Gajary » archive for April, 2005

Prvomájové Malacky

 • April 24th, 2005

Aj tento rok sa v Zámockom parku v Malackách budú kona prvomájové slávnosti. Hlavnými organizátormi sú mesto Malacky a Záhorske
Centrum kultúry. Spoluorganizátori: Neverland, ZUŠ, CVÈ, M.L.O.K, ŠK Malacky a Strojár Malacky.

Program

Hlavná tribúna:
10.00 Otvorenie – mažoretky
10.30 Galáneèka – krojová muzika, dychový súbor
12.15 Belasí – country hudba + taneèná country skupina

13.30 Spinek – súbor ¾udových piesni a tancov
15.30 Maxim Turbulenc
17.00 Bavia nás priatelia – z Veselí nad Moravou
18.30 I. Ganserdndorfer Musikverein – súbor dychových nástrojov z Rakúska
20.00 Melódie a hostia Petra Stašeka

Vstupná brána:
10.00 Libuša – folklórna skupina z Plavckého Mikuláša

Hádzanárske ihrisko:
10.30 ELÁ A HOP – v predstavení ÈIN – ÈIN

12.00 Cirkus Zcug – vystúpenie mladých hercov ZUŠ a ZCK
13.00 Diskotéka – pre všetky veselé deti spojená z prezentáciou taneèných skupín CVÈ, MŠ, detský domov, ŠZŠ
non stop – elektrické autíèka, motorky, skákací hrad

Volejbalové ihrisko:
12.00 Žiaci ZŠ Záhorácka – predzápas
14.00 Strojár Malacky – VKP Bratislava – exhibièný zápas

Lúka pri kaštieli:
10.00 Stan detskej radosti – výtvarný workshop – O.Z. M.L.O.K
10.00 CveÈko baví deti

11.00 Skupina historického šermu, letové ukážky dravcov, prehliadka dobových kostýmov
13.00 Neco z Hambálku – divadelný automat

Škvarové ihrisko:
13.00 The Reel
14.30 Ska2Tonics
16.00 No perfect
17.30 Vetroplach
19.00 Vidiek
21.00 Polemic

Futbalové ihrisko:
10.00 ŠK Malacky -MŠK Petržalka – mladší žiaci
12.00 ŠK Malacky -MŠK Petržalka – starší žiaci

Trávnaté plochy:
– kone a koníèky
– ma¾ovanie na tvár
– obèerstvenie, trhy a remeslá
– ma¾ovanie na stojanoch – ZUŠ

Parkovisko za OD Stred:

– výstava veteránov z predvádzacími jazdami
– kolotoèe

 • Novinky
 • Comments Off on Prvomájové Malacky

Majstrovstvá Slovenska v Country-Crosse

 • April 23rd, 2005

Po dlhej dobe sa v našej obci nieèo dialo (a ešte jeden deò bude dia) – Majstrovstvá Slovenska s medzinárodnou úèasou a zároveò Slovenský pohár country-crosse. Na obec ide o pomerne ve¾kú akciu, celkový poèet návštevníkov aj súažiacich sa predpokladá okolo tisícky. Bohužia¾ akcia nebola takmer vôbec propagovaná. Organizátori to vysvet¾ujú tým, že ide o akciu pre fanúšikov tohoto športu – tak naèo lákadlá. Pod¾a mòa je ve¾ká škoda, že až v deò konania sa do schránok dostalo Malacko, kde je rozhovor z predsedom klubu Vladimírom Ružièkom a malá informácia dole na športovej strane. A to bolo všetko pripravované v polroènom predstihu…

 • Novinky
 • Comments Off on Majstrovstvá Slovenska v Country-Crosse

Výsledky prvej ankety na Gajarskej stránke

 • April 22nd, 2005

Prvá anketa, ktorá bola na tomto webe zverejnená sa týkala práve existencie stránky o obci: Mala by by oficálna webová prezentácia obce Gajary ?. Dokopy sa nazbieralo 132 hlasov a výsledky sú nasledovné:

jasné – 123 hlasov
preèo nie – 3 hlasy
asi nie – 1 hlas

naèo – 5 hlasov

Osobne som ve¾mi rád, že to dopadlo tak ako to dopadlo 🙂 Samozrejme
som pripravil ïalšiu anketu, tentoraz spojenú z internetom v obci, tak
neváhajte a hlasujte.

 • Novinky
 • Comments Off on Výsledky prvej ankety na Gajarskej stránke

Majstrovstvá Slovenska v Country-Crosse

 • April 20th, 2005

V dòoch 23. až 24. apríla sa v Gajaroch budú kona Majstrovstvá Slovenska v Country-Crosse. Pozvaný sú všetci, ktorí majú radi silné stroje, skvelé motorky, príjemnú spoloènos, vôòu gulášu, peèených klobás a pach benzínu.

 • Novinky
 • Comments Off on Majstrovstvá Slovenska v Country-Crosse