Gajary » archive for November, 2008

Firmy.Zahori.sk – online katalóg záhoráckych firiem

  • November 23rd, 2008

Zahori.sk predstavuje novú službu Firmy.zahori.sk. Moderný design a jednoduché ovládanie predstavuje intuitívnu cestu k výsledkom h¾adania firiem na Záhorí. Zahori.sk tak pridalo ïalšiu službu k zverejòovanému obsahu 18-tich záhoráckych weboch a odkazom na viac ako 66 záhoráckych, mestských a obecných stránok.

Zahori.sk chce by najpopulárnejším miestom Záhoráckeho internetu, na ktorom jeho užívatelia nachádzajú pomoc, riešenie svojich problémov, pouèenie i zábavu.

Zaraïte BEZPLATNE Vašu spoloènos do najrýchlejšie sa rozrastajúceho online katalógu záhoráckych firiem. Aj bez nutnosti ma vlastnú webstránku môžete zaradi Vašu firmu do katalógu a prezentova sa aj na internete.Všetky záznamy v katalógu sú ruène triedené, èím sa dosahuje kvalitnejší obsah vo vyh¾adávaní. Po zadaní presnej adresy sa ved¾a výsledku zobrazuje aj interaktívna mapa (cez systém maps.google.com).

V súèasnosti prebieha napåòanie databázy. BUÏTE medzi prvými firmami v katalógu záhoráckych firiem Firmy.Zahori.sk

Pridajte ešte dnes svoju firmu na http://firmy.zahori.sk .

Všetky záznamy v katalógu sú ruène triedené, èím sa dosahuje kvalitnejší obsah vo vyh¾adávaní.

Úlohou Zahori.sk je nielen prináša obsah, ale i návštevníkov na záhorácke stránky. Prináša preto na úvodnej stránke viac krát denne aktuálne výstup z 18-tich záhoráckych webstránok:

Spravodajské weby:
Myjany.sk – online Záhorácke noviny
Zahorie.eu
Zahorie.info
Zahorie.com

Mestské weby:
Malacky.sk
Senica.sk
Skalica.sk
Holic.sk
Gbely.sk
Gajary.sk

Športový web:
HK36Skalica.sk

Regionálne záhorácke týždenníky:
týždenník Záhorák
týždenník MY týždenník pre Záhorie
dvojtýždenník Malacký hlas

Nezávisle weby:
Malackepohlady.sk
Senica.sk
NIM Ve¾ké Leváre
èajovòa u Sousedú

Od dnešného dòa má záhorie novú vstupnú bránu – Zahori.sk.

Team Firmy.zahori.sk

  • Novinky
  • Comments Off on Firmy.Zahori.sk – online katalóg záhoráckych firiem