Gajary » archive for August, 2007

Pri letisku v Kuchyni vraj horela len tráva

 • August 17th, 2007

V stredu 15. 8. asi o 18.30 h sa z doteraz nezistených príèin rozhorela rozsiahla trávnatá plocha neïaleko armádneho letiska Kuchyòa. Informácia z teletextu TV Markíza (16. 8.) o tom, že horí les, sú nepravdivé. „Lesný porast oheò našastie nezasiahol. Zhorela tráva na ploche asi 20 ha. Momentálne máme požiar pod kontrolou. Situáciu však monitorujeme.
Tráva tlie, silný vietor a extrémne sucho robia svoje, tak musíme by v strehu,“ povedal P. Èaniga z VLM SR, š. p., odštepný závod Malacky 16. 8. krátko pred 15.00 h, ktorý bol v tom èase priamo v teréne.

A. Škopíka z Malaciek, ktorý kontaktoval eM TV, pobúrila informácia z teletextového príspevku TV Markíza, pod¾a ktorého v hasení by sa malo pokraèova až popoludní, pretože by na letisku mali cvièi letci.

„Žiadne cvièenia tu neboli,“ dementoval správu P. Èaniga. Rovnako vylúèil, že by požiar spôsobili lesníci alebo vojaci ako sa medzi ¾uïmi šepká. „Príèiny požiaru sa budú vyšetrova. Nikto sa nezranil a škody na našom majetku sú nulové, keïže oheò nezasiahol les. Teraz je pre nás podstatné, aby sme mali dostatok hasiva, keby sa plocha opä rozhorela.“ Na mieste je do desa zásahových vozidiel. Na pomoc prišli hasièi a záchranári z Malaciek aj Bratislavy. Do prác sa zapojili aj vojaci.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Pri letisku v Kuchyni vraj horela len tráva

5. roèník Uhranského somíca

 • August 17th, 2007

Jubilejný 5. roèník UHRANSKÉHO SOMÍCA sa uskutoèní v dòoch 18. a 19. augusta 2007 v priestoroch Rybárskeho domu a Kultúrneho domu v Záhorskej Vsi.

Srdeène Vás všetkých pozýva starosta obce, OZ, kultúrno-športová komisia a rybársky spolok Morava.

zdroj: zahorskaves.sk

 • Novinky
 • Comments Off on 5. roèník Uhranského somíca

Fote pre MALACKY.sk

 • August 15th, 2007

Vlastni fotoaparát dnes nie je nijaký luxus. Fotografuje takmer každý a neraz sme mohli by svedkami, keï pri riešení nejakého problému (usvedèenie z vandalizmu a pod.) pomohla i pohotová reakcia èloveka, èo na zachytenie udalosti použil mobilný telefón. Z rozlièných referencií vieme, že v Malackách máme dos fotografov, a to nielen amatérskych, ale aj so skúsenosami a odborným okom. Ich zábery by sme radi poznali aj my.

Redakcia mestských médií vytvorila nový priestor pre amatérske, poloprofesionálne èi profesionálne fotografie zo života nášho mesta na internetovej stránke www.malacky.sk.

Možnos uverejnenia zaujímavých poh¾adov a fotopostrehov je výzvou pre každého, kto nezaváha podeli sa o svoje dielko s ostatnými. Fotografie na témy: ¼udia, Budovy, Krajina, Iné, možno posiela elektronicky (vo formátoch *.jpg, *.png a pod.) na adresu: master@malacky.sk. S uvedením mena autora budú môc by zaradené do sekcie s názvom Objektívom Malaèanov.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Fote pre MALACKY.sk

Zatia¾ podaných 44 prihlášok

 • August 15th, 2007

V moderných, dobre vybavených priestoroch Inkubátora v Malackách bude už v tomto akademickom roku študova minimálne 44 študentov. Vysunuté pracovisko Trenèianskej univerzity (TU) Alexandra Dubèeka je odborným garantom otvorenia bakalárskeho a magisterského štúdia politológie v meste, kde zhodou okolností dodnes s rodinou žije aj MUDR. Pavol Dubèek, syn Alexandra Dubèeka – osobnosti, po ktorej je TU pomenovaná.

Tí, èo mali odvahu poda si prihlášku, sa stanú historicky prvými študentmi vysokej školy v Malackách.
„Stále ve¾a ¾udí telefonuje a dohovára si termíny, kedy prinesú vyplnenú prihlášku, takže poèet prihlásených študentov sa ešte urèite zvýši,“ povedala pracovníèka zodpovedná za príjem prihlášok J. Ondrejková z Inkubátora v Malackách. Väèšina prihlásených však prejavila záujem o bakalárske štúdium.

„Viacerí si asi neuvedomili, že magisterské štúdium pre nich môže by iba dvojroèné. Je to tak vtedy, ak získali bakalársky titul z príbuzných vedných disciplín, ktorými sú napr. sociológia, medzinárodné vzahy èi verejná správa,“ dodáva na povzbudenie nerozhodným záujemcom, pretože do uzávierky podávania prihlášok zostáva ešte 11 dní.

Posledným dòom, kedy možno prihlášku doruèi do Inkubátora v Malackách, je 25. august. A hoci tento dátum pripadne na sobotu, pre budúcich študentov prvého roèníka vysokoškolského štúdia v Malackách bude sekretariát otvorený až do 16.00 h.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Zatia¾ podaných 44 prihlášok