Gajary » read post

VI. riadne zasadnutie obecn√©ho zastupite¬ĺstva

  • June 20th, 2007

Pozv√°nka

na VI. riadne zasadnutie obecn√©ho zastupite¬ĺstva v Gajaroch pod¬ĺa ¬ß 12 ods. 1 z√°k. NR SR √®. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriaden√≠ v znen√≠ neskorŇ°√≠ch predpisov a doplnkov na de√≤ 21. j√ļna 2007 (Ň°tvrtok) o 18 00 hod.
na Obecnom √ļrade v Gajaroch.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Ur√®enie zapisovate¬ĺa a overovate¬ĺov z√°pisnice
3. Vo¬ĺba mand√°tovej, volebnej a n√°vrhovej komisie
4. Odpovede na otázky obèanov
5. Vo¬ĺba z√°stupcu starostu
6. Vo¬ĺba predsedu kult√ļrnej komisie
7. Majetkovo pr√°vne veci
8. Schv√°lenie VZN √®. 1/2007 o v√Ĺstavbe, spr√°ve, √ļdrŇĺbe a prev√°dzkovan√≠ pohrebiska na √ļzem√≠ obce Gajary
9. Schv√°lenie mand√°tnej zmluvy na odborn√Ĺ doh¬ĺad a v√Ĺkon na prev√°dzku pohrebiska na √ļzem√≠ obce Gajary
10. Schv√°lenie z√°sad hospod√°renia a nakladania s majetkom obce
11. Diskusia
12. Schv√°lenie uznesenia
13. Z√°ver

Ing. Peter T y d l i t √° t
starosta obce Gajary

zdroj: gajary.sk

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>