Gajary » archive for August, 2007

Pri letisku v Kuchyni vraj horela len tr√°va

  • August 17th, 2007

V stredu 15. 8. asi o 18.30 h sa z doteraz nezisten√Ĺch pr√≠√®in rozhorela rozsiahla tr√°vnat√° plocha ne√Įaleko arm√°dneho letiska Kuchy√≤a. Inform√°cia z teletextu TV Mark√≠za (16. 8.) o tom, Ňĺe hor√≠ les, s√ļ nepravdiv√©. ‚ÄěLesn√Ĺ porast ohe√≤ naŇ°¬Ěastie nezasiahol. Zhorela tr√°va na ploche asi 20 ha. Moment√°lne m√°me poŇĺiar pod kontrolou. Situ√°ciu vŇ°ak monitorujeme.
Tr√°va tlie, siln√Ĺ vietor a extr√©mne sucho robia svoje, tak mus√≠me by¬Ě v strehu,‚Äú povedal P. √ąaniga z VLM SR, Ň°. p., odŇ°tepn√Ĺ z√°vod Malacky 16. 8. kr√°tko pred 15.00 h, ktor√Ĺ bol v tom √®ase priamo v ter√©ne.

A. ҆kop√≠ka z Malaciek, ktor√Ĺ kontaktoval eM TV, pob√ļrila inform√°cia z teletextov√©ho pr√≠spevku TV Mark√≠za, pod¬ĺa ktor√©ho v hasen√≠ by sa malo pokra√®ova¬Ě aŇĺ popoludn√≠, pretoŇĺe by na letisku mali cvi√®i¬Ě letci.

‚ÄěŇĹiadne cvi√®enia tu neboli,‚Äú dementoval spr√°vu P. √ąaniga. Rovnako vyl√ļ√®il, Ňĺe by poŇĺiar sp√īsobili lesn√≠ci alebo vojaci ako sa medzi ¬ĺu√Įmi Ň°epk√°. ‚ÄěPr√≠√®iny poŇĺiaru sa bud√ļ vyŇ°etrova¬Ě. Nikto sa nezranil a Ň°kody na naŇ°om majetku s√ļ nulov√©, ke√ĮŇĺe ohe√≤ nezasiahol les. Teraz je pre n√°s podstatn√©, aby sme mali dostatok hasiva, keby sa plocha op√§¬Ě rozhorela.‚Äú Na mieste je do desa¬Ě z√°sahov√Ĺch vozidiel. Na pomoc priŇ°li hasi√®i a z√°chran√°ri z Malaciek aj Bratislavy. Do pr√°c sa zapojili aj vojaci.

zdroj: malacky.sk

5. roèník Uhranského somíca

  • August 17th, 2007

Jubilejn√Ĺ 5. ro√®n√≠k UHRANSK√ČHO SOM√ćCA sa uskuto√®n√≠ v d√≤och 18. a 19. augusta 2007 v priestoroch Ryb√°rskeho domu a Kult√ļrneho domu v Z√°horskej Vsi.

Srde√®ne V√°s vŇ°etk√Ĺch poz√Ĺva starosta obce, OZ, kult√ļrno-Ň°portov√° komisia a ryb√°rsky spolok Morava.

zdroj: zahorskaves.sk

Fo¬Ěte pre MALACKY.sk

  • August 15th, 2007

Vlastni¬Ě fotoapar√°t dnes nie je nijak√Ĺ luxus. Fotografuje takmer kaŇĺd√Ĺ a neraz sme mohli by¬Ě svedkami, ke√Į pri rieŇ°en√≠ nejak√©ho probl√©mu (usved√®enie z vandalizmu a pod.) pomohla i pohotov√° reakcia √®loveka, √®o na zachytenie udalosti pouŇĺil mobiln√Ĺ telef√≥n. Z rozli√®n√Ĺch referenci√≠ vieme, Ňĺe v Malack√°ch m√°me dos¬Ě fotografov, a to nielen amat√©rskych, ale aj so sk√ļsenos¬Ěami a odborn√Ĺm okom. Ich z√°bery by sme radi poznali aj my.

