Gajary » archive for 'Novinky'

Primátori a starostovia Záhoria sú nespokojní s odpoveïou

 • August 13th, 2008

Lietadlá francúzskych vzdušných síl sú hluènejšie ako lietadlá USA a našich vzdušných síl. Toto konštatovanie je súèasou stanoviska náèelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR ¼ubomíra Bulíka k sažnosti, ktorú ministrovi obrany adresovali starostovia Záhoria..

Po júnovom cvièení Francúzskych vzdušných síl vo vojenskom výcvikovom priestore Kuchyòa požiadal Klub starostov Malackého okresu ministra Jaroslava Bašku o akceptovanie požiadaviek samosprávy pri plánovaní leteckých cvièení na Záhorí. Cvièenie Francúzskych vzdušných síl zdvihlo vlnu nespokojnosti obyvate¾ov regiónu. Primátori a starostovia sa o òom dozvedeli jednoduchým oznámením zaslaným poštou velite¾om Dopravného leteckého krídla v Kuchyni. Cvièeniu nepredchádzala žiadna súèinnos s dotknutými samosprávami. Starostovia v liste namietali rušenie noèného pokoja a nedodržiavanie letových koridorov a letových hladín.

Pod¾a stanoviska ¼. Bulíka neboli pri júnovom cvièení porušené schválené letové trasy lietadiel ani noèný pokoj. Vzlety sa pod¾a náèelníka generálneho štábu uskutoèòovali iba do 22.00 h. Informova starostov o pripravovanom cvièení s predstihom nebolo možné. V písomnom stanovisku nevylúèil ani v budúcnosti vykonávanie ojedinelých letov aj mimo vymedzeného èasu pre pravidelnú letovú èinnos.

S takouto odpoveïou sú zástupcovia záhorských samospráv nespokojní: „K prekroèeniu maximálnej hranice hladiny hluku prišlo nielen v obciach Jablonové a Kuchyòa, ale aj v Rohožníku a Sološnici. Lety trvali jednoznaène až do 23.00 h, hoci inšpekcia ministerstva obrany tvrdí, že posledné pristátie bolo o 22.45 h,“ zhodne uvádzajú starostovia podhorských obcí Peter Švaral, Roberta Bujna, Mária Hirtová a František Bokes. Práve podhorských obcí sa cvièenie najvýraznejšie dotklo.

Predseda Klubu starostov Malackého okresu Peter Tydlitát a podpredseda Združenia miest a obcí záhorskej oblasti Jozef Ondrejka sa zhodujú: „Odpoveï náèelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR je vyhýbavá a nekonkrétna. Je pre nás sklamaním, že ozbrojené sily nemajú záujem bra samosprávu ako partnera. Oficiálnou odpoveïou na stanovisko náèelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR ¼. Bulíka sa budeme zaobera na najbližšom zasadnutí klubu. Chceme ponúknu ministerstvu obrany konštruktívne návrh, nie prázdne slová. Jedným z nich bude, aby noèné navádzanie, ktoré vzdušné sily absolvovali na ostatnom cvièení, bolo plánované v zimnom období. Pod¾a nás je v jesennom alebo zimnom období v èase medzi 18.00 a 22.00 h dostatoèný priestor na noèné cvièenia.“

V oficiálnom stanovisku ¼ubomíra Bulíka navyše starostovia nenašli ani náznak odpovede na ïalšiu otázku: pôsobenie bojovej letky zo Sliaèa v Kuchyni pri Malackách. Starostovia sa až z televízneho spravodajstva dozvedeli, že pristávacia dráha letiska na Sliaèi sa bude kompletne rekonštruova a bojová letka sa na rok
presahuje do Kuchyne.

 • Novinky
 • Comments Off on Primátori a starostovia Záhoria sú nespokojní s odpoveïou

Malacky s certifikátom Vitajte cyklisti!

 • June 16th, 2008

Mesto Malacky je zaradené do pilotnej siete turistických zariadení a služieb, ktoré sú prispôsobené potrebám cyklistov. Certifikát s logom projektu Vitajte cyklisti! pre Turisticko-informaènú kanceláriu, ktorej zriaïovate¾om je mesto, prevzal 13. júna primátor Jozef Ondrejka.

Cie¾om certifikácie Vitajte cyklisti! je podpori cyklistickú dopravu a cykloturizmus. Sie s úspechom funguje v susedných Èechách a je v nej zaregistrovaných 800 subjektov. Certifikaènú schému na Slovensku riadi Nadácia Ekopolis. V úvode tohto roka rozbehla pilotnú sie na Záhorí, od mája zaèala pracova na národnom projekte s ambíciou zaregistrova 300 zariadení. Subjekty zaraïuje do siete prostredníctvom štyroch kategórií: ubytovacie zariadenia, kempingy, stravovacie zariadenia, turistické ciele a služby. V každej kategórii sú povinné kritériá, ktoré musí zariadenie spåòa bez výnimky a volite¾né kritériá, z ktorých stanovený poèet musí zariadenie spåòa pod¾a svojho výberu.

