Gajary » archive for February, 2009

Most bude denne monitorovan√Ĺ

  • February 25th, 2009

MALACKY, 25. febru√°r 2009, 14.15 h ‚Äď Stav mosta ‚Äď nadjazdu na ceste II/503 v¬†Malack√°ch je ve¬ĺmi zl√Ĺ. Tak√Ĺ je z√°ver mimoriadnej obhliadky mosta vyvolanej poruchou. Dnes podve√®er sa za√®ne oprava, most zost√°va otvoren√Ĺ za plnej prev√°dzky v¬†oboch smeroch.

D√īvodom mimoriadnej obhliadky mosta bola porucha ‚Äď kaverna s¬†priemerom asi tridsa¬Ě cm vo vozovke nad piatym pilierom mosta. Obhliadku vykonali z√°stupcovia Region√°lnych ciest, ktor√© s√ļ spr√°vcom komunik√°cie, Obvodn√©ho √ļradu pre cestn√ļ dopravu a¬†pozemn√© komunik√°cie v¬†Malack√°ch a¬†Okresn√©ho riadite¬ĺstva Policajn√©ho zboru Bratislava ‚Äď okolie. M√°ria Rajtov√°, hovorky√≤a Region√°lnych ciest Bratislava poskytla Mestu Malacky z√°znam z¬†mimoriadnej obhliadky mosta. √ö√®astn√≠ci obhliadky skonŇ°tatovali havarijn√ļ situ√°ciu v¬†√®asti mosta nad pilierom, kde sa vyskytuje oblas¬Ě s¬†poruŇ°en√Ĺm a¬†vypadnut√Ĺm bet√≥nom v¬†mieste kontaktu nosn√≠kov s¬†obnaŇĺenou skorodovanou v√ĹstuŇĺou. Pod¬ĺa z√°znamu porucha ohrozuje bezpe√®nos¬Ě cestnej prem√°vky.

Ako okamŇĺit√© rieŇ°enie obhliadaj√ļca skupina navrhla prekry¬Ě poŇ°koden√© miesto dvoma ukotven√Ĺmi oce¬ĺov√Ĺmi plat√≤ami s¬†rozmermi 1,5 x 3 m s¬†hr√ļbkou 30 mm, obmedzi¬Ě r√Ĺchlos¬Ě v¬†tomto √ļseku na 30 km/h a¬†osadi¬Ě dopravn√ļ zna√®ku Pozor hrbol. Zo z√°znamu vypl√Ĺva, Ňĺe navrhnut√© rieŇ°enie, umoŇĺ√≤uj√ļce prem√°vku v¬†oboch smeroch, je proviz√≥rne. Na cestu II/ 503 bude v¬†nasleduj√ļcom polroku zv√ĹŇ°en√Ĺ dopravn√Ĺ n√°por, ke√ĮŇĺe je hlavnou obch√°dzkovou trasou po√®as za√®√≠naj√ļcej opravy √ĮalŇ°ieho mosta v¬†lokalite Vamp√≠l nad Ňĺeleznicou na ceste I/2.

Technick√Ĺm stavom mosta a¬†n√°vrhom rieŇ°enia sa bude zaobera¬Ě V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav inŇĺinierskych stavieb. Do 31. marca vypracuje expert√≠zu s¬†anal√Ĺzou pr√≠√®in a¬†n√°vrhom opatren√≠ na odstr√°nenie poruchy. Bratislavsk√Ĺ samospr√°vny kraj, ktor√Ĺ je vlastn√≠kom komunik√°cie, pl√°nuje komplexn√ļ opravu mosta za√®a¬Ě v auguste tohto roka. Dovtedy je pod¬ĺa expertov nevyhnutn√© most denne monitorova¬Ě. Pr√≠√®inou je vysok√° frekvencia z√°vaŇĺn√Ĺch por√ļch. Z√°znam z¬†mimoriadnej obhliadky uv√°dza, Ňĺe celkov√Ĺ stavebno-technick√Ĺ stav mosta je hodnoten√Ĺ stup√≤om VI ‚Äď ve¬ĺmi zl√Ĺ.

zdroj: malacky.sk

Starostovia Ňĺiadaj√ļ Ňĺupana o¬†zriadenie strednej Ň°koly

  • February 9th, 2009

Klub starostov Malack√©ho okresu dnes zaslal predsedovi Bratislavsk√©ho samospr√°vneho kraja Vladim√≠rovi Bajanovi a¬†poslancom zastupite¬ĺstva BSK list s¬†naliehavou Ňĺiados¬Ěou o¬†zriadenie strednej odbornej Ň°koly v¬†Malack√°ch.

Svoju Ňĺiados¬Ě starostovia opreli o¬†skuto√®nos¬Ě, Ňĺe moŇĺnosti stredn√©ho odborn√©ho vzdelania v okrese Malacky, ktor√Ĺ m√° 65 tis√≠c obyvate¬ĺov a¬†rozlohou je najv√§√®Ň°√≠m okresom kraja, nezodpovedaj√ļ jeho postaveniu. V celom¬†okrese je jedin√° stredn√° Ň°kola (Gymn√°zium Malacky) v¬†zria√Įovate¬ĺskej p√īsobnosti BSK. Pod¬ĺa starostov je aj toto d√īkazom nepriaznivej Ň°kolskej infraŇ°trukt√ļry v¬†kraji. V¬†ostatn√Ĺch okresn√Ĺch mest√°ch je nepomerne viac stredn√Ĺch Ň°k√īl: v Pezinku 8 a v¬†Senci 6.

√ŹalŇ°√≠m argumentom, ktor√Ĺ Klub starostov Malack√©ho okresu uv√°dza vo svojej Ňĺiadosti, je ak√ļtna nevyhnutnos¬Ě vzdel√°vania stredoŇ°kolsk√©ho dorastu pre potreby Priemyselno-technologick√©ho parku Z√°horie. Zameranie zdruŇĺenej strednej Ň°koly by malo plni¬Ě predovŇ°etk√Ĺm poŇĺiadavky priemyseln√©ho parku a¬†spektrum u√®ebn√Ĺch odborov by pruŇĺne reagovalo na potreby trhu pr√°ce. Klub starostov v¬†n√°vrhu rieŇ°enia nadv√§zuje na aktivity Mesta Malacky a¬†nov√ļ Ň°kolu navrhuje umiestni¬Ě do priestorov b√Ĺval√©ho naft√°rskeho u√®iliŇ°¬Ěa na s√≠dlisku Juh v¬†Malack√°ch. Objekt v¬†s√ļ√®asnosti spravuje Ministerstvo zdravotn√≠ctva SR. ŇĹiados¬Ě zaslan√ļ predsedovi BSK a¬†poslancom zastupite¬ĺstva BSK podp√≠salo vŇ°etk√Ĺch 24 starostov okresu Malacky.

zdroj: malacky.sk