Redakcia mestsk√Ĺch m√©di√≠ vytvorila nov√Ĺ priestor pre amat√©rske, poloprofesion√°lne √®i profesion√°lne fotografie zo Ňĺivota n√°Ň°ho mesta na internetovej str√°nke www.malacky.sk.

MoŇĺnos¬Ě uverejnenia zauj√≠mav√Ĺch poh¬ĺadov a fotopostrehov je v√Ĺzvou pre kaŇĺd√©ho, kto nezav√°ha podeli¬Ě sa o svoje dielko s ostatn√Ĺmi. Fotografie na t√©my: ¬ľudia, Budovy, Krajina, In√©, moŇĺno posiela¬Ě elektronicky (vo form√°toch *.jpg, *.png a pod.) na adresu: master@malacky.sk. S uveden√≠m mena autora bud√ļ m√īc¬Ě by¬Ě zaraden√© do sekcie s n√°zvom Objekt√≠vom Mala√®anov.

zdroj: malacky.sk

Zatia¬ĺ podan√Ĺch 44 prihl√°Ň°ok

  • August 15th, 2007

V modern√Ĺch, dobre vybaven√Ĺch priestoroch Inkub√°tora v Malack√°ch bude uŇĺ v tomto akademickom roku Ň°tudova¬Ě minim√°lne 44 Ň°tudentov. Vysunut√© pracovisko Tren√®ianskej univerzity (TU) Alexandra Dub√®eka je odborn√Ĺm garantom otvorenia bakal√°rskeho a magistersk√©ho Ň°t√ļdia politol√≥gie v meste, kde zhodou okolnost√≠ dodnes s rodinou Ňĺije aj MUDR. Pavol Dub√®ek, syn Alexandra Dub√®eka ‚Äď osobnosti, po ktorej je TU pomenovan√°.

T√≠, √®o mali odvahu poda¬Ě si prihl√°Ň°ku, sa stan√ļ historicky prv√Ĺmi Ň°tudentmi vysokej Ň°koly v Malack√°ch.
‚ÄěSt√°le ve¬ĺa ¬ĺud√≠ telefonuje a dohov√°ra si term√≠ny, kedy prines√ļ vyplnen√ļ prihl√°Ň°ku, takŇĺe po√®et prihl√°sen√Ĺch Ň°tudentov sa eŇ°te ur√®ite zv√ĹŇ°i,‚Äú povedala pracovn√≠√®ka zodpovedn√° za pr√≠jem prihl√°Ň°ok J. Ondrejkov√° z Inkub√°tora v Malack√°ch. V√§√®Ň°ina prihl√°sen√Ĺch vŇ°ak prejavila z√°ujem o bakal√°rske Ň°t√ļdium.

‚ÄěViacer√≠ si asi neuvedomili, Ňĺe magistersk√© Ň°t√ļdium pre nich m√īŇĺe by¬Ě iba dvojro√®n√©. Je to tak vtedy, ak z√≠skali bakal√°rsky titul z pr√≠buzn√Ĺch vedn√Ĺch discipl√≠n, ktor√Ĺmi s√ļ napr. sociol√≥gia, medzin√°rodn√© vz¬Ěahy √®i verejn√° spr√°va,‚Äú dod√°va na povzbudenie nerozhodn√Ĺm z√°ujemcom, pretoŇĺe do uz√°vierky pod√°vania prihl√°Ň°ok zost√°va eŇ°te 11 dn√≠.

Posledn√Ĺm d√≤om, kedy moŇĺno prihl√°Ň°ku doru√®i¬Ě do Inkub√°tora v Malack√°ch, je 25. august. A hoci tento d√°tum pripadne na sobotu, pre bud√ļcich Ň°tudentov prv√©ho ro√®n√≠ka vysokoŇ°kolsk√©ho Ň°t√ļdia v Malack√°ch bude sekretari√°t otvoren√Ĺ aŇĺ do 16.00 h.

zdroj: malacky.sk