Gajary » archive for July, 2007

SUMMERBEACH RUDAVA 2007 UŽ TENTO VÍKEND!

 • July 26th, 2007

Zo Záhoria bude via poriadny vietor! Najväèší záhorácky letný festival bude nabitý tou správnou atmosférou. Príjemne osvieži bohatým programom celý letný víkend, a to od 27. do 29. júla.

Stanové mesteèko otvorí svoje brány pre prvých návštevníkov už vo štvrtok o 12:00 hod. Festivalový areál sa otvára v piatok o 8:00, zatvára sa v nede¾u o 18:00 hod.

Terénne úpravy prebiehajú už viac ako dva týždne pred podujatím. Pre priblíženie – takto vyzerá Rudava v èíslach:

Festivalový areál sa rozšíril na celkovo cca 31.000 m2. Stanové mesteèko bude ma rozlohu 40.000 m2, parkovisko približne 15.000 m2. Do piatich športových turnajov sa prihlásilo viac ako 338 športových družstiev. Na festivale bude pôsobi vyše 240 ¾udí v organizaèných zložkách.

Hudobný program zastreší približne 290 úèinkujúcich. Do športového areálu bude privezených až 250 ton piesku, na oplotenie areálov sa dovezie 1.600 metrov mobilného oplotenia. Pod¾a predbežných štatistík festival oèakáva dennú úèas približne 8 – 9 000 ¾udí.

Na festival je možné dosta sa kyvadlovou dopravou zo železniènej stanice vo Ve¾kých Levároch. Bratislavèania majú možnos cestova Fest busom – festivalovou novinkou z autobusovej stanice Mlynské Nivy. Objedna si cestovný lístok je možné cez formulár na stránke festivalu www.rudava.sk.

Takmer celý areál festivalu je bezbariérový, vrátane mobilných toaliet. Držitelia preukazu ZP majú na festival bezplatný vstup. Na festivale budú fungova aj sprchy umiestnené v športovom areáli. Posilnená bude aj mobilná telefónna sie, návštevníkom bude k dispozícii mobilný bankomat Tatrabanky.

Pre návštevníkov festivalu bude zriadené doèasné stanové mesteèko, a to v tesnej blízkosti festivalového areálu len 3 minúty chôdze od hlavného vstupu. Bude riadne oplotené, osvetlené, vybavené toaletami, pitnou vodou, strážnou službou, odpadkovými košmi a kontajnermi. Plnohodnotne nahradí uzavretý Kemping rekreaèného strediska, ktorý je momentálne v rekonštrukcii.

Organizátori už každoroène vychádzajú v ústrety aj najmladším úèastníkom, ktorí majú pripravený pestrý program v Detskom kútiku.

Po oba dni nebude chýba ani Electronic Stage na ktorom vystúpi až 25 dídžejov! Spomeòme aspoò pár: Pico, Fester, Miss Rodez vs Paul Hodia*live sax / cz*, Super fly djs, Tambor project, Nois vs Scarpo *cz* atd.

Pódiová scéna sa rozrastá, iba celková šírka strechy aj s postrannými stojkami slúžiacimi na záves repro sústavy je 14-metrov! Svetelný park s¾ubuje opä nezabudnute¾nú laserovú show, nebudú samozrejme chýba silný sound, scanery, otoèné hlavy, parostroje, špeciálne stroboskopy, projekcia atï..

Summerbeach Rudava je naozaj dobre vybavená, preto neváhajte a strávte letný víkend na festivale plnom akcie!

 • Novinky
 • Comments Off on SUMMERBEACH RUDAVA 2007 UŽ TENTO VÍKEND!

VII. riadne zasadnutie obecného zastupite¾stva

 • July 26th, 2007

Pozvánka

na VII. riadne zasadnutie obecného zastupite¾stva v Gajaroch pod¾a § 12 ods. 1 zák. NR SR è. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov na deò 1. augusta 2007 (streda) o 18 00 hod.
na Obecnom úrade v Gajaroch.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Urèenie zapisovate¾a a overovate¾ov zápisnice
3. Vo¾ba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
4. Odpovede na otázky obèanov
5. Kontrola uznesenia
6. Majetkovo právne veci
7. Schválenie VZN è. 2/2007 o záväzných èastiach Územného plánu obce Gajary 8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

Ing. Peter T y d l i t á t
starosta obce Gajary

zdroj: gajary.sk

 • Novinky
 • Comments Off on VII. riadne zasadnutie obecného zastupite¾stva

Vysokoškolské štúdium už aj v Malackách

 • July 26th, 2007

V školskom roku 2007/2008 Malacky po prvý raz v histórii ponúknu obyvate¾om Záhoria možnos študova na vysokej škole bez cestovania.

Trenèianska univerzita Alexandra Dubèeka na vysunutom pracovisku v Inkubátore v Malackách už na jeseò otvára externé bakalárske a magisterské štúdium v odbore politológia. Pre zaèiatok sa ráta s 30 – 50 študentmi, ktorí získajú teoretický základ z odborných politologických disciplín (porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií, súèasných trendov v politologickom myslení atï.). Vïaka nadobudnutým znalostiam z problematiky organizácie a riadenia spoloènosti absolventi nájdu uplatnenie v komunálnej politike, ale aj vo verejnej a štátnej správe, organizáciách tretieho sektora, ale aj v médiách èi medzinárodných organizáciách.

Študentom politológie na poboèke Trenèianskej univerzity A. Dubèeka v Malackách sa môže sta bez prijímacích pohovorov každý záujemca, ktorý ukonèil strednú školu. Podmienkou prijatia na magisterské štúdium je predchádzajúce ukonèenie bakalárskeho štúdia v odbore politológia, alebo ukonèené magisterské štúdium v inom odbore. V oboch prípadoch treba poda prihlášku na sekretariát Inkubátora v Malackách najneskôr do 25. augusta a zaplati vstupný poplatok 800 Sk. Cena školného za 1 semester je 17 500 Sk.