V rámci pilotnej siete certifikoval akreditovaný hodnotite¾ Milan Hollý na Záhorí 14 subjektov. Mesto Malacky sa chce v sieti prezentova predovšetkým ponukou turistických cie¾ov a informaèných okruhov. Ako úèastník projektu rozšírila Turisticko – informaèná kancelária mesta svoje služby o bezplatnú úschovòu bicyklov a batožín pre cykloturistov, poskytnutie základného náradia pre opravy, ponuku cyklomáp a kontaktov na opravovne bicyklov.

Ïalším certifikovaným subjektom na Dolnom Záhorí je spoloènos Agropartner z Plaveckého Podhradia so svojou ponukou ubytovania, agroturistiky, možností výuèby jazdy na koni a regenerácie. Riadite¾ spoloènosti Ing. Vladimír Chovan (na fotografii v¾avo) prevzal spolu s primátorom RNDr. Jozefom Ondrejkom (vpravo) certifikát z rúk akreditovaného hodnotite¾a Milana Hollého.

 • Novinky
 • Comments Off on Malacky s certifikátom Vitajte cyklisti!

Malacky – Webkamera opä na stránke

 • June 16th, 2008

Mesto Malacky má od dnešného dòa na svojej oficiálnej internetovej stránke www.malacky.sk opä webkameru. Jej prevádzkovate¾om je spoloènos Zvac Systems, s. r. o., a poskytovate¾om internetového pripojenia firma Connected, s. r. o. Cie¾om umiestnenia kamery na internetovom portáli mesta je umožni užívate¾om stránky on-line návštevu Malaciek.

Internetová stránka Malaciek už v minulosti ponúkala služby webkamery, z technických príèin však túto ponuku obmedzila. Mesto oslovilo domáce spoloènosti s ponukou na spoluprácu vo forme bezplatného poskytnutia kamery. O dnešného dòa živý prenos z ulíc mesta zabezpeèuje profesionálna IP kamera – model AXIS 214 PTZ. Je urèená na vzdialený monitoring s možnosou 10-násobného priblíženia. Je plne ovládate¾ná užívate¾om a umožòuje manipuláciu v rámci nastaveného minútového intervalu. V záujme osobnej ochrany obyvate¾ov a návštevníkom mesta je na zariadení nastavená nižšia miera priblíženia a obmedzený èas na manipuláciu.

Internetová stránka www.malacky.sk v súèasnosti prechádza komplexnou rekonštrukciou. Po redizajne sa zmení z informaèného portálu na portál služieb. Spustenie stránky v novej podobe sa oèakáva v druhej polovici júla.

 • Novinky
 • Comments Off on Malacky – Webkamera opä na stránke

Príprava festivalu Summerbeach Rudava 2008 v èíslach!

 • June 16th, 2008

V sieti najväèších letných festivalov nebude ani tento rok chýba originálny hudobno – športový festival Summerbeach Rudava 2008 /rekreaèné stredisko Rudava – Malé Leváre, okres Malacky/, ktorý otvorí svoje brány už o necelých 6 týždòov a to vo štvrtok 24. júla podveèer ve¾kou hudobnou párty, festival tradiène ukonèia finálové zápasy športových turnajov v nede¾u poobede 27. júla 2008.

Festivalový areál sa tento rok podstatne rožširuje a to o plochu 15.000 m2 na celkových cca 42.000 m2. Stanové mesteèko, ktoré nebýva priamou súèasou festivalového areálu, by malo ma rozlohu 40.000 m2, parkovisko cca 15.000 m2. Pre návštevníkov budú k dizpozícii minimálne 2 cisterny s pitnou vodou, svoje miesto na festivale bude ma aj 140 mobilných toaliet, 2 sanitky. Už 40 dní pred otvorením festivalu sa do športovej èasti stihlo zaregistrova, resp. prihlási rekordných 177 družstiev, maximálna kapacita v turnajoch je však cca 340 družstiev. Poèet predaných permanentiek je v porovnaní s minulým rokom o 28,9 % vyšší, oèakáva sa denná, historicky najväèšia návšteva okolo 9-10 tisíc, kapacita festivalu je stanovená na 14.000 ¾udi denne. Na festivale bude pôsobi vyše 330 ¾udí v usporiadate¾ských zložkách (security, štáb, staff, požiarnici..), predpokladá sa úèas až 180 dobrovo¾níkov, ktorí budú pracova v 21 festivalových sekciách. Na štyroch hudobných scénach vystúpi približne 400 slovenských i zahranièných umelcov v kapelách, dídžejských èi taneèných zoskupeniach. Do športového areálu už bolo a bude privezených až 800 kubíkov piesku, na oplotenie areálov sa dovezie 2.100 metrov mobilného oplotenia!

