Gajary » archive for 'Novinky'

Poslancom chýbajú informácie o priemyselnom parku

 • April 4th, 2008

Nedostatok informácií a pomalé napredovanie budovania. Tieto hodnotenia prevládali vo vystúpeniach poslancov po prezentácii stavu rozvoja Priemyselno-technologického parku Záhorie, s ktorou vystúpil na ostatnom zasadnutí Mestského zastupite¾stva mesta Malacky (31. 1. 2008) Juraj Lettrich, výkonný riadite¾ Eurovalley, a.s.

J. Lettrich vo svojej prezentácii predložil sumár vykonaných krokov: odlesnenie, vybudovanie technickej a dopravnej infraštruktúry v zóne C, vysporiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom, zaèiatok výstavby golfového ihriska a infraštruktúry v katastri Plaveckého Štvrtku, prípravu dokumentácie pre stavebné povolenie na výstavbu technickej infraštruktúry a rezidenènej oblasti v zóne A pri Ve¾kých Levároch a prípravu podkladov na realizáciu dia¾niènej križovatky pri Studienke. Výkonný riadite¾ Eurovalley avizoval, že do konca marca tohto roku oèakáva vydanie územného rozhodnutia na výstavbu centra nákupu a služieb pri okružnej križovatke v Malackách. Priemyselno – technologický park Záhorie oznaèil za: „Najpripravenejší park na Slovensku a jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich priemyselných parkov v Európe.“

Poslanci MsZ sa po prezentácii pýtali zástupcu Eurovalley na vstup konkrétnych investorov, termín výstavby výrobných hál, možnosti mesta vstupova do filozofie budovania parku, náhradnú výsadbu v zóne C. Upozornili na neaktuálnu internetovú stránku spoloènosti, ktorá zavádza návštevníka. Juraj Lettrich priznal zanedbanie marketingu a komunikácie: „Naša internetová stránka vychádza z ideí, ktoré už nie sú platné. V tomto roku zaèneme s aktívnym marketingom.“ Oznámil zároveò mená troch investorov, ktorých vstup do priemyselného parku je už pripravený. Ide o spoloènosti Swedwood (rozvoj areálu skladu dreva), VGP (logistická spoloènos) a BASO International (predaj prefabrikovaných výrobkov). „Nes¾ubujeme daòové ú¾avy. Oèakávame investorov, pre ktorých bude toto územie zaujímavé,“ uviedol J. Lettrich. „Urbanizácia dia¾nice z Bratislavy do Kútov je nezvratná.“ Poslanci upozornili na nefunkènú križovatku pri výjazde na Továrenskú ulicu a žiadali Juraja Lettricha o aktívne poskytovanie informácií o obsadzovaní priemyselných zón i vysvetlenie konkurencieschopnosti parku.

Poèiatky priemyselného parku siahajú do roku 1993. Správcovská akciová spoloènos Eurovalley vznikla v roku 2002. V roku 2005 do nej vstúpila v pozícii developera spoloènos HB Reavis Group, má majoritnú 96- percentnú majetkovú úèas. Minoritnými akcionármi sú Mesto Malacky, Obec Ve¾ké Leváre, Obec Plavecký Štvrtok a Bratislavský samosprávny kraj. Zámer využitia zóny C, ktorá patrí do katastra Malaciek, hovorí o využití pre ¾ahký priemysel, logistiku, elektrotechnický a drevársky priemysel. Celková zastavaná plocha zóny je 313 000 m2, rozvojové územie 107 ha. Na túto zónu je vydané platné stavebné povolenie.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Poslancom chýbajú informácie o priemyselnom parku

Internet T-Com – zoznam potencionálnych zákazníkov

 • January 16th, 2008

Podporte sa aj vy zriadenie internetových/dátových služieb spoloènosti T-Com v obci
Nako¾ko mnoho našich obèanov nie je spokojných s možnosami internetového pripojenia v obci, alebo nespokojných s internetovými službami nemenovanej spoloènosti, rozhodli sme sa oslovi spoloènos T-Com.

Pracovníèka bola ochotná a poskytla nám informácie, že nie je v najbližšom pláne zriadenie služieb aDSL v našej obci, ale je tu možnos to zmeni. Pokia¾ sa v lokalite nachádza dos potencionálnych zákazníkov (záujemcov o produkt Vysokorýchlostný Internet alebo MAGIO), žiados bude predložená kompetentnému oddeleniu spoloènosti, o zaradenie príslušnej lokality do predbežného plánu realizácie aDSL.

Preto sme sa rozhodli pomôc zriadeniu internetových/dátových služieb od spoloènosti T-Com v obci Gajary – snahou zozbiera èo najväèší poèet záujemcov. Títo sa napíšu do zoznamu, ktorý bude spolu so žiadosou posunutý spoloènosti T-Com. Tá sa potom k celej veci vyjadrí. Skúsenos druhých obcí je: èím viac záujemcov, tým bližšie k úspechu.

