Gajary » archive for June, 2008

Malacky s certifikátom Vitajte cyklisti!

  • June 16th, 2008

Mesto Malacky je zaraden√© do pilotnej siete turistick√Ĺch zariaden√≠ a¬†sluŇĺieb, ktor√© s√ļ prisp√īsoben√© potreb√°m cyklistov. Certifik√°t s¬†logom projektu Vitajte cyklisti! pre Turisticko-informa√®n√ļ kancel√°riu, ktorej zria√Įovate¬ĺom je mesto, prevzal 13. j√ļna prim√°tor Jozef Ondrejka.

Cie¬ĺom certifik√°cie Vitajte cyklisti! je podpori¬Ě cyklistick√ļ dopravu a¬†cykloturizmus. Sie¬Ě s¬†√ļspechom funguje v¬†susedn√Ĺch √ąech√°ch a¬†je v¬†nej zaregistrovan√Ĺch 800 subjektov. Certifika√®n√ļ sch√©mu na Slovensku riadi Nad√°cia Ekopolis. V¬†√ļvode tohto roka rozbehla pilotn√ļ sie¬Ě na Z√°hor√≠, od m√°ja za√®ala pracova¬Ě na n√°rodnom projekte s¬†amb√≠ciou zaregistrova¬Ě 300 zariaden√≠. Subjekty zara√Įuje do siete prostredn√≠ctvom Ň°tyroch kateg√≥ri√≠: ubytovacie zariadenia, kempingy, stravovacie zariadenia, turistick√© ciele a sluŇĺby. V¬†kaŇĺdej kateg√≥rii s√ļ povinn√© krit√©ri√°, ktor√© mus√≠ zariadenie sp√•√≤a¬Ě bez v√Ĺnimky a volite¬ĺn√© krit√©ri√°, z ktor√Ĺch stanoven√Ĺ po√®et mus√≠ zariadenie sp√•√≤a¬Ě pod¬ĺa svojho v√Ĺberu.

V¬†r√°mci pilotnej siete certifikoval akreditovan√Ĺ hodnotite¬ĺ Milan Holl√Ĺ na Z√°hor√≠ 14 subjektov. Mesto Malacky sa chce v¬†sieti prezentova¬Ě predovŇ°etk√Ĺm ponukou turistick√Ĺch cie¬ĺov a informa√®n√Ĺch okruhov. Ako √ļ√®astn√≠k projektu rozŇ°√≠rila Turisticko ‚Äď informa√®n√° kancel√°ria mesta svoje sluŇĺby o bezplatn√ļ √ļschov√≤u bicyklov a batoŇĺ√≠n pre cykloturistov, poskytnutie z√°kladn√©ho n√°radia pre opravy, ponuku cyklom√°p a¬†kontaktov na opravovne bicyklov.

√ŹalŇ°√≠m certifikovan√Ĺm subjektom na Dolnom Z√°hor√≠ je spolo√®nos¬Ě Agropartner z Plaveck√©ho Podhradia so svojou ponukou ubytovania, agroturistiky, moŇĺnost√≠ v√Ĺu√®by jazdy na koni a¬†regener√°cie. Riadite¬ĺ spolo√®nosti Ing. Vladim√≠r Chovan (na fotografii v¬ĺavo) prevzal spolu s¬†prim√°torom RNDr. Jozefom Ondrejkom (vpravo) certifik√°t z¬†r√ļk akreditovan√©ho hodnotite¬ĺa Milana Holl√©ho.

Malacky – Webkamera op√§¬Ě na str√°nke

  • June 16th, 2008

Mesto Malacky m√° od dneŇ°n√©ho d√≤a na svojej ofici√°lnej internetovej str√°nke www.malacky.sk op√§¬Ě webkameru. Jej prev√°dzkovate¬ĺom je spolo√®nos¬Ě Zvac Systems, s. r. o., a¬†poskytovate¬ĺom internetov√©ho pripojenia firma Connected, s. r. o. Cie¬ĺom umiestnenia kamery na internetovom port√°li mesta je umoŇĺni¬Ě uŇĺ√≠vate¬ĺom str√°nky on-line n√°vŇ°tevu Malaciek.

Internetov√° str√°nka Malaciek uŇĺ v¬†minulosti pon√ļkala sluŇĺby webkamery, z¬†technick√Ĺch pr√≠√®in vŇ°ak t√ļto ponuku obmedzila. Mesto oslovilo dom√°ce spolo√®nosti s¬†ponukou na spolupr√°cu vo forme bezplatn√©ho poskytnutia kamery. O¬†dneŇ°n√©ho d√≤a Ňĺiv√Ĺ prenos z¬†ul√≠c mesta zabezpe√®uje profesion√°lna IP kamera ‚Äď model AXIS 214 PTZ. Je ur√®en√° na vzdialen√Ĺ monitoring s¬†moŇĺnos¬Ěou 10-n√°sobn√©ho pribl√≠Ňĺenia. Je plne ovl√°date¬ĺn√° uŇĺ√≠vate¬ĺom a¬†umoŇĺ√≤uje manipul√°ciu v¬†r√°mci nastaven√©ho min√ļtov√©ho intervalu. V¬†z√°ujme osobnej ochrany obyvate¬ĺov a¬†n√°vŇ°tevn√≠kom mesta je na zariaden√≠ nastaven√° niŇĺŇ°ia miera pribl√≠Ňĺenia a¬†obmedzen√Ĺ √®as na manipul√°ciu.

