Gajary » archive for April, 2008

J. Ondrejka: ‚ÄěZ Doln√©ho Z√°horia sa stane Bohom a Eur√≥pskou √ļniou zabudnut√Ĺ kraj.‚Äú

  • April 4th, 2008

‚ÄěZdruŇĺenie miest a obc√≠ z√°horskej oblasti (ZOZO) Ňĺiada Vl√°du SR, aby v Ň°t√°tnych rozpo√®toch na roky 2009 ‚Äď 2013 zabezpe√®ila finan√®n√ļ kompenz√°ciu pre mest√° a obce Bratislavsk√©ho kraja za obmedzen√ļ moŇĺnos¬Ě √®erpania prostriedkov z E√ö.‚Äú Tak√©to uznesenie prijal snem ZOZO na z√°klade podnetu prim√°tora Malaciek RNDr. Jozefa Ondrejku. Snem ZOZO, ktor√Ĺ sa uskuto√®nil 18. marca, sa √Įalej uzniesol aj na poŇĺiadavke smerom k ZdruŇĺeniu miest a obc√≠ Slovenska (ZMOS), aby presadzovalo finan√®n√ļ kompenz√°ciu pre okresy Malacky, Pezinok a Senec.

‚ÄěNa Slovensku ‚Äď a ani na Z√°hor√≠ ‚Äď nemaj√ļ vŇ°etky samospr√°vy rovnak√© podmienky na spravovanie vec√≠ verejn√Ĺch. N√°rodn√Ĺ strategick√Ĺ referen√®n√Ĺ r√°mec, ktor√Ĺ ur√®uje podmienky √®erpania zdrojov z eurofondov na nov√© programovacie obdobie, podp√≠sal tvrd√Ĺ ortie¬ĺ pre Bratislavsk√Ĺ kraj.‚Äú Jozef Ondrejka pribl√≠Ňĺil na sneme ZOZO situ√°ciu, v akej sa nach√°dza okres Malacky: ‚ÄěZ jeden√°stich opera√®n√Ĺch programov m√īŇĺeme Ňĺiada¬Ě o finan√®n√ļ podporu len v troch programoch.‚Äú

Na Z√°hor√≠ niet obce, v ktorej by neŇĺila po√®etn√° r√≥mska komunita. K√Ĺm starostovia z in√Ĺch regi√≥nov bud√ļ po√®as najbliŇĺŇ°√≠ch piatich rokov s podporou E√ö realizova¬Ě projekty rozvoja r√≥mskych os√≠dlen√≠, osady a ulice s r√≥mskou komunitou v Malackom okrese bud√ļ na√Įalej pripom√≠na¬Ě stredovek. ‚ÄěObnova bytov√Ĺch domov alebo rekonŇ°trukcia miestnych komunik√°ci√≠ z eur√≥pskych fondov zostane pre n√°Ň° regi√≥n nedosiahnute¬ĺn√Ĺm cie¬ĺom. Historick√© pamiatky bud√ļ na√Įalej ch√°tra¬Ě, o pl√°noch pomoci seniorom alebo soci√°lne slabŇ°√≠m uŇĺ prestaneme aj hovori¬Ě. RieŇ°enia kvality ovzduŇ°ia a podporu obnovite¬ĺn√Ĺch zdrojov energie budeme chodi¬Ě obdivova¬Ě k susedom. Amb√≠cia urobi¬Ě zo Z√°horia destin√°ciu cestovn√©ho ruchu zostane v jeho dolnej √®asti len amb√≠ciou bez moŇĺnosti realiz√°cie. ҆t√ļdie a strat√©gie rozvoja infraŇ°trukt√ļry sa stan√ļ bezcenn√Ĺm zdrapom papiera. Z Doln√©ho Z√°horia sa stane Bohom a Eur√≥pskou √ļniou zabudnut√Ĺ kraj,‚Äú uzatvoril RNDr. Jozef Ondrejka.

V ostatn√Ĺch t√ĹŇĺd√≤och rozp√ļtali ministerstv√° mas√≠vnu kampa√≤ zameran√ļ na prezent√°ciou rozvoja Slovenska a moŇĺnosti √®erpania prostriedkov z eurofondov. V kampani sa vŇ°ak nespom√≠na, Ňĺe Bratislavsk√Ĺ kraj bude v tomto programovacom obdob√≠ √®erpa¬Ě nepomerne menej pe√≤az√≠ ako ostatn√© kraje a bude m√īc¬Ě rieŇ°i¬Ě len √ļzko vymedzen√Ĺ okruh probl√©mov. Prim√°tori okresn√Ĺch miest Malacky, Pezinok, Senec predniesli na nieko¬ĺk√Ĺch f√≥rach v√°Ňĺne obavy z n√°sledkov, ktor√© zanech√° diskrimina√®n√© rozhodnutie na Bratislavskom kraji a jeho obyvate¬ĺoch. Podporu ani n√°znak rieŇ°enia zo strany Ň°t√°tu zatia¬ĺ nenaŇ°li. Aj preto poŇĺiadali o podporn√© stanovisko region√°lne stavovsk√© zdruŇĺenia samospr√°vy. O podporu sa bud√ļ uch√°dza¬Ě na XVIII. sneme ZdruŇĺenia miest a obc√≠ Slovenska, ktor√Ĺ sa uskuto√®n√≠ v m√°ji.

zdroj: malacky.sk

Poslancom ch√Ĺbaj√ļ inform√°cie o priemyselnom parku

  • April 4th, 2008

Nedostatok inform√°ci√≠ a pomal√© napredovanie budovania. Tieto hodnotenia prevl√°dali vo vyst√ļpeniach poslancov po prezent√°cii stavu rozvoja Priemyselno-technologick√©ho parku Z√°horie, s ktorou vyst√ļpil na ostatnom zasadnut√≠ Mestsk√©ho zastupite¬ĺstva mesta Malacky (31. 1. 2008) Juraj Lettrich, v√Ĺkonn√Ĺ riadite¬ĺ Eurovalley, a.s.

