Gajary » archive for January, 2008

Internet T-Com – zoznam potencionálnych zákazníkov

  • January 16th, 2008

Podporte sa aj vy zriadenie internetových/dátových služieb spoloènosti T-Com v obci
Nako¾ko mnoho našich obèanov nie je spokojných s možnosami internetového pripojenia v obci, alebo nespokojných s internetovými službami nemenovanej spoloènosti, rozhodli sme sa oslovi spoloènos T-Com.

Pracovníèka bola ochotná a poskytla nám informácie, že nie je v najbližšom pláne zriadenie služieb aDSL v našej obci, ale je tu možnos to zmeni. Pokia¾ sa v lokalite nachádza dos potencionálnych zákazníkov (záujemcov o produkt Vysokorýchlostný Internet alebo MAGIO), žiados bude predložená kompetentnému oddeleniu spoloènosti, o zaradenie príslušnej lokality do predbežného plánu realizácie aDSL.

Preto sme sa rozhodli pomôc zriadeniu internetových/dátových služieb od spoloènosti T-Com v obci Gajary – snahou zozbiera èo najväèší poèet záujemcov. Títo sa napíšu do zoznamu, ktorý bude spolu so žiadosou posunutý spoloènosti T-Com. Tá sa potom k celej veci vyjadrí. Skúsenos druhých obcí je: èím viac záujemcov, tým bližšie k úspechu.

Podpísa zoznam je možné na Obecnom úrade Gajary do 31. 1. 2008, alebo po dohode cez email webmaster@gajary.skTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete ma zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidie. aj na iných miestach. Na tomto emaily vám radi zodpovieme aj vaše otázky.

Zhrnutie – èo teda spravi?
1.bývam v obci Gajary a mám záujem o internet od T-Com
2.zapíšem sa na zoznam – na Obecnom úrade Gajary alebo sa dohodnem kedy a kde podpíšem – na webmaster@gajary.skTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete ma zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidie.
3.môžem o tejto akcii oboznámi známych – èím viac ¾udí, tým väèšia možnos úspechu
4.vyjadrenie spoloènosti T-Com bude zverejnená tu, na obecnej webstránke (prípadne Gajarské noviny, rozhlas)

Priebeh akcie
1.ziskavanie informácií
2.informovanie obèanov (Gajarské noviny, obecný rozhlas, obecná webstránka, plagáty)
3.zápis do zoznamu
4.odovzdanie zoznamu so žiadosou o zriadenie spoloènosti T-Com

V súèasnosti prebieha bod 3.

Porovnanie DSL s inými technológiami

DSL versus vytáèané (dial-up) pripojenie

V porovnaní s klasickou telefónnou linkou a ISDN linkou má technológia DSL nasledovné výhody:

* prenos dát je pri DSL nieko¾konásobne rýchlejší než pri dial-up pripojení
o pripojenie cez klasickú telefónnu linku = max. 56 kbit/s
o ISDN pripojenie = max. 128 kbit/s
o DSL pripojenie = max. 8 Mbit/s smerom k užívate¾ovi
* možnos nepretržitého pripojenia do internetu
* možnos súèasne telefonova a využíva internet
* rýchla autentifikácia (overenie užívate¾ského mena a hesla)
* využitie existujúcej telefónnej linky bez potreby zriadenia ïalšieho pripojenia

Nevýhody DSL

* obmedzenie prístupu na lokalitu, v ktorej je infraštruktúra DSL poskytovaná
* rýchlos pripojenia nemusí by poèas celej dåžky spojenia stabilná

DSL versus mikrovlnné pripojenie

Keï porovnáme pripojenie cez DSL s mikrovlnným pripojením, má technológia DSL tieto výhody:

* v prípade mikrovlnného pripojenia je nevyhnutný vizuálny kontakt medzi prijímaèom zákazníka a vysielaèom poskytovate¾a internetového pripojenia
* DSL nie je závislé od atmosferických vplyvov
* DSL poskytuje vyššiu kvalitu služby, vzh¾adom na to, že dáta sa šíria vodièom a nie vzduchom
* pri technológií DSL nehrozí zníženie kvality pripojenia zdie¾aním vo¾ného pásma, v ktorom sa mikrovlnný signál šíri a využívajú ho všetci internetoví poskytovatelia
* DSL má ove¾a lepší pomer výkonu a ceny

Nevýhody DSL

* nie je možné poskytova garanciu služieb – SLA (Service Level Agreement)
* pod¾a politiky ISP sa môže pri pripojení cez DSL vyskytnú vysoká agregácia

Zdroj:www.t-com.sk

Otázky a odpovede
Otázka: Môžem aj ja pomôc s akciou?
Odpoveï: Samozrejme, kontaktujte nás na webmaster@gajary.skTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete ma zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidie.

Otázka: Majú z toho nieèo organizátori akcie?
Odpoveï: Nie, nemajú z toho vôbec niè. Ale budú ma dobrý pocit, keï sa to podarí a bude tu internet vhodný na zábavu, prácu i štúdium, ktorý budú môc využíva aj oni.

Otázka: Je možné si zriadi internet až keï ho sem natiahnu?
Odpoveï: Samozrejme, ale neèakajte na to. Dostatoèný poèet záujemcov pomôže k tomu aby sem internet “natiahli”.

Otázka: Èo ak už mam iný internet, som zaviazaný zmluvou na urèitú dobu a mam záujem o tento internet?
Odpoveï: Podpíšte zoznam. Ak ste viazaný zmluvou ale ste si istí, že po skonèení viazanosti máte záujem o internet od T-Com, ste potencionálny zákazník. Èiže, preštudujete si zmluvu, a pred skonèením viazanosti ju vypoviete poskytovate¾ovi. Potom si dáte zavies nový internet.

Otázka: Mam iný internet, som s nim nespokojný a chcem DSL od T-Com.
Odpoveï: Sú dve možnosti: poèka na skonèenie viazanosti zmluvy alebo rieši to odstúpením od zmluvy. Prvá možnos je jasná. K tej druhej: Ak daná firma nedodržuje to k èomu sa zaviazala, je možné nejakým spôsobom od zmluvy odstúpi. S týmto Vám však nepomôžem, treba si poriadne preštudova zmluvu a najskôr sa obráti na niekoho k to sa vyzná v právnych veciach.

Otázka: Èo znamená pojem agregácia?
Odpoveï: Agregácia – je maximálny možný pomer, na ktorý vám môže klesnú prenosová rýchlos, pri maximálnom poète užívate¾ov na danej dátovej linke. Je uplatòovaná pri všetkých mikrovlnných pripojeniach aj pri dsl pripojeni – ale iba pri neobmedzených produktoch(t.z pri dátovo neobmedzenom internete).

  • Novinky
  • Comments Off on Internet T-Com – zoznam potencionálnych zákazníkov