Gajary » archive for April, 2008

J. Ondrejka: „Z Dolného Záhoria sa stane Bohom a Európskou úniou zabudnutý kraj.“

  • April 4th, 2008

„Združenie miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO) žiada Vládu SR, aby v štátnych rozpoètoch na roky 2009 – 2013 zabezpeèila finanènú kompenzáciu pre mestá a obce Bratislavského kraja za obmedzenú možnos èerpania prostriedkov z EÚ.“ Takéto uznesenie prijal snem ZOZO na základe podnetu primátora Malaciek RNDr. Jozefa Ondrejku. Snem ZOZO, ktorý sa uskutoènil 18. marca, sa ïalej uzniesol aj na požiadavke smerom k Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS), aby presadzovalo finanènú kompenzáciu pre okresy Malacky, Pezinok a Senec.

„Na Slovensku – a ani na Záhorí – nemajú všetky samosprávy rovnaké podmienky na spravovanie vecí verejných. Národný strategický referenèný rámec, ktorý urèuje podmienky èerpania zdrojov z eurofondov na nové programovacie obdobie, podpísal tvrdý ortie¾ pre Bratislavský kraj.“ Jozef Ondrejka priblížil na sneme ZOZO situáciu, v akej sa nachádza okres Malacky: „Z jedenástich operaèných programov môžeme žiada o finanènú podporu len v troch programoch.“

Na Záhorí niet obce, v ktorej by nežila poèetná rómska komunita. Kým starostovia z iných regiónov budú poèas najbližších piatich rokov s podporou EÚ realizova projekty rozvoja rómskych osídlení, osady a ulice s rómskou komunitou v Malackom okrese budú naïalej pripomína stredovek. „Obnova bytových domov alebo rekonštrukcia miestnych komunikácií z európskych fondov zostane pre náš región nedosiahnute¾ným cie¾om. Historické pamiatky budú naïalej chátra, o plánoch pomoci seniorom alebo sociálne slabším už prestaneme aj hovori. Riešenia kvality ovzdušia a podporu obnovite¾ných zdrojov energie budeme chodi obdivova k susedom. Ambícia urobi zo Záhoria destináciu cestovného ruchu zostane v jeho dolnej èasti len ambíciou bez možnosti realizácie. Štúdie a stratégie rozvoja infraštruktúry sa stanú bezcenným zdrapom papiera. Z Dolného Záhoria sa stane Bohom a Európskou úniou zabudnutý kraj,“ uzatvoril RNDr. Jozef Ondrejka.

V ostatných týždòoch rozpútali ministerstvá masívnu kampaò zameranú na prezentáciou rozvoja Slovenska a možnosti èerpania prostriedkov z eurofondov. V kampani sa však nespomína, že Bratislavský kraj bude v tomto programovacom období èerpa nepomerne menej peòazí ako ostatné kraje a bude môc rieši len úzko vymedzený okruh problémov. Primátori okresných miest Malacky, Pezinok, Senec predniesli na nieko¾kých fórach vážne obavy z následkov, ktoré zanechá diskriminaèné rozhodnutie na Bratislavskom kraji a jeho obyvate¾och. Podporu ani náznak riešenia zo strany štátu zatia¾ nenašli. Aj preto požiadali o podporné stanovisko regionálne stavovské združenia samosprávy. O podporu sa budú uchádza na XVIII. sneme Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa uskutoèní v máji.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on J. Ondrejka: „Z Dolného Záhoria sa stane Bohom a Európskou úniou zabudnutý kraj.“

Poslancom chýbajú informácie o priemyselnom parku

  • April 4th, 2008

Nedostatok informácií a pomalé napredovanie budovania. Tieto hodnotenia prevládali vo vystúpeniach poslancov po prezentácii stavu rozvoja Priemyselno-technologického parku Záhorie, s ktorou vystúpil na ostatnom zasadnutí Mestského zastupite¾stva mesta Malacky (31. 1. 2008) Juraj Lettrich, výkonný riadite¾ Eurovalley, a.s.

J. Lettrich vo svojej prezentácii predložil sumár vykonaných krokov: odlesnenie, vybudovanie technickej a dopravnej infraštruktúry v zóne C, vysporiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom, zaèiatok výstavby golfového ihriska a infraštruktúry v katastri Plaveckého Štvrtku, prípravu dokumentácie pre stavebné povolenie na výstavbu technickej infraštruktúry a rezidenènej oblasti v zóne A pri Ve¾kých Levároch a prípravu podkladov na realizáciu dia¾niènej križovatky pri Studienke. Výkonný riadite¾ Eurovalley avizoval, že do konca marca tohto roku oèakáva vydanie územného rozhodnutia na výstavbu centra nákupu a služieb pri okružnej križovatke v Malackách. Priemyselno – technologický park Záhorie oznaèil za: „Najpripravenejší park na Slovensku a jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich priemyselných parkov v Európe.“

Poslanci MsZ sa po prezentácii pýtali zástupcu Eurovalley na vstup konkrétnych investorov, termín výstavby výrobných hál, možnosti mesta vstupova do filozofie budovania parku, náhradnú výsadbu v zóne C. Upozornili na neaktuálnu internetovú stránku spoloènosti, ktorá zavádza návštevníka. Juraj Lettrich priznal zanedbanie marketingu a komunikácie: „Naša internetová stránka vychádza z ideí, ktoré už nie sú platné. V tomto roku zaèneme s aktívnym marketingom.“ Oznámil zároveò mená troch investorov, ktorých vstup do priemyselného parku je už pripravený. Ide o spoloènosti Swedwood (rozvoj areálu skladu dreva), VGP (logistická spoloènos) a BASO International (predaj prefabrikovaných výrobkov). „Nes¾ubujeme daòové ú¾avy. Oèakávame investorov, pre ktorých bude toto územie zaujímavé,“ uviedol J. Lettrich. „Urbanizácia dia¾nice z Bratislavy do Kútov je nezvratná.“ Poslanci upozornili na nefunkènú križovatku pri výjazde na Továrenskú ulicu a žiadali Juraja Lettricha o aktívne poskytovanie informácií o obsadzovaní priemyselných zón i vysvetlenie konkurencieschopnosti parku.

Poèiatky priemyselného parku siahajú do roku 1993. Správcovská akciová spoloènos Eurovalley vznikla v roku 2002. V roku 2005 do nej vstúpila v pozícii developera spoloènos HB Reavis Group, má majoritnú 96- percentnú majetkovú úèas. Minoritnými akcionármi sú Mesto Malacky, Obec Ve¾ké Leváre, Obec Plavecký Štvrtok a Bratislavský samosprávny kraj. Zámer využitia zóny C, ktorá patrí do katastra Malaciek, hovorí o využití pre ¾ahký priemysel, logistiku, elektrotechnický a drevársky priemysel. Celková zastavaná plocha zóny je 313 000 m2, rozvojové územie 107 ha. Na túto zónu je vydané platné stavebné povolenie.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on Poslancom chýbajú informácie o priemyselnom parku