Gajary » read post

VysokoŇ°kolsk√© Ň°t√ļdium uŇĺ aj v Malack√°ch

  • July 26th, 2007

V Ň°kolskom roku 2007/2008 Malacky po prv√Ĺ raz v hist√≥rii pon√ļknu obyvate¬ĺom Z√°horia moŇĺnos¬Ě Ň°tudova¬Ě na vysokej Ň°kole bez cestovania.

Tren√®ianska univerzita Alexandra Dub√®eka na vysunutom pracovisku v Inkub√°tore v Malack√°ch uŇĺ na jese√≤ otv√°ra extern√© bakal√°rske a magistersk√© Ň°t√ļdium v odbore politol√≥gia. Pre za√®iatok sa r√°ta s 30 ‚Äď 50 Ň°tudentmi, ktor√≠ z√≠skaj√ļ teoretick√Ĺ z√°klad z odborn√Ĺch politologick√Ĺch discipl√≠n (porovn√°vacej politol√≥gie, politickej sociol√≥gie, dej√≠n politick√Ĺch te√≥ri√≠, s√ļ√®asn√Ĺch trendov v politologickom myslen√≠ at√Į.). V√Įaka nadobudnut√Ĺm znalostiam z problematiky organiz√°cie a riadenia spolo√®nosti absolventi n√°jdu uplatnenie v komun√°lnej politike, ale aj vo verejnej a Ň°t√°tnej spr√°ve, organiz√°ci√°ch tretieho sektora, ale aj v m√©di√°ch √®i medzin√°rodn√Ĺch organiz√°ci√°ch.

҆tudentom politol√≥gie na pobo√®ke Tren√®ianskej univerzity A. Dub√®eka v Malack√°ch sa m√īŇĺe sta¬Ě bez prij√≠mac√≠ch pohovorov kaŇĺd√Ĺ z√°ujemca, ktor√Ĺ ukon√®il stredn√ļ Ň°kolu. Podmienkou prijatia na magistersk√© Ň°t√ļdium je predch√°dzaj√ļce ukon√®enie bakal√°rskeho Ň°t√ļdia v odbore politol√≥gia, alebo ukon√®en√© magistersk√© Ň°t√ļdium v inom odbore. V oboch pr√≠padoch treba poda¬Ě prihl√°Ň°ku na sekretari√°t Inkub√°tora v Malack√°ch najnesk√īr do 25. augusta a zaplati¬Ě vstupn√Ĺ poplatok 800 Sk. Cena Ň°koln√©ho za 1 semester je 17 500 Sk.

Mestu Malacky mimoriadne z√°leŇĺ√≠ na moŇĺnosti dosta¬Ě vysokoŇ°kolsk√© Ň°t√ļdium do Malaciek a pribl√≠Ňĺi¬Ě ho k Z√°horiu. Nejde pritom len o vec prest√≠Ňĺe, ale o naliehav√ļ potrebu, pretoŇĺe Ň°trukt√ļra vzdelanostnej √ļrovne v Malackom okrese patr√≠ k najhorŇ°√≠m na Slovensku. Pod¬ĺa ostatn√©ho s√®√≠tania obyvate¬ĺov v roku 2001 v Malackom okrese na 1000 ¬ĺud√≠ pripad√° 64 s vysokoŇ°kolsk√Ĺm vzdelan√≠m, pri√®om na Slovensku to je 93, v Bratislavskom kraji 195 a v Bratislave aŇĺ 350 z 1000 obyvate¬ĺov.

zdroj: malacky.sk

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>