Gajary » archive for August, 2008

Z¬†hrobu ¬ľuda Z√ļbka v Malack√°ch zmizla vz√°cna busta

  • August 13th, 2008

V¬†noci zo soboty na nede¬ĺu (9. ‚Äď 10. 8.) z¬†hrobu spisovate¬ĺa ¬ľuda Z√ļbka na starom cintor√≠ne v¬†Malack√°ch nepozorovane zmizla vz√°cna busta s¬†jeho podobiz√≤ou. Stratu ohl√°sila najsk√īr mestskej, potom Ň°t√°tnej pol√≠cii posledn√° Ňĺij√ļca pr√≠buzn√° spisovate¬ĺa v¬†Malack√°ch ‚Äď jeho neter Erna Chudejov√°. Na stratu busty ju v nede¬ĺu r√°no upozornili Mala√®ania.

Sl√°vny malack√Ĺ rod√°k ¬ľudo Z√ļbek (12. 7. 1907 ‚Äď 23. 6. 1969) m√° hrob hne√Į pri vstupe do cintor√≠na a¬†v√Įaka prekr√°snej bronzovej podobizni tohto majstra pera ho nebolo nemoŇĺn√© ob√≠s¬Ě ho bez povŇ°imnutia. Autorkou mas√≠vnej bronzovej busty, ktor√ļ dala vyrobi¬Ě pozostal√° rodina ¬ľuda Z√ļbka, je zn√°ma akademick√° soch√°rka ¬ľudmila CvengroŇ°ov√°, vtedy eŇ°te ako mlad√° autorka. Pod¬ĺa spomienok Erny Chudejovej bronzov√° busta na pomn√≠ku z¬†egyptskej Ňĺuly st√°la rodinu za√®iatkom sedemdesiatych rokov do 100 000 kor√ļn.

‚ÄěSom z¬†toho Ň°okovan√°,‚Äú povedala 69-ro√®n√° dc√©ra ¬ľuda Z√ļbka Elena Bertoncini, ktor√° Ňĺije v¬†Taliansku, no v¬†t√Ĺchto d√≤och je na lie√®ebnom pobyte v¬†PieŇ°¬Ěanoch. ‚ÄěKe√Į som tam chodievala, mohla som sa s¬†otcom doslova rozpr√°va¬Ě. Jeho podobize√≤ bola √ļplne vern√°, hoci autorka pracovala len pod¬ĺa fotografie. Bol ako Ňĺiv√Ĺ.‚Äú

Elenina sesternica Erna sa ob√°va √ĮalŇ°ej kr√°deŇĺe bronzovej knihy, ktor√° eŇ°te na pomn√≠ku zostala. Je na nej vyryt√Ĺ n√°pis: ‚ÄěOtvor duŇ°u m√ļdrym slov√°m a¬†napl√≤ ju dobrotou a¬†l√°skou k¬†pravde. ‚ÄěCez druh√ļ stranu knihy je preloŇĺen√° vetvi√®ka s¬†jahodou, pretoŇĺe svoju Ňĺenu volal jah√īdka,‚Äú vysvet¬ĺuje Erna Chudejov√°.

Vlani si Malacky pripomenuli 100. v√Ĺro√®ie narodenia ¬ľuda Z√ļbka poloŇĺen√≠m kytice kvetov na jeho hrob v¬†de√≤ v√Ĺro√®ia, v√Ĺstavou v¬†Mestskom centre kult√ļry a recita√®nou s√ļ¬ĚaŇĺou Z√ļbkove pramene. Cel√© roky Mala√®ania chodievali okolo hrobu ¬ľuda Z√ļbka s¬†p√Ĺchou a¬†pietou, preto je s√ļ√®asn√Ĺ vandalsk√Ĺ √®in pre nich nepochopite¬ĺn√Ĺ a¬†predstavitelia mesta v¬†s√ļvislosti s n√≠m vyjadrili po¬ĺutovanie.

Prim√°tori a¬†starostovia Z√°horia s√ļ nespokojn√≠ s odpove√Įou

  • August 13th, 2008

Lietadl√° franc√ļzskych vzduŇ°n√Ĺch s√≠l s√ļ hlu√®nejŇ°ie ako lietadl√° USA a¬†naŇ°ich vzduŇ°n√Ĺch s√≠l. Toto konŇ°tatovanie je s√ļ√®as¬Ěou stanoviska n√°√®eln√≠ka Gener√°lneho Ň°t√°bu ozbrojen√Ĺch s√≠l SR ¬ľubom√≠ra Bul√≠ka k¬†s¬ĚaŇĺnosti, ktor√ļ ministrovi obrany adresovali starostovia Z√°horia..

