Gajary » archive for September, 2007

Foto týždòa: Kostol v noci

  • September 21st, 2007

Kostol v noci

zdroj: fotoblog

  • Fotografie
  • Comments Off on Foto týždòa: Kostol v noci

Mesto Malacky je majite¾om kaštie¾a

  • September 7th, 2007

Pálfiovský kaštie¾, o vlastníctvo ktorého sa Mesto Malacky usilovalo 2,5 roka, je od dnešného dòa jeho majetkom. Primátor RNDr. Jozef Ondrejka a provinciálny minister Rádu menších bratov františkánov Juraj Andrej Mihály o 14.30 h podpísali kúpno-predajnú zmluvu. Ukonèilo sa tak zdåhavé rokovanie o novom majite¾ovi národnej kultúrnej pamiatky. Mesto získava kaštie¾ za 50 miliónov Sk, kúpu realizuje prostredníctvom úveru. J. Ondrejka, primátor Malaciek: „Som rád, že sme sa dohodli. Mesto je garanciou budúceho využitia kaštie¾a v prospech Malaèanov a obyvate¾ov regiónu.“ J. A. Mihály, provinciálny minister:
„Vïaka odpredaju kaštie¾a Malackám budeme môc rekonštruova nieko¾ko ïalších objektov na Slovensku. Želáme si, aby mesto našlo pre Pálfiovský kaštie¾ spoloèensky prospešné využitie.“

Zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on Mesto Malacky je majite¾om kaštie¾a