Gajary

O financovaní obcí v období krízy

 • March 4th, 2009

MALACKY, 4. marec 2009, 11.00 h – V Malackách sa dnes uskutoèòuje pracovné rokovanie zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a Ministerstva financií SR k problematike financovania obcí v období hospodárskej krízy.

Súèasou programu stretnutia je vyhodnotenie finanèných vzahov štátu k rozpoètom obcí za minulý rok. Po aktuálnych informáciách o dopade krízy sa rokuje o opatreniach na jej zmiernenie z poh¾adu tohtoroèných rozpoètov miest a obcí. Na programe je aj implementácia programového rozpoètovania v územnej samospráve, vyhodnotenie financovania neštátnych škôl a školských zariadení, zákon o sociálnych službách a monitorovanie jeho dopadu na rozpoèty obcí i novela zákona o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy.

Iniciátorom pracovného rokovania v Malackách je Jozef Ondrejka, primátor mesta a èlen sekcie finanènej a kontroly Rady Združenia miest a obcí Slovenska.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on O financovaní obcí v období krízy

Most bude denne monitorovaný

 • February 25th, 2009

MALACKY, 25. február 2009, 14.15 h – Stav mosta – nadjazdu na ceste II/503 v Malackách je ve¾mi zlý. Taký je záver mimoriadnej obhliadky mosta vyvolanej poruchou. Dnes podveèer sa zaène oprava, most zostáva otvorený za plnej prevádzky v oboch smeroch.

Dôvodom mimoriadnej obhliadky mosta bola porucha – kaverna s priemerom asi tridsa cm vo vozovke nad piatym pilierom mosta. Obhliadku vykonali zástupcovia Regionálnych ciest, ktoré sú správcom komunikácie, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách a Okresného riadite¾stva Policajného zboru Bratislava – okolie. Mária Rajtová, hovorkyòa Regionálnych ciest Bratislava poskytla Mestu Malacky záznam z mimoriadnej obhliadky mosta. Úèastníci obhliadky skonštatovali havarijnú situáciu v èasti mosta nad pilierom, kde sa vyskytuje oblas s porušeným a vypadnutým betónom v mieste kontaktu nosníkov s obnaženou skorodovanou výstužou. Pod¾a záznamu porucha ohrozuje bezpeènos cestnej premávky.

Ako okamžité riešenie obhliadajúca skupina navrhla prekry poškodené miesto dvoma ukotvenými oce¾ovými platòami s rozmermi 1,5 x 3 m s hrúbkou 30 mm, obmedzi rýchlos v tomto úseku na 30 km/h a osadi dopravnú znaèku Pozor hrbol. Zo záznamu vyplýva, že navrhnuté riešenie, umožòujúce premávku v oboch smeroch, je provizórne. Na cestu II/ 503 bude v nasledujúcom polroku zvýšený dopravný nápor, keïže je hlavnou obchádzkovou trasou poèas zaèínajúcej opravy ïalšieho mosta v lokalite Vampíl nad železnicou na ceste I/2.

Technickým stavom mosta a návrhom riešenia sa bude zaobera Výskumný ústav inžinierskych stavieb. Do 31. marca vypracuje expertízu s analýzou príèin a návrhom opatrení na odstránenie poruchy. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom komunikácie, plánuje komplexnú opravu mosta zaèa v auguste tohto roka. Dovtedy je pod¾a expertov nevyhnutné most denne monitorova. Príèinou je vysoká frekvencia závažných porúch. Záznam z mimoriadnej obhliadky uvádza, že celkový stavebno-technický stav mosta je hodnotený stupòom VI – ve¾mi zlý.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Most bude denne monitorovaný

Starostovia žiadajú župana o zriadenie strednej školy

 • February 9th, 2009

Klub starostov Malackého okresu dnes zaslal predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Vladimírovi Bajanovi a poslancom zastupite¾stva BSK list s naliehavou žiadosou o zriadenie strednej odbornej školy v Malackách.

Svoju žiados starostovia opreli o skutoènos, že možnosti stredného odborného vzdelania v okrese Malacky, ktorý má 65 tisíc obyvate¾ov a rozlohou je najväèším okresom kraja, nezodpovedajú jeho postaveniu. V celom okrese je jediná stredná škola (Gymnázium Malacky) v zriaïovate¾skej pôsobnosti BSK. Pod¾a starostov je aj toto dôkazom nepriaznivej školskej infraštruktúry v kraji. V ostatných okresných mestách je nepomerne viac stredných škôl: v Pezinku 8 a v Senci 6.

Ïalším argumentom, ktorý Klub starostov Malackého okresu uvádza vo svojej žiadosti, je akútna nevyhnutnos vzdelávania stredoškolského dorastu pre potreby Priemyselno-technologického parku Záhorie. Zameranie združenej strednej školy by malo plni predovšetkým požiadavky priemyselného parku a spektrum uèebných odborov by pružne reagovalo na potreby trhu práce. Klub starostov v návrhu riešenia nadväzuje na aktivity Mesta Malacky a novú školu navrhuje umiestni do priestorov bývalého naftárskeho uèiliša na sídlisku Juh v Malackách. Objekt v súèasnosti spravuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Žiados zaslanú predsedovi BSK a poslancom zastupite¾stva BSK podpísalo všetkých 24 starostov okresu Malacky.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Starostovia žiadajú župana o zriadenie strednej školy

Firmy.Zahori.sk – online katalóg záhoráckych firiem

 • November 23rd, 2008

Zahori.sk predstavuje novú službu Firmy.zahori.sk. Moderný design a jednoduché ovládanie predstavuje intuitívnu cestu k výsledkom h¾adania firiem na Záhorí. Zahori.sk tak pridalo ïalšiu službu k zverejòovanému obsahu 18-tich záhoráckych weboch a odkazom na viac ako 66 záhoráckych, mestských a obecných stránok.