Mestu Malacky mimoriadne záleží na možnosti dosta vysokoškolské štúdium do Malaciek a priblíži ho k Záhoriu. Nejde pritom len o vec prestíže, ale o naliehavú potrebu, pretože štruktúra vzdelanostnej úrovne v Malackom okrese patrí k najhorším na Slovensku. Pod¾a ostatného sèítania obyvate¾ov v roku 2001 v Malackom okrese na 1000 ¾udí pripadá 64 s vysokoškolským vzdelaním, prièom na Slovensku to je 93, v Bratislavskom kraji 195 a v Bratislave až 350 z 1000 obyvate¾ov.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Vysokoškolské štúdium už aj v Malackách

Detašované pracovisko Trenèianskej univerzity v Malackách

 • July 18th, 2007

MALACKY, 28. jún 2007, 13.50 h – Primátor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka sa stretol so zástupcami Trenèianskej univerzity Alexandra Dubèeka. Predmetom stretnutia bolo možné zriadenie detašovaného pracoviska univerzity v Malackách. Výsledkom rokovania je predbežný cie¾ otvorenia externého štúdia v odbore politológia od októbra tohto roka.

Pri vytvorení detašovaného pracoviska by išlo o trojstrannú spoluprácu medzi Mestom Malacky, Inkubátorom Malacky a Trenèianskou univerzitou Alexandra Dubèeka. Dohodli sa na nej primátor RNDr. J. Ondrejka, prof. Ing. Ján Garaj a prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. z Ústavu prírdoných a humenitných vied Trenèianskej univerzity a Ing. arch. Valentín Magdolen, riadite¾ Inkubátora Malacky. Po vypracovaní ekonomických podkladov fungovania pracoviska budú v priebehu dvoch týždòov zverejnené podmienky prijatia na štúdium pre uchádzaèov o bakalárske a magisterské externé štúdium. V záujme všetkých troch zainteresovaných strán je pripravi podmienky na druhú etapu etablovania univerzity v Malackách – otvorenie denného štúdia odboru politológia.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Detašované pracovisko Trenèianskej univerzity v Malackách

Majstrovský pohár suverénne získalo družstvo TJ Sokol Gajary

 • July 16th, 2007

Prvý roèník Bratislavskej ligy mužov vo flórbale už pozná koneène víaza. Po závereènom kole, ktoré bolo 17. júna, majstrovský pohár suverénne získalo družstvo TJ Sokol Gajary, ktoré okrem úvodného zápasu pravidelne bodovalo. Súaž sa hrala systémom tri krát každý s každým. V tomto 9 – kolovom maratóne predviedli družstvá v ŠH Malina v Malackách rôznorodý štýl hry. A tak diváci mohli uzrie rýchlu útoènú hru s prvkami hokejovej dravosti gajarských sokolov, kombinaène prepracovanú hru Devínskych jazdcov, èi premiérové úèinkovanie ŠK Altius Bratislava v mužskej súaži. Naopak, malackí èarodejníci z novou zostavou nezažiarili, ale ukázali, že majú èo doháòa. Trofej najproduktívnejšiehohráèa získal devínsky útoèník Peter Èastulík z 24 bodmi (14 gólov + 10 asistencií) a za najlepšieho brankára bol vyhlásený gajarský brankár Matej Marcinek, ktorý odchytal rovných 300 minút a obdržal 26 gólov. Už teraz pozývame všetkých nadšencov florbalu na 2. roèník, ktorý zaèína v septembri. Viac informácií na è. tel. 0908 607 008 alebo e – maile: ozmh@centrum.sk.
1. Gajary 9 8 0 1 83:32 16
2. Dev. jazdci 9 5 0 4 65:46 10
3. Altius 9 4 0 5 52:59 8
4. Malacky 9 1 0 8 33:96 2

STRIEBRO STUPAVE
BRONZ SKALIÈANOM
Žiaci zo ZŠ Mallého Skalica sa v závere školského roka zúèastnili majstrovstiev Slovenska EXEL florbal CUP, kde dosiahli tieto výsledky: Skalica – Stupava 2:4 (Babiar, Šille), Skalica – Bratislava 7:2 (Šille 3, Prošvic, Zemánek, Kotvan Litecký), Skalica – Prešov 5:6 (Kotvan 2, Babiar, Šebesta, Prošvic), Skalica – Púchov 5:2 (Šebesta 2, Prošvic, Èernáèek, Kotvan), Skalica – Vráble 9:1 (Šille 2, Šebesta 2, Babiar, Kotvan, Zemánek, Vanek, Litecký).
Za víazným Prešovom skonèili dve družstvá zo Záhoria. Striebro brali žiaci zo Stupavy, bronz Skalièania. Najlepším hráèom turnaja bol vyhlásený Timotej Šille. Žiaci Skalice získali pre školu okrem pekného tretieho miesta aj šek na florbalové vybavenie znaèky EXEL v hodnote 5 tisíc Sk.
Zostava Skalièanov: Andrej Šebesta, Martin Èernek, Erik Moronga, Denis Zemánek, Timotej Šille, Martin Èernáèek, Juraj Repáò, Denis Babiar, Peter Zelenka, Marián Litecký, Filip Kotvan, Adam Pollák, Lukáš Prošvic, Peter Vanek, vedúcim družstva je Jozef Fabian.

Zdroj: mynoviny.sk

 • Novinky, Šport
 • Comments Off on Majstrovský pohár suverénne získalo družstvo TJ Sokol Gajary