Gajary » archive for October, 2007

Dopravn√° tepna Malaciek dostala nov√ļ podobu

  • October 18th, 2007

Sveteln√° kriŇĺovatka v centre Malaciek dostala nov√ļ podobu. F√°dne asfaltov√© ostrov√®eky ‚Äď miesto priechodu pre peŇ°√≠ch – nahradila z√°mkov√° dlaŇĺba a zele√≤. RekonŇ°trukcia sa za√®ala v septembri a vrchol√≠ v t√Ĺchto d√≤och v√Ĺsadbou kr√≠kov, skalni√®iek a tr√°v.

KriŇĺovatka, ktor√° po cest√°ch I. triedy priv√°dza zo vŇ°etk√Ĺch str√°n dopravu do centra mesta, predstavuje zna√®n√© za¬ĚaŇĺenie pre dopravu i Ňĺivotn√© prostredie okresn√©ho mesta. Cie¬ĺom rekonŇ°trukcie dvoch ostrov√®ekov bolo zmierni¬Ě dopravn√Ĺ z√°sah do centra mesta, vytvori¬Ě bezbari√©rov√© prostredie a esteticky oŇĺivi¬Ě kriŇĺovatku. RekonŇ°trukcia sa realizovala bez obmedzenia prem√°vky. Je financovan√° z mestsk√©ho rozpo√®tu s n√°kladmi 1,7 mili√≥na Sk. P√īvodn√Ĺ z√°mer po√®√≠tal s rekonŇ°trukciou so Ň°irŇ°√≠m dopravn√Ĺm z√°berom a v rozpo√®te bolo na √≤u vy√®lenen√Ĺch 5 mili√≥nov Sk. UŇ°etren√© prostriedky pouŇĺije mesto na rekonŇ°trukciu √ĮalŇ°√≠ch miestnych komunik√°ci√≠ a kofinancovanie projektov E√ö.

zdroj: malacky.sk

Minister Harabin pr√≠de prezentova¬Ě obnovenie s√ļdu

  • October 3rd, 2007

V piatok 5. okt√≥bra 2007 so za√®iatkom o 9.00 h sa v Inkub√°tore Malacky (ve¬ĺk√° rokovacia miestnos¬Ě na 5. poschod√≠) uskuto√®n√≠ zasadnutie Klubu starostov Malack√©ho okresu. Na programe zasadnutia je odovzd√°vanie √®estn√Ĺch uznan√≠ samospr√°vam z√°stupcami Ministerstva obrany SR ako prejav uznania za podporu regrut√°cie do profesion√°lnych zloŇĺiek ozbrojen√Ĺch s√≠l. Prim√°tori a starostovia n√°sledne absolvuj√ļ Ň°kolenie k zavedeniu eura v podmienkach samospr√°vy.

Na 11.00 h ohl√°sil pr√≠chod minister spravodlivosti ҆tefan Harabin. Z√°stupcom miest a obc√≠ okresu Malacky chce prezentova¬Ě z√°mer obnovenia Okresn√©ho s√ļdu v Malack√°ch. Stretnutie s ministrom sa uskuto√®n√≠ v rokovacej miestnosti na 2. poschod√≠ Inkub√°tora Malacky.

zdroj: malacky.sk