Zahori.sk chce by najpopulárnejším miestom Záhoráckeho internetu, na ktorom jeho užívatelia nachádzajú pomoc, riešenie svojich problémov, pouèenie i zábavu.

Zaraïte BEZPLATNE Vašu spoloènos do najrýchlejšie sa rozrastajúceho online katalógu záhoráckych firiem. Aj bez nutnosti ma vlastnú webstránku môžete zaradi Vašu firmu do katalógu a prezentova sa aj na internete.Všetky záznamy v katalógu sú ruène triedené, èím sa dosahuje kvalitnejší obsah vo vyh¾adávaní. Po zadaní presnej adresy sa ved¾a výsledku zobrazuje aj interaktívna mapa (cez systém maps.google.com).

V súèasnosti prebieha napåòanie databázy. BUÏTE medzi prvými firmami v katalógu záhoráckych firiem Firmy.Zahori.sk

Pridajte ešte dnes svoju firmu na http://firmy.zahori.sk .

Všetky záznamy v katalógu sú ruène triedené, èím sa dosahuje kvalitnejší obsah vo vyh¾adávaní.

Úlohou Zahori.sk je nielen prináša obsah, ale i návštevníkov na záhorácke stránky. Prináša preto na úvodnej stránke viac krát denne aktuálne výstup z 18-tich záhoráckych webstránok:

Spravodajské weby:
Myjany.sk – online Záhorácke noviny
Zahorie.eu
Zahorie.info
Zahorie.com

Mestské weby:
Malacky.sk
Senica.sk
Skalica.sk
Holic.sk
Gbely.sk
Gajary.sk

Športový web:
HK36Skalica.sk

Regionálne záhorácke týždenníky:
týždenník Záhorák
týždenník MY týždenník pre Záhorie
dvojtýždenník Malacký hlas

Nezávisle weby:
Malackepohlady.sk
Senica.sk
NIM Ve¾ké Leváre
èajovòa u Sousedú

Od dnešného dòa má záhorie novú vstupnú bránu – Zahori.sk.

Team Firmy.zahori.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Firmy.Zahori.sk – online katalóg záhoráckych firiem

Z hrobu ¼uda Zúbka v Malackách zmizla vzácna busta

 • August 13th, 2008

V noci zo soboty na nede¾u (9. – 10. 8.) z hrobu spisovate¾a ¼uda Zúbka na starom cintoríne v Malackách nepozorovane zmizla vzácna busta s jeho podobizòou. Stratu ohlásila najskôr mestskej, potom štátnej polícii posledná žijúca príbuzná spisovate¾a v Malackách – jeho neter Erna Chudejová. Na stratu busty ju v nede¾u ráno upozornili Malaèania.

Slávny malacký rodák ¼udo Zúbek (12. 7. 1907 – 23. 6. 1969) má hrob hneï pri vstupe do cintorína a vïaka prekrásnej bronzovej podobizni tohto majstra pera ho nebolo nemožné obís ho bez povšimnutia. Autorkou masívnej bronzovej busty, ktorú dala vyrobi pozostalá rodina ¼uda Zúbka, je známa akademická sochárka ¼udmila Cvengrošová, vtedy ešte ako mladá autorka. Pod¾a spomienok Erny Chudejovej bronzová busta na pomníku z egyptskej žuly stála rodinu zaèiatkom sedemdesiatych rokov do 100 000 korún.

„Som z toho šokovaná,“ povedala 69-roèná dcéra ¼uda Zúbka Elena Bertoncini, ktorá žije v Taliansku, no v týchto dòoch je na lieèebnom pobyte v Piešanoch. „Keï som tam chodievala, mohla som sa s otcom doslova rozpráva. Jeho podobizeò bola úplne verná, hoci autorka pracovala len pod¾a fotografie. Bol ako živý.“

Elenina sesternica Erna sa obáva ïalšej krádeže bronzovej knihy, ktorá ešte na pomníku zostala. Je na nej vyrytý nápis: „Otvor dušu múdrym slovám a naplò ju dobrotou a láskou k pravde. „Cez druhú stranu knihy je preložená vetvièka s jahodou, pretože svoju ženu volal jahôdka,“ vysvet¾uje Erna Chudejová.

Vlani si Malacky pripomenuli 100. výroèie narodenia ¼uda Zúbka položením kytice kvetov na jeho hrob v deò výroèia, výstavou v Mestskom centre kultúry a recitaènou súažou Zúbkove pramene. Celé roky Malaèania chodievali okolo hrobu ¼uda Zúbka s pýchou a pietou, preto je súèasný vandalský èin pre nich nepochopite¾ný a predstavitelia mesta v súvislosti s ním vyjadrili po¾utovanie.

 • Novinky
 • Comments Off on Z hrobu ¼uda Zúbka v Malackách zmizla vzácna busta