Gajary » archive for November, 2007

Ponuka na predaj Pálfiovského kaštie¾a je administratívnym omylom

 • November 30th, 2007

Mesto Malacky ako vlastník Pálfiovského kaštie¾a v Malackách sa dištancuje od ponuky, ktorá sa objavila na internetovej stránke www.reality.sk. Spoloènos RE/MAX Real Centrum òou ponúka na predaj národnú kultúrnu pamiatku. Pálfiovský kaštie¾ je od 6. septembra 2007 vo výluènom vlastníctve Mesta Malacky. Samospráva pripravuje projekt jeho rekonštrukcie a využitia a v žiadnom prípade neuvažuje o predaji kaštie¾a.

„Informácia o ponuke na predaj kaštie¾a prostredníctvom realitnej kancelárie ma nemilo prekvapila.“ RNDr. Jozef Ondrejka, primátor Malaciek pokraèuje: „Neznáma osoba predáva objekt, ktorý jej nepatrí. Mesto zvažuje právne kroky na ochranu svojho mena. Postup realitnej kancelárie považujem za neprofesionálny.“

Spoloènos RE/MAX Real Centrum reagovala na výhrady Mesta Malacky stiahnutím ponuky na odpredaj Pálfiovského kaštie¾a: „Ide o administratívny omyl, ktorý vznikol pri aktualizácii našej ponuky. Predchádzajúci majite¾ objektu, ktorým bol Rád menších bratov Františkánov, nám neoznámil, že kaštie¾ už predal. Je nám ¾úto, že prišlo k takémuto omylu,“ uviedol Tino Feranec, vedúci bratislavskej kancelárie RE/MAX Real Centrum a Mestu Malacky sa ospravedlnil.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Ponuka na predaj Pálfiovského kaštie¾a je administratívnym omylom

Nová stránka obce GAJARY.sk

 • November 26th, 2007

Možno ste si všimli – možno nie, ale už pár mesiacov má obec novú oficiálnu stránku. V každom smere je lepšia ako tá pôvodná, obsah pribúda a sú na nej všetky dôležité informácie. Len tak ïalej – dúfajme že úroveò a nadšenie pre dobrú vec vydrží.

Urèite nezabudnite namieri vaše prehliadaèe na www.gajary.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Nová stránka obce GAJARY.sk

Foto týždòa: Hlavná ulica – poh¾ad z kostola

 • November 26th, 2007

Hlavná ulica - poh¾ad z kostola

 • Fotografie
 • Comments Off on Foto týždòa: Hlavná ulica – poh¾ad z kostola

Mestské umelé klzisko zaèína zimnú sezónu

 • November 23rd, 2007

V piatok 23. novembra o 14.30 h sa zaène zimná sezóna umelej ¾adovej plochy v Zámockom parku v Malackách. V tento deò bude klzisko otvorené do 19.00 h a vstup pre verejnos bude bezplatný. Zadarmo sa budú Malaèania korèu¾ova ešte raz – na Mikuláša. Mesto v spolupráci s Mestským centrom kultúry pripravuje ve¾ký mikulášsky happening v Zámockom parku v rámci série podujatí Adventné Malacky 2007.

Vybudovanie umelej ¾adovej plochy bolo dominantnou súèasou projektu Rekreaèný areál v Zámockom parku v Malackách, ktorý malacká samospráva s podporou EÚ vo výške 11 mil. Sk realizovala v minulom roku. Klzisko s rozmermi 20×40 m sa nachádza na ploche hádzanárskeho ihriska; je montovate¾né a mimo zimnej sezóny slúži ihrisko pôvodnému úèelu. Umelá ¾adová plocha je prevádzkyschopná už pri teplote +8st.C.

Prevádzkovate¾om umelej ¾adovej plochy je na základe zmluvného vzahu s mestom Telovýchovná jednota Strojár Malacky. Vstupné pre verejnos je 20 Sk (deti) a 30 Sk (dospelí). Klzisko bude poèas celej zimnej sezóny otvorené v pondelok – piatok v èase 14.30 – 19.00 h, v sobotu a nede¾u 14.00 – 19.00 h. Z¾avu majú školy do 14.00 h v dòoch školského vyuèovania, kedy si majú možnos plochu prenaja za 200 Sk/h. Od 20.00 h do polnoci je plocha k dispozícii organizovaným skupinám. Cena prenájmu je 1200 Sk/h.

 • Novinky
 • Comments Off on Mestské umelé klzisko zaèína zimnú sezónu

Mikuláš pred Spoloèenským domom

 • November 22nd, 2007

Dòa 6. decembra 2007 sa pred Spoloèenským domom bude kona vítanie Mikuláša:
10:00 – zdobenie stromèeka
15:00 – otvorenie predajných stánkov
15:30 – príchod Mikuláša, Anjela a Èerta
16:00 – Vianoèné koledy

viac info na gajary.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Mikuláš pred Spoloèenským domom