Gajary » archive for November, 2007

Nové regionálne diskusné fórum Zahoracke.info

  • November 22nd, 2007

Obyvatelia (nielen) západného Slovenska majú k dispozícii nové regionálne diskusné fórum zahoracke.info . Napriek tom, že po administratívnej stránke táto oblas neexistuje, tak sa web snaží zblíži jej obyvate¾ov. Ide o mimoriadne atraktívnu oblas z viacerých uh¾ov poh¾adu,no chýba jej jednoduché komunikaèné médiu. Ide o dôležitú chránenú krajinnú oblas, zaujímavé miesto pre podnikanie so strategickou polohou, nako¾ko susedí s Èeskom a Rakúskom. A samozrejme je to výborné miesto pre život. Fórum zahoracke.info sa snaží túto medzeru zaplni a ponúka miesto kde ¾udia môžu komunikova a jednoduchým spôsobom si vymieòa názory.

Príkladom využitia môže by nasadenie fóra ako komunikaèného kanála medzi obcou a obyvate¾om. Bohužia¾ aj v dnešnej dobe nie každá obec má vlastné webové sídlo. Jednotlivé diskusné miestnosti sú vytvorené pod¾a názvov obcí a miest. Tie môžu slúži ako miestna výveska èi rozhlas. Urèite to ocenia najmä obyvatelia, ktorí pracujú mimo bydliska – takže informácie získavajú èasto krát neskoro, alebo vôbec.

Najväèšia sila diskusného fóra je v orientácii na komunitu. Návštevník po jednoduchej registrácii môže okamžite vytvára vlastné diskusné témy, èi zapája sa už do otvorených príspevkov. Samotný obsah tak jednoducho vytvárajú návštevníci a sami si urèujú èo tam chcú ma. Èi ste zo Stupavy,Rohožníka alebo Závodu – každý záhorák ma odteraz ïalší domov na adrese zahoracke.info .

  • Novinky
  • Comments Off on Nové regionálne diskusné fórum Zahoracke.info