Gajary » archive for August, 2008

Z hrobu ¼uda Zúbka v Malackách zmizla vzácna busta

  • August 13th, 2008

V noci zo soboty na nede¾u (9. – 10. 8.) z hrobu spisovate¾a ¼uda Zúbka na starom cintoríne v Malackách nepozorovane zmizla vzácna busta s jeho podobizòou. Stratu ohlásila najskôr mestskej, potom štátnej polícii posledná žijúca príbuzná spisovate¾a v Malackách – jeho neter Erna Chudejová. Na stratu busty ju v nede¾u ráno upozornili Malaèania.

Slávny malacký rodák ¼udo Zúbek (12. 7. 1907 – 23. 6. 1969) má hrob hneï pri vstupe do cintorína a vïaka prekrásnej bronzovej podobizni tohto majstra pera ho nebolo nemožné obís ho bez povšimnutia. Autorkou masívnej bronzovej busty, ktorú dala vyrobi pozostalá rodina ¼uda Zúbka, je známa akademická sochárka ¼udmila Cvengrošová, vtedy ešte ako mladá autorka. Pod¾a spomienok Erny Chudejovej bronzová busta na pomníku z egyptskej žuly stála rodinu zaèiatkom sedemdesiatych rokov do 100 000 korún.

„Som z toho šokovaná,“ povedala 69-roèná dcéra ¼uda Zúbka Elena Bertoncini, ktorá žije v Taliansku, no v týchto dòoch je na lieèebnom pobyte v Piešanoch. „Keï som tam chodievala, mohla som sa s otcom doslova rozpráva. Jeho podobizeò bola úplne verná, hoci autorka pracovala len pod¾a fotografie. Bol ako živý.“

Elenina sesternica Erna sa obáva ïalšej krádeže bronzovej knihy, ktorá ešte na pomníku zostala. Je na nej vyrytý nápis: „Otvor dušu múdrym slovám a naplò ju dobrotou a láskou k pravde. „Cez druhú stranu knihy je preložená vetvièka s jahodou, pretože svoju ženu volal jahôdka,“ vysvet¾uje Erna Chudejová.

Vlani si Malacky pripomenuli 100. výroèie narodenia ¼uda Zúbka položením kytice kvetov na jeho hrob v deò výroèia, výstavou v Mestskom centre kultúry a recitaènou súažou Zúbkove pramene. Celé roky Malaèania chodievali okolo hrobu ¼uda Zúbka s pýchou a pietou, preto je súèasný vandalský èin pre nich nepochopite¾ný a predstavitelia mesta v súvislosti s ním vyjadrili po¾utovanie.

  • Novinky
  • Comments Off on Z hrobu ¼uda Zúbka v Malackách zmizla vzácna busta

Primátori a starostovia Záhoria sú nespokojní s odpoveïou

  • August 13th, 2008

Lietadlá francúzskych vzdušných síl sú hluènejšie ako lietadlá USA a našich vzdušných síl. Toto konštatovanie je súèasou stanoviska náèelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR ¼ubomíra Bulíka k sažnosti, ktorú ministrovi obrany adresovali starostovia Záhoria..

Po júnovom cvièení Francúzskych vzdušných síl vo vojenskom výcvikovom priestore Kuchyòa požiadal Klub starostov Malackého okresu ministra Jaroslava Bašku o akceptovanie požiadaviek samosprávy pri plánovaní leteckých cvièení na Záhorí. Cvièenie Francúzskych vzdušných síl zdvihlo vlnu nespokojnosti obyvate¾ov regiónu. Primátori a starostovia sa o òom dozvedeli jednoduchým oznámením zaslaným poštou velite¾om Dopravného leteckého krídla v Kuchyni. Cvièeniu nepredchádzala žiadna súèinnos s dotknutými samosprávami. Starostovia v liste namietali rušenie noèného pokoja a nedodržiavanie letových koridorov a letových hladín.

Pod¾a stanoviska ¼. Bulíka neboli pri júnovom cvièení porušené schválené letové trasy lietadiel ani noèný pokoj. Vzlety sa pod¾a náèelníka generálneho štábu uskutoèòovali iba do 22.00 h. Informova starostov o pripravovanom cvièení s predstihom nebolo možné. V písomnom stanovisku nevylúèil ani v budúcnosti vykonávanie ojedinelých letov aj mimo vymedzeného èasu pre pravidelnú letovú èinnos.

S takouto odpoveïou sú zástupcovia záhorských samospráv nespokojní: „K prekroèeniu maximálnej hranice hladiny hluku prišlo nielen v obciach Jablonové a Kuchyòa, ale aj v Rohožníku a Sološnici. Lety trvali jednoznaène až do 23.00 h, hoci inšpekcia ministerstva obrany tvrdí, že posledné pristátie bolo o 22.45 h,“ zhodne uvádzajú starostovia podhorských obcí Peter Švaral, Roberta Bujna, Mária Hirtová a František Bokes. Práve podhorských obcí sa cvièenie najvýraznejšie dotklo.

Predseda Klubu starostov Malackého okresu Peter Tydlitát a podpredseda Združenia miest a obcí záhorskej oblasti Jozef Ondrejka sa zhodujú: „Odpoveï náèelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR je vyhýbavá a nekonkrétna. Je pre nás sklamaním, že ozbrojené sily nemajú záujem bra samosprávu ako partnera. Oficiálnou odpoveïou na stanovisko náèelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR ¼. Bulíka sa budeme zaobera na najbližšom zasadnutí klubu. Chceme ponúknu ministerstvu obrany konštruktívne návrh, nie prázdne slová. Jedným z nich bude, aby noèné navádzanie, ktoré vzdušné sily absolvovali na ostatnom cvièení, bolo plánované v zimnom období. Pod¾a nás je v jesennom alebo zimnom období v èase medzi 18.00 a 22.00 h dostatoèný priestor na noèné cvièenia.“

V oficiálnom stanovisku ¼ubomíra Bulíka navyše starostovia nenašli ani náznak odpovede na ïalšiu otázku: pôsobenie bojovej letky zo Sliaèa v Kuchyni pri Malackách. Starostovia sa až z televízneho spravodajstva dozvedeli, že pristávacia dráha letiska na Sliaèi sa bude kompletne rekonštruova a bojová letka sa na rok
presahuje do Kuchyne.

  • Novinky
  • Comments Off on Primátori a starostovia Záhoria sú nespokojní s odpoveïou