Gajary » archive for March, 2009

O financovaní obcí v období krízy

  • March 4th, 2009

MALACKY, 4. marec 2009, 11.00 h – V Malackách sa dnes uskutoèòuje pracovné rokovanie zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a Ministerstva financií SR k problematike financovania obcí v období hospodárskej krízy.

Súèasou programu stretnutia je vyhodnotenie finanèných vzahov štátu k rozpoètom obcí za minulý rok. Po aktuálnych informáciách o dopade krízy sa rokuje o opatreniach na jej zmiernenie z poh¾adu tohtoroèných rozpoètov miest a obcí. Na programe je aj implementácia programového rozpoètovania v územnej samospráve, vyhodnotenie financovania neštátnych škôl a školských zariadení, zákon o sociálnych službách a monitorovanie jeho dopadu na rozpoèty obcí i novela zákona o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy.

Iniciátorom pracovného rokovania v Malackách je Jozef Ondrejka, primátor mesta a èlen sekcie finanènej a kontroly Rady Združenia miest a obcí Slovenska.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on O financovaní obcí v období krízy