Gajary » read post

O financovaní obcí v období krízy

  • March 4th, 2009

MALACKY, 4. marec 2009, 11.00 h ‚Äď V¬†Malack√°ch sa dnes uskuto√®√≤uje pracovn√© rokovanie z√°stupcov ZdruŇĺenia miest a¬†obc√≠ Slovenska a¬†Ministerstva financi√≠ SR k¬†problematike financovania obc√≠ v¬†obdob√≠ hospod√°rskej kr√≠zy.

S√ļ√®as¬Ěou programu stretnutia je vyhodnotenie finan√®n√Ĺch vz¬Ěahov Ň°t√°tu k¬†rozpo√®tom obc√≠ za minul√Ĺ rok. Po aktu√°lnych inform√°ci√°ch o¬†dopade kr√≠zy sa rokuje o opatreniach na jej zmiernenie z¬†poh¬ĺadu tohtoro√®n√Ĺch rozpo√®tov miest a¬†obc√≠. Na¬†programe je aj implement√°cia programov√©ho rozpo√®tovania v¬†√ļzemnej samospr√°ve, vyhodnotenie financovania neŇ°t√°tnych Ň°k√īl a¬†Ň°kolsk√Ĺch zariaden√≠, z√°kon o¬†soci√°lnych sluŇĺb√°ch a¬†monitorovanie jeho dopadu na rozpo√®ty obc√≠ i¬†novela z√°kona o¬†rozpo√®tov√Ĺch pravidl√°ch √ļzemnej samospr√°vy.

Inici√°torom pracovn√©ho rokovania v¬†Malack√°ch je Jozef Ondrejka, prim√°tor mesta a¬†√®len sekcie finan√®nej a¬†kontroly Rady ZdruŇĺenia miest a¬†obc√≠ Slovenska.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on O¬†financovan√≠ obc√≠ v¬†obdob√≠ kr√≠zy

Comments are closed.