Headliners – zahranièní hostia: Kryštof /cz/, Farben Lehre /pl/, Pannonia Allstars Ska Orchestra /hu/, Tleskaè /cz/, PBH CLUB /at/, Antoniadis aka Van Bass /at/, Julian Gas /uk/, slovenská festivalová klasika: Polemic, Vidiek, Para, Puding pani Elvisovej, Mango Molas, Hudba z Marsu, Chiki Liki Tu-a, Slobodná Európa, Nocadeò a ve¾a iných. Hosom tohtoroèného festivalu bude Zuzana Smatanová!

Na Rudavu sa tento rok opä oplatí prís! Viac informácii ako aj oficiálny program nájdete na oficiálnej stránke festivalu: www.rudava.sk.

Predpredaj permanentiek v sieti EVENTIM.SK:
Permanentka za 490,- Sk (platí: piatok, sobota, nede¾a) 3 dni
Permanentka PLUS za 590,- Sk (platí: štvrtok, piatok, sobota, nede¾a) 4 dni
Predaj na mieste (24. a 25.júla 2008):
Permanentka za 590,- Sk
Permanentka PLUS za 690,- Sk

 • Novinky
 • Comments Off on Príprava festivalu Summerbeach Rudava 2008 v èíslach!

J. Ondrejka: „Z Dolného Záhoria sa stane Bohom a Európskou úniou zabudnutý kraj.“

 • April 4th, 2008

„Združenie miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO) žiada Vládu SR, aby v štátnych rozpoètoch na roky 2009 – 2013 zabezpeèila finanènú kompenzáciu pre mestá a obce Bratislavského kraja za obmedzenú možnos èerpania prostriedkov z EÚ.“ Takéto uznesenie prijal snem ZOZO na základe podnetu primátora Malaciek RNDr. Jozefa Ondrejku. Snem ZOZO, ktorý sa uskutoènil 18. marca, sa ïalej uzniesol aj na požiadavke smerom k Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS), aby presadzovalo finanènú kompenzáciu pre okresy Malacky, Pezinok a Senec.

„Na Slovensku – a ani na Záhorí – nemajú všetky samosprávy rovnaké podmienky na spravovanie vecí verejných. Národný strategický referenèný rámec, ktorý urèuje podmienky èerpania zdrojov z eurofondov na nové programovacie obdobie, podpísal tvrdý ortie¾ pre Bratislavský kraj.“ Jozef Ondrejka priblížil na sneme ZOZO situáciu, v akej sa nachádza okres Malacky: „Z jedenástich operaèných programov môžeme žiada o finanènú podporu len v troch programoch.“

Na Záhorí niet obce, v ktorej by nežila poèetná rómska komunita. Kým starostovia z iných regiónov budú poèas najbližších piatich rokov s podporou EÚ realizova projekty rozvoja rómskych osídlení, osady a ulice s rómskou komunitou v Malackom okrese budú naïalej pripomína stredovek. „Obnova bytových domov alebo rekonštrukcia miestnych komunikácií z európskych fondov zostane pre náš región nedosiahnute¾ným cie¾om. Historické pamiatky budú naïalej chátra, o plánoch pomoci seniorom alebo sociálne slabším už prestaneme aj hovori. Riešenia kvality ovzdušia a podporu obnovite¾ných zdrojov energie budeme chodi obdivova k susedom. Ambícia urobi zo Záhoria destináciu cestovného ruchu zostane v jeho dolnej èasti len ambíciou bez možnosti realizácie. Štúdie a stratégie rozvoja infraštruktúry sa stanú bezcenným zdrapom papiera. Z Dolného Záhoria sa stane Bohom a Európskou úniou zabudnutý kraj,“ uzatvoril RNDr. Jozef Ondrejka.

V ostatných týždòoch rozpútali ministerstvá masívnu kampaò zameranú na prezentáciou rozvoja Slovenska a možnosti èerpania prostriedkov z eurofondov. V kampani sa však nespomína, že Bratislavský kraj bude v tomto programovacom období èerpa nepomerne menej peòazí ako ostatné kraje a bude môc rieši len úzko vymedzený okruh problémov. Primátori okresných miest Malacky, Pezinok, Senec predniesli na nieko¾kých fórach vážne obavy z následkov, ktoré zanechá diskriminaèné rozhodnutie na Bratislavskom kraji a jeho obyvate¾och. Podporu ani náznak riešenia zo strany štátu zatia¾ nenašli. Aj preto požiadali o podporné stanovisko regionálne stavovské združenia samosprávy. O podporu sa budú uchádza na XVIII. sneme Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa uskutoèní v máji.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on J. Ondrejka: „Z Dolného Záhoria sa stane Bohom a Európskou úniou zabudnutý kraj.“