Podpísa zoznam je možné na Obecnom úrade Gajary do 31. 1. 2008, alebo po dohode cez email webmaster@gajary.skTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete ma zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidie. aj na iných miestach. Na tomto emaily vám radi zodpovieme aj vaše otázky.

Zhrnutie – èo teda spravi?
1.bývam v obci Gajary a mám záujem o internet od T-Com
2.zapíšem sa na zoznam – na Obecnom úrade Gajary alebo sa dohodnem kedy a kde podpíšem – na webmaster@gajary.skTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete ma zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidie.
3.môžem o tejto akcii oboznámi známych – èím viac ¾udí, tým väèšia možnos úspechu
4.vyjadrenie spoloènosti T-Com bude zverejnená tu, na obecnej webstránke (prípadne Gajarské noviny, rozhlas)

Priebeh akcie
1.ziskavanie informácií
2.informovanie obèanov (Gajarské noviny, obecný rozhlas, obecná webstránka, plagáty)
3.zápis do zoznamu
4.odovzdanie zoznamu so žiadosou o zriadenie spoloènosti T-Com

V súèasnosti prebieha bod 3.

Porovnanie DSL s inými technológiami

DSL versus vytáèané (dial-up) pripojenie

V porovnaní s klasickou telefónnou linkou a ISDN linkou má technológia DSL nasledovné výhody:

* prenos dát je pri DSL nieko¾konásobne rýchlejší než pri dial-up pripojení
o pripojenie cez klasickú telefónnu linku = max. 56 kbit/s
o ISDN pripojenie = max. 128 kbit/s
o DSL pripojenie = max. 8 Mbit/s smerom k užívate¾ovi
* možnos nepretržitého pripojenia do internetu
* možnos súèasne telefonova a využíva internet
* rýchla autentifikácia (overenie užívate¾ského mena a hesla)
* využitie existujúcej telefónnej linky bez potreby zriadenia ïalšieho pripojenia

Nevýhody DSL

* obmedzenie prístupu na lokalitu, v ktorej je infraštruktúra DSL poskytovaná
* rýchlos pripojenia nemusí by poèas celej dåžky spojenia stabilná

DSL versus mikrovlnné pripojenie

Keï porovnáme pripojenie cez DSL s mikrovlnným pripojením, má technológia DSL tieto výhody:

* v prípade mikrovlnného pripojenia je nevyhnutný vizuálny kontakt medzi prijímaèom zákazníka a vysielaèom poskytovate¾a internetového pripojenia
* DSL nie je závislé od atmosferických vplyvov
* DSL poskytuje vyššiu kvalitu služby, vzh¾adom na to, že dáta sa šíria vodièom a nie vzduchom
* pri technológií DSL nehrozí zníženie kvality pripojenia zdie¾aním vo¾ného pásma, v ktorom sa mikrovlnný signál šíri a využívajú ho všetci internetoví poskytovatelia
* DSL má ove¾a lepší pomer výkonu a ceny

Nevýhody DSL

* nie je možné poskytova garanciu služieb – SLA (Service Level Agreement)
* pod¾a politiky ISP sa môže pri pripojení cez DSL vyskytnú vysoká agregácia

Zdroj:www.t-com.sk

Otázky a odpovede
Otázka: Môžem aj ja pomôc s akciou?
Odpoveï: Samozrejme, kontaktujte nás na webmaster@gajary.skTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete ma zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidie.

Otázka: Majú z toho nieèo organizátori akcie?
Odpoveï: Nie, nemajú z toho vôbec niè. Ale budú ma dobrý pocit, keï sa to podarí a bude tu internet vhodný na zábavu, prácu i štúdium, ktorý budú môc využíva aj oni.

Otázka: Je možné si zriadi internet až keï ho sem natiahnu?
Odpoveï: Samozrejme, ale neèakajte na to. Dostatoèný poèet záujemcov pomôže k tomu aby sem internet “natiahli”.

Otázka: Èo ak už mam iný internet, som zaviazaný zmluvou na urèitú dobu a mam záujem o tento internet?
Odpoveï: Podpíšte zoznam. Ak ste viazaný zmluvou ale ste si istí, že po skonèení viazanosti máte záujem o internet od T-Com, ste potencionálny zákazník. Èiže, preštudujete si zmluvu, a pred skonèením viazanosti ju vypoviete poskytovate¾ovi. Potom si dáte zavies nový internet.

Otázka: Mam iný internet, som s nim nespokojný a chcem DSL od T-Com.
Odpoveï: Sú dve možnosti: poèka na skonèenie viazanosti zmluvy alebo rieši to odstúpením od zmluvy. Prvá možnos je jasná. K tej druhej: Ak daná firma nedodržuje to k èomu sa zaviazala, je možné nejakým spôsobom od zmluvy odstúpi. S týmto Vám však nepomôžem, treba si poriadne preštudova zmluvu a najskôr sa obráti na niekoho k to sa vyzná v právnych veciach.

