Gajary » archive for October, 2007

Dopravná tepna Malaciek dostala novú podobu

  • October 18th, 2007

Svetelná križovatka v centre Malaciek dostala novú podobu. Fádne asfaltové ostrovèeky – miesto priechodu pre peších – nahradila zámková dlažba a zeleò. Rekonštrukcia sa zaèala v septembri a vrcholí v týchto dòoch výsadbou kríkov, skalnièiek a tráv.

Križovatka, ktorá po cestách I. triedy privádza zo všetkých strán dopravu do centra mesta, predstavuje znaèné zaaženie pre dopravu i životné prostredie okresného mesta. Cie¾om rekonštrukcie dvoch ostrovèekov bolo zmierni dopravný zásah do centra mesta, vytvori bezbariérové prostredie a esteticky oživi križovatku. Rekonštrukcia sa realizovala bez obmedzenia premávky. Je financovaná z mestského rozpoètu s nákladmi 1,7 milióna Sk. Pôvodný zámer poèítal s rekonštrukciou so širším dopravným záberom a v rozpoète bolo na òu vyèlenených 5 miliónov Sk. Ušetrené prostriedky použije mesto na rekonštrukciu ïalších miestnych komunikácií a kofinancovanie projektov EÚ.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on Dopravná tepna Malaciek dostala novú podobu

Minister Harabin príde prezentova obnovenie súdu

  • October 3rd, 2007

V piatok 5. októbra 2007 so zaèiatkom o 9.00 h sa v Inkubátore Malacky (ve¾ká rokovacia miestnos na 5. poschodí) uskutoèní zasadnutie Klubu starostov Malackého okresu. Na programe zasadnutia je odovzdávanie èestných uznaní samosprávam zástupcami Ministerstva obrany SR ako prejav uznania za podporu regrutácie do profesionálnych zložiek ozbrojených síl. Primátori a starostovia následne absolvujú školenie k zavedeniu eura v podmienkach samosprávy.

Na 11.00 h ohlásil príchod minister spravodlivosti Štefan Harabin. Zástupcom miest a obcí okresu Malacky chce prezentova zámer obnovenia Okresného súdu v Malackách. Stretnutie s ministrom sa uskutoèní v rokovacej miestnosti na 2. poschodí Inkubátora Malacky.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on Minister Harabin príde prezentova obnovenie súdu