnej a n√°vrhovej komisie
4. Odpovede na otázky obèanov
5. Kontrola uznesenia
6. Majetkovo pr√°vne veci
7. Schv√°lenie VZN √®. 2/2007 o z√°v√§zn√Ĺch √®astiach √özemn√©ho pl√°nu obce Gajary 8. Diskusia
9. Schv√°lenie uznesenia
10. Z√°ver

Ing. Peter T y d l i t √° t
starosta obce Gajary

zdroj: gajary.sk

VysokoŇ°kolsk√© Ň°t√ļdium uŇĺ aj v Malack√°ch

  • July 26th, 2007

V Ň°kolskom roku 2007/2008 Malacky po prv√Ĺ raz v hist√≥rii pon√ļknu obyvate¬ĺom Z√°horia moŇĺnos¬Ě Ň°tudova¬Ě na vysokej Ň°kole bez cestovania.

Tren√®ianska univerzita Alexandra Dub√®eka na vysunutom pracovisku v Inkub√°tore v Malack√°ch uŇĺ na jese√≤ otv√°ra extern√© bakal√°rske a magistersk√© Ň°t√ļdium v odbore politol√≥gia. Pre za√®iatok sa r√°ta s 30 ‚Äď 50 Ň°tudentmi, ktor√≠ z√≠skaj√ļ teoretick√Ĺ z√°klad z odborn√Ĺch politologick√Ĺch discipl√≠n (porovn√°vacej politol√≥gie, politickej sociol√≥gie, dej√≠n politick√Ĺch te√≥ri√≠, s√ļ√®asn√Ĺch trendov v politologickom myslen√≠ at√Į.). V√Įaka nadobudnut√Ĺm znalostiam z problematiky organiz√°cie a riadenia spolo√®nosti absolventi n√°jdu uplatnenie v komun√°lnej politike, ale aj vo verejnej a Ň°t√°tnej spr√°ve, organiz√°ci√°ch tretieho sektora, ale aj v m√©di√°ch √®i medzin√°rodn√Ĺch organiz√°ci√°ch.

҆tudentom politol√≥gie na pobo√®ke Tren√®ianskej univerzity A. Dub√®eka v Malack√°ch sa m√īŇĺe sta¬Ě bez prij√≠mac√≠ch pohovorov kaŇĺd√Ĺ z√°ujemca, ktor√Ĺ ukon√®il stredn√ļ Ň°kolu. Podmienkou prijatia na magistersk√© Ň°t√ļdium je predch√°dzaj√ļce ukon√®enie bakal√°rskeho Ň°t√ļdia v odbore politol√≥gia, alebo ukon√®en√© magistersk√© Ň°t√ļdium v inom odbore. V oboch pr√≠padoch treba poda¬Ě prihl√°Ň°ku na sekretari√°t Inkub√°tora v Malack√°ch najnesk√īr do 25. augusta a zaplati¬Ě vstupn√Ĺ poplatok 800 Sk. Cena Ň°koln√©ho za 1 semester je 17 500 Sk.

Mestu Malacky mimoriadne z√°leŇĺ√≠ na moŇĺnosti dosta¬Ě vysokoŇ°kolsk√© Ň°t√ļdium do Malaciek a pribl√≠Ňĺi¬Ě ho k Z√°horiu. Nejde pritom len o vec prest√≠Ňĺe, ale o naliehav√ļ potrebu, pretoŇĺe Ň°trukt√ļra vzdelanostnej √ļrovne v Malackom okrese patr√≠ k najhorŇ°√≠m na Slovensku. Pod¬ĺa ostatn√©ho s√®√≠tania obyvate¬ĺov v roku 2001 v Malackom okrese na 1000 ¬ĺud√≠ pripad√° 64 s vysokoŇ°kolsk√Ĺm vzdelan√≠m, pri√®om na Slovensku to je 93, v Bratislavskom kraji 195 a v Bratislave aŇĺ 350 z 1000 obyvate¬ĺov.

zdroj: malacky.sk

DetaŇ°ovan√© pracovisko Tren√®ianskej univerzity v Malack√°ch

  • July 18th, 2007

MALACKY, 28. j√ļn 2007, 13.50 h ‚Äď Prim√°tor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka sa stretol so z√°stupcami Tren√®ianskej univerzity Alexandra Dub√®eka. Predmetom stretnutia bolo moŇĺn√© zriadenie detaŇ°ovan√©ho pracoviska univerzity v Malack√°ch. V√Ĺsledkom rokovania je predbeŇĺn√Ĺ cie¬ĺ otvorenia extern√©ho Ň°t√ļdia v odbore politol√≥gia od okt√≥bra tohto roka.