Po j√ļnovom cvi√®en√≠ Franc√ļzskych vzduŇ°n√Ĺch s√≠l vo vojenskom v√Ĺcvikovom priestore Kuchy√≤a poŇĺiadal Klub starostov Malack√©ho okresu ministra Jaroslava BaŇ°ku o¬†akceptovanie poŇĺiadaviek samospr√°vy pri pl√°novan√≠ leteck√Ĺch cvi√®en√≠ na Z√°hor√≠. Cvi√®enie Franc√ļzskych vzduŇ°n√Ĺch s√≠l zdvihlo vlnu nespokojnosti obyvate¬ĺov regi√≥nu. Prim√°tori a¬†starostovia sa o¬†√≤om dozvedeli jednoduch√Ĺm ozn√°men√≠m zaslan√Ĺm poŇ°tou velite¬ĺom Dopravn√©ho leteck√©ho kr√≠dla v¬†Kuchyni. Cvi√®eniu nepredch√°dzala Ňĺiadna s√ļ√®innos¬Ě s¬†dotknut√Ĺmi samospr√°vami. Starostovia v¬†liste namietali ruŇ°enie no√®n√©ho pokoja a nedodrŇĺiavanie letov√Ĺch koridorov a letov√Ĺch hlad√≠n.

Pod¬ĺa stanoviska ¬ľ. Bul√≠ka neboli pri j√ļnovom cvi√®en√≠ poruŇ°en√© schv√°len√© letov√© trasy lietadiel ani no√®n√Ĺ pokoj. Vzlety sa pod¬ĺa n√°√®eln√≠ka gener√°lneho Ň°t√°bu uskuto√®√≤ovali iba do 22.00 h. Informova¬Ě starostov o¬†pripravovanom cvi√®en√≠ s¬†predstihom nebolo moŇĺn√©. V¬†p√≠somnom stanovisku nevyl√ļ√®il ani v¬†bud√ļcnosti vykon√°vanie ojedinel√Ĺch letov aj mimo vymedzen√©ho √®asu pre pravideln√ļ letov√ļ √®innos¬Ě.

S¬†takouto odpove√Įou s√ļ z√°stupcovia z√°horsk√Ĺch samospr√°v nespokojn√≠: ‚ÄěK prekro√®eniu maxim√°lnej hranice hladiny hluku priŇ°lo nielen v obciach Jablonov√© a Kuchy√≤a, ale aj v RohoŇĺn√≠ku a¬†SoloŇ°nici. Lety trvali jednozna√®ne aŇĺ do 23.00 h, hoci inŇ°pekcia ministerstva obrany tvrd√≠, Ňĺe posledn√© prist√°tie bolo o 22.45 h,‚Äú zhodne uv√°dzaj√ļ starostovia podhorsk√Ĺch obc√≠ Peter ҆varal, Roberta Bujna, M√°ria Hirtov√° a¬†FrantiŇ°ek Bokes. Pr√°ve podhorsk√Ĺch obc√≠ sa cvi√®enie najv√ĹraznejŇ°ie dotklo.

Predseda Klubu starostov Malack√©ho okresu Peter Tydlit√°t a¬†podpredseda ZdruŇĺenia miest a¬†obc√≠ z√°horskej oblasti Jozef Ondrejka sa zhoduj√ļ: ‚ÄěOdpove√Į n√°√®eln√≠ka Gener√°lneho Ň°t√°bu ozbrojen√Ĺch s√≠l SR je vyh√Ĺbav√° a¬†nekonkr√©tna. Je pre n√°s sklaman√≠m, Ňĺe ozbrojen√© sily nemaj√ļ z√°ujem bra¬Ě samospr√°vu ako partnera. Ofici√°lnou odpove√Įou na stanovisko n√°√®eln√≠ka Gener√°lneho Ň°t√°bu ozbrojen√Ĺch s√≠l SR ¬ľ. Bul√≠ka sa budeme zaobera¬Ě na najbliŇĺŇ°om zasadnut√≠ klubu. Chceme pon√ļknu¬Ě ministerstvu obrany konŇ°trukt√≠vne n√°vrh, nie pr√°zdne slov√°. Jedn√Ĺm z¬†nich bude, aby no√®n√© nav√°dzanie, ktor√© vzduŇ°n√© sily absolvovali na ostatnom cvi√®en√≠, bolo pl√°novan√© v¬†zimnom obdob√≠. Pod¬ĺa n√°s je v¬†jesennom alebo zimnom obdob√≠ v √®ase medzi 18.00 a¬†22.00 h dostato√®n√Ĺ priestor na no√®n√© cvi√®enia.‚Äú

V¬†ofici√°lnom stanovisku ¬ľubom√≠ra Bul√≠ka navyŇ°e starostovia nenaŇ°li ani n√°znak odpovede na √ĮalŇ°iu ot√°zku: p√īsobenie bojovej letky zo Slia√®a v¬†Kuchyni pri Malack√°ch. Starostovia sa aŇĺ z¬†telev√≠zneho spravodajstva dozvedeli, Ňĺe prist√°vacia dr√°ha letiska na Slia√®i sa bude kompletne rekonŇ°truova¬Ě a bojov√° letka sa na rok
pres¬Ěahuje do Kuchyne.