Otázka: Èo znamená pojem agregácia?
Odpoveï: Agregácia – je maximálny možný pomer, na ktorý vám môže klesnú prenosová rýchlos, pri maximálnom poète užívate¾ov na danej dátovej linke. Je uplatòovaná pri všetkých mikrovlnných pripojeniach aj pri dsl pripojeni – ale iba pri neobmedzených produktoch(t.z pri dátovo neobmedzenom internete).

 • Novinky
 • Comments Off on Internet T-Com – zoznam potencionálnych zákazníkov

Ponuka na predaj Pálfiovského kaštie¾a je administratívnym omylom

 • November 30th, 2007

Mesto Malacky ako vlastník Pálfiovského kaštie¾a v Malackách sa dištancuje od ponuky, ktorá sa objavila na internetovej stránke www.reality.sk. Spoloènos RE/MAX Real Centrum òou ponúka na predaj národnú kultúrnu pamiatku. Pálfiovský kaštie¾ je od 6. septembra 2007 vo výluènom vlastníctve Mesta Malacky. Samospráva pripravuje projekt jeho rekonštrukcie a využitia a v žiadnom prípade neuvažuje o predaji kaštie¾a.

„Informácia o ponuke na predaj kaštie¾a prostredníctvom realitnej kancelárie ma nemilo prekvapila.“ RNDr. Jozef Ondrejka, primátor Malaciek pokraèuje: „Neznáma osoba predáva objekt, ktorý jej nepatrí. Mesto zvažuje právne kroky na ochranu svojho mena. Postup realitnej kancelárie považujem za neprofesionálny.“

Spoloènos RE/MAX Real Centrum reagovala na výhrady Mesta Malacky stiahnutím ponuky na odpredaj Pálfiovského kaštie¾a: „Ide o administratívny omyl, ktorý vznikol pri aktualizácii našej ponuky. Predchádzajúci majite¾ objektu, ktorým bol Rád menších bratov Františkánov, nám neoznámil, že kaštie¾ už predal. Je nám ¾úto, že prišlo k takémuto omylu,“ uviedol Tino Feranec, vedúci bratislavskej kancelárie RE/MAX Real Centrum a Mestu Malacky sa ospravedlnil.

zdroj: malacky.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Ponuka na predaj Pálfiovského kaštie¾a je administratívnym omylom

Nová stránka obce GAJARY.sk

 • November 26th, 2007

Možno ste si všimli – možno nie, ale už pár mesiacov má obec novú oficiálnu stránku. V každom smere je lepšia ako tá pôvodná, obsah pribúda a sú na nej všetky dôležité informácie. Len tak ïalej – dúfajme že úroveò a nadšenie pre dobrú vec vydrží.

Urèite nezabudnite namieri vaše prehliadaèe na www.gajary.sk

 • Novinky
 • Comments Off on Nová stránka obce GAJARY.sk

Mestské umelé klzisko zaèína zimnú sezónu

 • November 23rd, 2007

V piatok 23. novembra o 14.30 h sa zaène zimná sezóna umelej ¾adovej plochy v Zámockom parku v Malackách. V tento deò bude klzisko otvorené do 19.00 h a vstup pre verejnos bude bezplatný. Zadarmo sa budú Malaèania korèu¾ova ešte raz – na Mikuláša. Mesto v spolupráci s Mestským centrom kultúry pripravuje ve¾ký mikulášsky happening v Zámockom parku v rámci série podujatí Adventné Malacky 2007.

Vybudovanie umelej ¾adovej plochy bolo dominantnou súèasou projektu Rekreaèný areál v Zámockom parku v Malackách, ktorý malacká samospráva s podporou EÚ vo výške 11 mil. Sk realizovala v minulom roku. Klzisko s rozmermi 20×40 m sa nachádza na ploche hádzanárskeho ihriska; je montovate¾né a mimo zimnej sezóny slúži ihrisko pôvodnému úèelu. Umelá ¾adová plocha je prevádzkyschopná už pri teplote +8st.C.

Prevádzkovate¾om umelej ¾adovej plochy je na základe zmluvného vzahu s mestom Telovýchovná jednota Strojár Malacky. Vstupné pre verejnos je 20 Sk (deti) a 30 Sk (dospelí). Klzisko bude poèas celej zimnej sezóny otvorené v pondelok – piatok v èase 14.30 – 19.00 h, v sobotu a nede¾u 14.00 – 19.00 h. Z¾avu majú školy do 14.00 h v dòoch školského vyuèovania, kedy si majú možnos plochu prenaja za 200 Sk/h. Od 20.00 h do polnoci je plocha k dispozícii organizovaným skupinám. Cena prenájmu je 1200 Sk/h.

 • Novinky
 • Comments Off on Mestské umelé klzisko zaèína zimnú sezónu