Gajary » archive for June, 2005

FS Slneènica – Suneèník oslávi v novembri 50. narodeniny

  • June 30th, 2005

Z Ulice 1. mája zaèali o 10.30 h prúdi po hlavnej ceste až na tribúnu
na Námestí M. R. Štefánika rozjarené folklórne súbory. Spevom, krásnymi
tancami a pestrou paletou krojov pozývali milovníkov folklóru na prvý
Festival európskej tradiènej kultúry, ktorý poobede pokraèoval v
prírodnom amfiteátri Trnovce.

Èelo
sprievodu tvoril domáci folklórny súbor Kopanièiar, ktorý tohto roku
oslávi 50. výroèie svojho vzniku. Za nimi nasledovali všetky súbory,
ktoré predvádzali tisíckam návštevníkov v amfiteátri svoje nádherné
umenie do hlbokej noci. Celý sprievod uzatváralo predstavenie FS
Slneènica – Suneèník z Gajár, ktorý zvedavej verejnosti vôkol hlavnej
cesty predviedli ve¾mi pekné tance, spevy a zvyklosti zo svojho
regiónu. Dlhoroènou vedúcou tohto súboru je Margita Rohlíèková.

“V
novembri tohto roku náš súbor oslávi 50. výroèie vzniku. Pri tejto
príležitosti bude v Gajaroch ve¾ký folklórny festival, na ktorý prídu
aj súbory zo Srbska a Rakúska. Momentálne je v súbore 102 èlenov,
najmladší má pä rokov a najstarší 74. Úèinkovali sme už nielen na
domácich pódiách po celom Slovensku, ale prešli sme aj ve¾a krajín v
zahranièí – Èeskú republiku, Švajèiarsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko,
Bulharsko, Chorvátsko a Grécko. Teraz sa tiež chystáme do Grécka,”
oboznámila nás zástupkyòa vedúcej Andrea Adamovièová.

Ko¾ko
mávajú Gajarèania mesaène predstavení? “Ako kedy, dve – tri, niekedy
jedno. Pod¾a toho, ako si nás objednajú. V našej ponuke máme ve¾mi
široký repertoár, spracovali sme celý rok na dedine. Na jeseò zaèíname
tancom Vinobranie, pokraèujeme rôznymi zvykmi na Luciu, nasledujú
Vianoce, Traja králi, každoroène pochovávame basu, potom príde na rad
stavanie májov a konèíme Jánskymi ohòami.”

Popoludní Gajarèania
zatancovali na pódiu v amfiteátri starodávne tance ako je rajdovòák,
landl, vrcená, židovka a chlapèenský verbung. Tieto tance sa vo¾akedy
tancovali v Gajaroch a folklórny súbor ich takto uchováva z generácie
na generáciu.

  • Novinky
  • Comments Off on FS Slneènica – Suneèník oslávi v novembri 50. narodeniny

3. hodový jarmok v Zohore

  • June 30th, 2005

Obecný úrad Zohor srdeène pozýva všetkých obèanov Zohora a okolia na 3. hodový jarmok, ktorý sa bude kona 9. júla 2005 od 7.00 hod pri Kultúrnom dome a po celej Obchodnej ulici (pri škole). Pripravené je obèerstvenie: peèienky, gu¾áš, zaká¾aèka ošípanej od 8.00 a iné. Hrá dychová hudba Prespolanka. Zároveò chceme pozva všetkých remeselníkov a predajcov, ktorí majú záujem sa zúèastni tohto jarmoku. Všetci ste srdeène vítaní!

  • Novinky
  • Comments Off on 3. hodový jarmok v Zohore