Internetov√° str√°nka www.malacky.sk v¬†s√ļ√®asnosti prech√°dza komplexnou rekonŇ°trukciou. Po redizajne sa zmen√≠ z¬†informa√®n√©ho port√°lu na port√°l sluŇĺieb. Spustenie str√°nky v¬†novej podobe sa o√®ak√°va v¬†druhej polovici j√ļla.

Príprava festivalu Summerbeach Rudava 2008 v èíslach!

  • June 16th, 2008

V¬†sieti najv√§√®Ň°√≠ch letn√Ĺch festivalov nebude ani tento rok ch√Ĺba¬Ě origin√°lny hudobno ‚Äď Ň°portov√Ĺ festival Summerbeach Rudava 2008 /rekrea√®n√© stredisko Rudava ‚Äď Mal√© Lev√°re, okres Malacky/, ktor√Ĺ otvor√≠ svoje br√°ny uŇĺ o¬†necel√Ĺch 6 t√ĹŇĺd√≤ov a¬†to vo Ň°tvrtok 24. j√ļla podve√®er ve¬ĺkou hudobnou p√°rty, festival tradi√®ne ukon√®ia fin√°lov√© z√°pasy Ň°portov√Ĺch turnajov v¬†nede¬ĺu poobede 27. j√ļla 2008.

Festivalov√Ĺ are√°l sa tento rok podstatne roŇĺŇ°iruje a to o plochu 15.000 m2 na celkov√Ĺch cca 42.000 m2. Stanov√© meste√®ko, ktor√© neb√Ĺva priamou s√ļ√®as¬Ěou festivalov√©ho are√°lu, by malo ma¬Ě rozlohu 40.000 m2, parkovisko cca 15.000 m2. Pre n√°vŇ°tevn√≠kov bud√ļ k dizpoz√≠cii minim√°lne 2 cisterny s pitnou vodou, svoje miesto na festivale bude ma¬Ě aj 140 mobiln√Ĺch toaliet, 2 sanitky. UŇĺ 40 dn√≠ pred otvoren√≠m festivalu sa do Ň°portovej √®asti stihlo zaregistrova¬Ě, resp. prihl√°si¬Ě rekordn√Ĺch 177 druŇĺstiev, maxim√°lna kapacita v turnajoch je vŇ°ak cca 340 druŇĺstiev. Po√®et predan√Ĺch permanentiek je v porovnan√≠ s minul√Ĺm rokom o 28,9 % vyŇ°Ň°√≠, o√®ak√°va sa denn√°, historicky najv√§√®Ň°ia n√°vŇ°teva okolo 9-10 tis√≠c, kapacita festivalu je stanoven√° na 14.000 ¬ĺudi denne. Na festivale bude p√īsobi¬Ě vyŇ°e 330 ¬ĺud√≠ v usporiadate¬ĺsk√Ĺch zloŇĺk√°ch (security, Ň°t√°b, staff, poŇĺiarnici..), predpoklad√° sa √ļ√®as¬Ě aŇĺ 180 dobrovo¬ĺn√≠kov, ktor√≠ bud√ļ pracova¬Ě v 21 festivalov√Ĺch sekci√°ch. Na Ň°tyroch hudobn√Ĺch sc√©nach vyst√ļpi pribliŇĺne 400 slovensk√Ĺch i¬†zahrani√®n√Ĺch umelcov v kapel√°ch, d√≠dŇĺejsk√Ĺch √®i tane√®n√Ĺch zoskupeniach. Do Ň°portov√©ho are√°lu uŇĺ bolo a bude privezen√Ĺch aŇĺ 800 kub√≠kov piesku, na oplotenie are√°lov sa dovezie 2.100 metrov mobiln√©ho oplotenia!

Headliners – zahrani√®n√≠ hostia: KryŇ°tof /cz/, Farben Lehre /pl/, Pannonia Allstars Ska Orchestra /hu/, Tleska√® /cz/, PBH CLUB /at/, Antoniadis aka Van Bass /at/, Julian Gas /uk/, slovensk√° festivalov√° klasika: Polemic, Vidiek, Para, Puding pani Elvisovej, Mango Molas, Hudba z¬†Marsu, Chiki Liki Tu-a, Slobodn√° Eur√≥pa, Nocade√≤ a¬†ve¬ĺa in√Ĺch. Hos¬Ěom tohtoro√®n√©ho festivalu bude Zuzana Smatanov√°!

Na Rudavu sa tento rok op√§¬Ě oplat√≠ pr√≠s¬Ě! Viac inform√°cii ako aj ofici√°lny program n√°jdete na ofici√°lnej str√°nke festivalu: www.rudava.sk.

Predpredaj permanentiek v sieti EVENTIM.SK:
Permanentka za 490,- Sk (plat√≠: piatok, sobota, nede¬ĺa) 3 dni
Permanentka PLUS za 590,- Sk (plat√≠: Ň°tvrtok, piatok, sobota, nede¬ĺa) 4 dni
Predaj na mieste (24. a 25.j√ļla 2008):
Permanentka za 590,- Sk
Permanentka PLUS za 690,- Sk