Gajary » archive for June, 2008

Malacky s certifikátom Vitajte cyklisti!

  • June 16th, 2008

Mesto Malacky je zaradené do pilotnej siete turistických zariadení a služieb, ktoré sú prispôsobené potrebám cyklistov. Certifikát s logom projektu Vitajte cyklisti! pre Turisticko-informaènú kanceláriu, ktorej zriaïovate¾om je mesto, prevzal 13. júna primátor Jozef Ondrejka.

Cie¾om certifikácie Vitajte cyklisti! je podpori cyklistickú dopravu a cykloturizmus. Sie s úspechom funguje v susedných Èechách a je v nej zaregistrovaných 800 subjektov. Certifikaènú schému na Slovensku riadi Nadácia Ekopolis. V úvode tohto roka rozbehla pilotnú sie na Záhorí, od mája zaèala pracova na národnom projekte s ambíciou zaregistrova 300 zariadení. Subjekty zaraïuje do siete prostredníctvom štyroch kategórií: ubytovacie zariadenia, kempingy, stravovacie zariadenia, turistické ciele a služby. V každej kategórii sú povinné kritériá, ktoré musí zariadenie spåòa bez výnimky a volite¾né kritériá, z ktorých stanovený poèet musí zariadenie spåòa pod¾a svojho výberu.

V rámci pilotnej siete certifikoval akreditovaný hodnotite¾ Milan Hollý na Záhorí 14 subjektov. Mesto Malacky sa chce v sieti prezentova predovšetkým ponukou turistických cie¾ov a informaèných okruhov. Ako úèastník projektu rozšírila Turisticko – informaèná kancelária mesta svoje služby o bezplatnú úschovòu bicyklov a batožín pre cykloturistov, poskytnutie základného náradia pre opravy, ponuku cyklomáp a kontaktov na opravovne bicyklov.

Ïalším certifikovaným subjektom na Dolnom Záhorí je spoloènos Agropartner z Plaveckého Podhradia so svojou ponukou ubytovania, agroturistiky, možností výuèby jazdy na koni a regenerácie. Riadite¾ spoloènosti Ing. Vladimír Chovan (na fotografii v¾avo) prevzal spolu s primátorom RNDr. Jozefom Ondrejkom (vpravo) certifikát z rúk akreditovaného hodnotite¾a Milana Hollého.

  • Novinky
  • Comments Off on Malacky s certifikátom Vitajte cyklisti!

Malacky – Webkamera opä na stránke

  • June 16th, 2008

Mesto Malacky má od dnešného dòa na svojej oficiálnej internetovej stránke www.malacky.sk opä webkameru. Jej prevádzkovate¾om je spoloènos Zvac Systems, s. r. o., a poskytovate¾om internetového pripojenia firma Connected, s. r. o. Cie¾om umiestnenia kamery na internetovom portáli mesta je umožni užívate¾om stránky on-line návštevu Malaciek.

Internetová stránka Malaciek už v minulosti ponúkala služby webkamery, z technických príèin však túto ponuku obmedzila. Mesto oslovilo domáce spoloènosti s ponukou na spoluprácu vo forme bezplatného poskytnutia kamery. O dnešného dòa živý prenos z ulíc mesta zabezpeèuje profesionálna IP kamera – model AXIS 214 PTZ. Je urèená na vzdialený monitoring s možnosou 10-násobného priblíženia. Je plne ovládate¾ná užívate¾om a umožòuje manipuláciu v rámci nastaveného minútového intervalu. V záujme osobnej ochrany obyvate¾ov a návštevníkom mesta je na zariadení nastavená nižšia miera priblíženia a obmedzený èas na manipuláciu.

Internetová stránka www.malacky.sk v súèasnosti prechádza komplexnou rekonštrukciou. Po redizajne sa zmení z informaèného portálu na portál služieb. Spustenie stránky v novej podobe sa oèakáva v druhej polovici júla.

  • Novinky
  • Comments Off on Malacky – Webkamera opä na stránke

Príprava festivalu Summerbeach Rudava 2008 v èíslach!

  • June 16th, 2008

V sieti najväèších letných festivalov nebude ani tento rok chýba originálny hudobno – športový festival Summerbeach Rudava 2008 /rekreaèné stredisko Rudava – Malé Leváre, okres Malacky/, ktorý otvorí svoje brány už o necelých 6 týždòov a to vo štvrtok 24. júla podveèer ve¾kou hudobnou párty, festival tradiène ukonèia finálové zápasy športových turnajov v nede¾u poobede 27. júla 2008.

Festivalový areál sa tento rok podstatne rožširuje a to o plochu 15.000 m2 na celkových cca 42.000 m2. Stanové mesteèko, ktoré nebýva priamou súèasou festivalového areálu, by malo ma rozlohu 40.000 m2, parkovisko cca 15.000 m2. Pre návštevníkov budú k dizpozícii minimálne 2 cisterny s pitnou vodou, svoje miesto na festivale bude ma aj 140 mobilných toaliet, 2 sanitky. Už 40 dní pred otvorením festivalu sa do športovej èasti stihlo zaregistrova, resp. prihlási rekordných 177 družstiev, maximálna kapacita v turnajoch je však cca 340 družstiev. Poèet predaných permanentiek je v porovnaní s minulým rokom o 28,9 % vyšší, oèakáva sa denná, historicky najväèšia návšteva okolo 9-10 tisíc, kapacita festivalu je stanovená na 14.000 ¾udi denne. Na festivale bude pôsobi vyše 330 ¾udí v usporiadate¾ských zložkách (security, štáb, staff, požiarnici..), predpokladá sa úèas až 180 dobrovo¾níkov, ktorí budú pracova v 21 festivalových sekciách. Na štyroch hudobných scénach vystúpi približne 400 slovenských i zahranièných umelcov v kapelách, dídžejských èi taneèných zoskupeniach. Do športového areálu už bolo a bude privezených až 800 kubíkov piesku, na oplotenie areálov sa dovezie 2.100 metrov mobilného oplotenia!

Headliners – zahranièní hostia: Kryštof /cz/, Farben Lehre /pl/, Pannonia Allstars Ska Orchestra /hu/, Tleskaè /cz/, PBH CLUB /at/, Antoniadis aka Van Bass /at/, Julian Gas /uk/, slovenská festivalová klasika: Polemic, Vidiek, Para, Puding pani Elvisovej, Mango Molas, Hudba z Marsu, Chiki Liki Tu-a, Slobodná Európa, Nocadeò a ve¾a iných. Hosom tohtoroèného festivalu bude Zuzana Smatanová!

Na Rudavu sa tento rok opä oplatí prís! Viac informácii ako aj oficiálny program nájdete na oficiálnej stránke festivalu: www.rudava.sk.

Predpredaj permanentiek v sieti EVENTIM.SK:
Permanentka za 490,- Sk (platí: piatok, sobota, nede¾a) 3 dni
Permanentka PLUS za 590,- Sk (platí: štvrtok, piatok, sobota, nede¾a) 4 dni
Predaj na mieste (24. a 25.júla 2008):
Permanentka za 590,- Sk
Permanentka PLUS za 690,- Sk

  • Novinky
  • Comments Off on Príprava festivalu Summerbeach Rudava 2008 v èíslach!