Gajary » archive for February, 2009

Most bude denne monitorovaný

  • February 25th, 2009

MALACKY, 25. február 2009, 14.15 h – Stav mosta – nadjazdu na ceste II/503 v Malackách je ve¾mi zlý. Taký je záver mimoriadnej obhliadky mosta vyvolanej poruchou. Dnes podveèer sa zaène oprava, most zostáva otvorený za plnej prevádzky v oboch smeroch.

Dôvodom mimoriadnej obhliadky mosta bola porucha – kaverna s priemerom asi tridsa cm vo vozovke nad piatym pilierom mosta. Obhliadku vykonali zástupcovia Regionálnych ciest, ktoré sú správcom komunikácie, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách a Okresného riadite¾stva Policajného zboru Bratislava – okolie. Mária Rajtová, hovorkyòa Regionálnych ciest Bratislava poskytla Mestu Malacky záznam z mimoriadnej obhliadky mosta. Úèastníci obhliadky skonštatovali havarijnú situáciu v èasti mosta nad pilierom, kde sa vyskytuje oblas s porušeným a vypadnutým betónom v mieste kontaktu nosníkov s obnaženou skorodovanou výstužou. Pod¾a záznamu porucha ohrozuje bezpeènos cestnej premávky.

Ako okamžité riešenie obhliadajúca skupina navrhla prekry poškodené miesto dvoma ukotvenými oce¾ovými platòami s rozmermi 1,5 x 3 m s hrúbkou 30 mm, obmedzi rýchlos v tomto úseku na 30 km/h a osadi dopravnú znaèku Pozor hrbol. Zo záznamu vyplýva, že navrhnuté riešenie, umožòujúce premávku v oboch smeroch, je provizórne. Na cestu II/ 503 bude v nasledujúcom polroku zvýšený dopravný nápor, keïže je hlavnou obchádzkovou trasou poèas zaèínajúcej opravy ïalšieho mosta v lokalite Vampíl nad železnicou na ceste I/2.

Technickým stavom mosta a návrhom riešenia sa bude zaobera Výskumný ústav inžinierskych stavieb. Do 31. marca vypracuje expertízu s analýzou príèin a návrhom opatrení na odstránenie poruchy. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom komunikácie, plánuje komplexnú opravu mosta zaèa v auguste tohto roka. Dovtedy je pod¾a expertov nevyhnutné most denne monitorova. Príèinou je vysoká frekvencia závažných porúch. Záznam z mimoriadnej obhliadky uvádza, že celkový stavebno-technický stav mosta je hodnotený stupòom VI – ve¾mi zlý.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on Most bude denne monitorovaný

Starostovia žiadajú župana o zriadenie strednej školy

  • February 9th, 2009

Klub starostov Malackého okresu dnes zaslal predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Vladimírovi Bajanovi a poslancom zastupite¾stva BSK list s naliehavou žiadosou o zriadenie strednej odbornej školy v Malackách.

Svoju žiados starostovia opreli o skutoènos, že možnosti stredného odborného vzdelania v okrese Malacky, ktorý má 65 tisíc obyvate¾ov a rozlohou je najväèším okresom kraja, nezodpovedajú jeho postaveniu. V celom okrese je jediná stredná škola (Gymnázium Malacky) v zriaïovate¾skej pôsobnosti BSK. Pod¾a starostov je aj toto dôkazom nepriaznivej školskej infraštruktúry v kraji. V ostatných okresných mestách je nepomerne viac stredných škôl: v Pezinku 8 a v Senci 6.

Ïalším argumentom, ktorý Klub starostov Malackého okresu uvádza vo svojej žiadosti, je akútna nevyhnutnos vzdelávania stredoškolského dorastu pre potreby Priemyselno-technologického parku Záhorie. Zameranie združenej strednej školy by malo plni predovšetkým požiadavky priemyselného parku a spektrum uèebných odborov by pružne reagovalo na potreby trhu práce. Klub starostov v návrhu riešenia nadväzuje na aktivity Mesta Malacky a novú školu navrhuje umiestni do priestorov bývalého naftárskeho uèiliša na sídlisku Juh v Malackách. Objekt v súèasnosti spravuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Žiados zaslanú predsedovi BSK a poslancom zastupite¾stva BSK podpísalo všetkých 24 starostov okresu Malacky.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on Starostovia žiadajú župana o zriadenie strednej školy