J. Lettrich vo svojej prezent√°cii predloŇĺil sum√°r vykonan√Ĺch krokov: odlesnenie, vybudovanie technickej a dopravnej infraŇ°trukt√ļry v z√≥ne C, vysporiadanie pozemkov so Slovensk√Ĺm pozemkov√Ĺm fondom, za√®iatok v√Ĺstavby golfov√©ho ihriska a infraŇ°trukt√ļry v katastri Plaveck√©ho ҆tvrtku, pr√≠pravu dokument√°cie pre stavebn√© povolenie na v√Ĺstavbu technickej infraŇ°trukt√ļry a reziden√®nej oblasti v z√≥ne A pri Ve¬ĺk√Ĺch Lev√°roch a pr√≠pravu podkladov na realiz√°ciu dia¬ĺni√®nej kriŇĺovatky pri Studienke. V√Ĺkonn√Ĺ riadite¬ĺ Eurovalley avizoval, Ňĺe do konca marca tohto roku o√®ak√°va vydanie √ļzemn√©ho rozhodnutia na v√Ĺstavbu centra n√°kupu a sluŇĺieb pri okruŇĺnej kriŇĺovatke v Malack√°ch. Priemyselno ‚Äď technologick√Ĺ park Z√°horie ozna√®il za: ‚ÄěNajpripravenejŇ°√≠ park na Slovensku a jeden z najdynamickejŇ°ie sa rozv√≠jaj√ļcich priemyseln√Ĺch parkov v Eur√≥pe.‚Äú

Poslanci MsZ sa po prezent√°cii p√Ĺtali z√°stupcu Eurovalley na vstup konkr√©tnych investorov, term√≠n v√Ĺstavby v√Ĺrobn√Ĺch h√°l, moŇĺnosti mesta vstupova¬Ě do filozofie budovania parku, n√°hradn√ļ v√Ĺsadbu v z√≥ne C. Upozornili na neaktu√°lnu internetov√ļ str√°nku spolo√®nosti, ktor√° zav√°dza n√°vŇ°tevn√≠ka. Juraj Lettrich priznal zanedbanie marketingu a komunik√°cie: ‚ÄěNaŇ°a internetov√° str√°nka vych√°dza z ide√≠, ktor√© uŇĺ nie s√ļ platn√©. V tomto roku za√®neme s akt√≠vnym marketingom.‚Äú Ozn√°mil z√°rove√≤ men√° troch investorov, ktor√Ĺch vstup do priemyseln√©ho parku je uŇĺ pripraven√Ĺ. Ide o spolo√®nosti Swedwood (rozvoj are√°lu skladu dreva), VGP (logistick√° spolo√®nos¬Ě) a BASO International (predaj prefabrikovan√Ĺch v√Ĺrobkov). ‚ÄěNes¬ĺubujeme da√≤ov√© √ļ¬ĺavy. O√®ak√°vame investorov, pre ktor√Ĺch bude toto √ļzemie zauj√≠mav√©,‚Äú uviedol J. Lettrich. ‚ÄěUrbaniz√°cia dia¬ĺnice z Bratislavy do K√ļtov je nezvratn√°.‚Äú Poslanci upozornili na nefunk√®n√ļ kriŇĺovatku pri v√Ĺjazde na Tov√°rensk√ļ ulicu a Ňĺiadali Juraja Lettricha o akt√≠vne poskytovanie inform√°ci√≠ o obsadzovan√≠ priemyseln√Ĺch z√≥n i vysvetlenie konkurencieschopnosti parku.

Po√®iatky priemyseln√©ho parku siahaj√ļ do roku 1993. Spr√°vcovsk√° akciov√° spolo√®nos¬Ě Eurovalley vznikla v roku 2002. V roku 2005 do nej vst√ļpila v poz√≠cii developera spolo√®nos¬Ě HB Reavis Group, m√° majoritn√ļ 96- percentn√ļ majetkov√ļ √ļ√®as¬Ě. Minoritn√Ĺmi akcion√°rmi s√ļ Mesto Malacky, Obec Ve¬ĺk√© Lev√°re, Obec Plaveck√Š҆tvrtok a Bratislavsk√Ĺ samospr√°vny kraj. Z√°mer vyuŇĺitia z√≥ny C, ktor√° patr√≠ do katastra Malaciek, hovor√≠ o vyuŇĺit√≠ pre ¬ĺahk√Ĺ priemysel, logistiku, elektrotechnick√Ĺ a drev√°rsky priemysel. Celkov√° zastavan√° plocha z√≥ny je 313 000 m2, rozvojov√© √ļzemie 107 ha. Na t√ļto z√≥nu je vydan√© platn√© stavebn√© povolenie.

zdroj: malacky.sk