Gajary » read post

Most bude denne monitorovan√Ĺ

  • February 25th, 2009

MALACKY, 25. febru√°r 2009, 14.15 h ‚Äď Stav mosta ‚Äď nadjazdu na ceste II/503 v¬†Malack√°ch je ve¬ĺmi zl√Ĺ. Tak√Ĺ je z√°ver mimoriadnej obhliadky mosta vyvolanej poruchou. Dnes podve√®er sa za√®ne oprava, most zost√°va otvoren√Ĺ za plnej prev√°dzky v¬†oboch smeroch.

D√īvodom mimoriadnej obhliadky mosta bola porucha ‚Äď kaverna s¬†priemerom asi tridsa¬Ě cm vo vozovke nad piatym pilierom mosta. Obhliadku vykonali z√°stupcovia Region√°lnych ciest, ktor√© s√ļ spr√°vcom komunik√°cie, Obvodn√©ho √ļradu pre cestn√ļ dopravu a¬†pozemn√© komunik√°cie v¬†Malack√°ch a¬†Okresn√©ho riadite¬ĺstva Policajn√©ho zboru Bratislava ‚Äď okolie. M√°ria Rajtov√°, hovorky√≤a Region√°lnych ciest Bratislava poskytla Mestu Malacky z√°znam z¬†mimoriadnej obhliadky mosta. √ö√®astn√≠ci obhliadky skonŇ°tatovali havarijn√ļ situ√°ciu v¬†√®asti mosta nad pilierom, kde sa vyskytuje oblas¬Ě s¬†poruŇ°en√Ĺm a¬†vypadnut√Ĺm bet√≥nom v¬†mieste kontaktu nosn√≠kov s¬†obnaŇĺenou skorodovanou v√ĹstuŇĺou. Pod¬ĺa z√°znamu porucha ohrozuje bezpe√®nos¬Ě cestnej prem√°vky.

Ako okamŇĺit√© rieŇ°enie obhliadaj√ļca skupina navrhla prekry¬Ě poŇ°koden√© miesto dvoma ukotven√Ĺmi oce¬ĺov√Ĺmi plat√≤ami s¬†rozmermi 1,5 x 3 m s¬†hr√ļbkou 30 mm, obmedzi¬Ě r√Ĺchlos¬Ě v¬†tomto √ļseku na 30 km/h a¬†osadi¬Ě dopravn√ļ zna√®ku Pozor hrbol. Zo z√°znamu vypl√Ĺva, Ňĺe navrhnut√© rieŇ°enie, umoŇĺ√≤uj√ļce prem√°vku v¬†oboch smeroch, je proviz√≥rne. Na cestu II/ 503 bude v¬†nasleduj√ļcom polroku zv√ĹŇ°en√Ĺ dopravn√Ĺ n√°por, ke√ĮŇĺe je hlavnou obch√°dzkovou trasou po√®as za√®√≠naj√ļcej opravy √ĮalŇ°ieho mosta v¬†lokalite Vamp√≠l nad Ňĺeleznicou na ceste I/2.

Technick√Ĺm stavom mosta a¬†n√°vrhom rieŇ°enia sa bude zaobera¬Ě V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav inŇĺinierskych stavieb. Do 31. marca vypracuje expert√≠zu s¬†anal√Ĺzou pr√≠√®in a¬†n√°vrhom opatren√≠ na odstr√°nenie poruchy. Bratislavsk√Ĺ samospr√°vny kraj, ktor√Ĺ je vlastn√≠kom komunik√°cie, pl√°nuje komplexn√ļ opravu mosta za√®a¬Ě v auguste tohto roka. Dovtedy je pod¬ĺa expertov nevyhnutn√© most denne monitorova¬Ě. Pr√≠√®inou je vysok√° frekvencia z√°vaŇĺn√Ĺch por√ļch. Z√°znam z¬†mimoriadnej obhliadky uv√°dza, Ňĺe celkov√Ĺ stavebno-technick√Ĺ stav mosta je hodnoten√Ĺ stup√≤om VI ‚Äď ve¬ĺmi zl√Ĺ.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on Most bude denne monitorovan√Ĺ

Comments are closed.