Pri vytvoren√≠ detaŇ°ovan√©ho pracoviska by iŇ°lo o trojstrann√ļ spolupr√°cu medzi Mestom Malacky, Inkub√°torom Malacky a Tren√®ianskou univerzitou Alexandra Dub√®eka. Dohodli sa na nej prim√°tor RNDr. J. Ondrejka, prof. Ing. J√°n Garaj a prof. PhDr. Rastislav T√≥th, CSc. z √östavu pr√≠rdon√Ĺch a humenitn√Ĺch vied Tren√®ianskej univerzity a Ing. arch. Valent√≠n Magdolen, riadite¬ĺ Inkub√°tora Malacky. Po vypracovan√≠ ekonomick√Ĺch podkladov fungovania pracoviska bud√ļ v priebehu dvoch t√ĹŇĺd√≤ov zverejnen√© podmienky prijatia na Ň°t√ļdium pre uch√°dza√®ov o bakal√°rske a magistersk√© extern√© Ň°t√ļdium. V z√°ujme vŇ°etk√Ĺch troch zainteresovan√Ĺch str√°n je pripravi¬Ě podmienky na druh√ļ etapu etablovania univerzity v Malack√°ch – otvorenie denn√©ho Ň°t√ļdia odboru politol√≥gia.

zdroj: malacky.sk

Majstrovsk√Ĺ poh√°r suver√©nne z√≠skalo druŇĺstvo TJ Sokol Gajary

  • July 16th, 2007

Prv√Ĺ ro√®n√≠k Bratislavskej ligy muŇĺov vo fl√≥rbale uŇĺ pozn√° kone√®ne v√≠¬Ěaza. Po z√°vere√®nom kole, ktor√© bolo 17. j√ļna, majstrovsk√Ĺ poh√°r suver√©nne z√≠skalo druŇĺstvo TJ Sokol Gajary, ktor√© okrem √ļvodn√©ho z√°pasu pravidelne bodovalo. S√ļ¬ĚaŇĺ sa hrala syst√©mom tri kr√°t kaŇĺd√Ĺ s kaŇĺd√Ĺm. V tomto 9 – kolovom marat√≥ne predviedli druŇĺstv√° v ҆H Malina v Malack√°ch r√īznorod√Ĺ Ň°t√Ĺl hry. A tak div√°ci mohli uzrie¬Ě r√Ĺchlu √ļto√®n√ļ hru s prvkami hokejovej dravosti gajarsk√Ĺch sokolov, kombina√®ne prepracovan√ļ hru Dev√≠nskych jazdcov, √®i premi√©rov√© √ļ√®inkovanie ҆K Altius Bratislava v muŇĺskej s√ļ¬ĚaŇĺi. Naopak, malack√≠ √®arodejn√≠ci z novou zostavou nezaŇĺiarili, ale uk√°zali, Ňĺe maj√ļ √®o doh√°√≤a¬Ě. Trofej najprodukt√≠vnejŇ°iehohr√°√®a z√≠skal dev√≠nsky √ļto√®n√≠k Peter √ąastul√≠k z 24 bodmi (14 g√≥lov + 10 asistenci√≠) a za najlepŇ°ieho brank√°ra bol vyhl√°sen√Ĺ gajarsk√Ĺ brank√°r Matej Marcinek, ktor√Ĺ odchytal rovn√Ĺch 300 min√ļt a obdrŇĺal 26 g√≥lov. UŇĺ teraz poz√Ĺvame vŇ°etk√Ĺch nadŇ°encov florbalu na 2. ro√®n√≠k, ktor√Ĺ za√®√≠na v septembri. Viac inform√°ci√≠ na √®. tel. 0908 607 008 alebo e – maile: ozmh@centrum.sk.
1. Gajary 9 8 0 1 83:32 16
2. Dev. jazdci 9 5 0 4 65:46 10
3. Altius 9 4 0 5 52:59 8
4. Malacky 9 1 0 8 33:96 2

STRIEBRO STUPAVE
BRONZ SKALI√ąANOM
ŇĹiaci zo Z҆ Mall√©ho Skalica sa v z√°vere Ň°kolsk√©ho roka z√ļ√®astnili majstrovstiev Slovenska EXEL florbal CUP, kde dosiahli tieto v√Ĺsledky: Skalica ‚Äď Stupava 2:4 (Babiar, ҆ille), Skalica ‚Äď Bratislava 7:2 (҆ille 3, ProŇ°vic, Zem√°nek, Kotvan Liteck√Ĺ), Skalica ‚Äď PreŇ°ov 5:6 (Kotvan 2, Babiar, ҆ebesta, ProŇ°vic), Skalica ‚Äď P√ļchov 5:2 (҆ebesta 2, ProŇ°vic, √ąern√°√®ek, Kotvan), Skalica ‚Äď Vr√°ble 9:1 (҆ille 2, ҆ebesta 2, Babiar, Kotvan, Zem√°nek, Vanek, Liteck√Ĺ).
Za v√≠¬Ěazn√Ĺm PreŇ°ovom skon√®ili dve druŇĺstv√° zo Z√°horia. Striebro brali Ňĺiaci zo Stupavy, bronz Skali√®ania. NajlepŇ°√≠m hr√°√®om turnaja bol vyhl√°sen√Ĺ Timotej ҆ille. ŇĹiaci Skalice z√≠skali pre Ň°kolu okrem pekn√©ho tretieho miesta aj Ň°ek na florbalov√© vybavenie zna√®ky EXEL v hodnote 5 tis√≠c Sk.
Zostava Skali√®anov: Andrej ҆ebesta, Martin √ąernek, Erik Moronga, Denis Zem√°nek, Timotej ҆ille, Martin √ąern√°√®ek, Juraj Rep√°√≤, Denis Babiar, Peter Zelenka, Mari√°n Liteck√Ĺ, Filip Kotvan, Adam Poll√°k, Luk√°Ň° ProŇ°vic, Peter Vanek, ved√ļcim druŇĺstva je Jozef Fabian.

Zdroj: mynoviny.sk