Gajary » read post

Internet T-Com Рzoznam potencionálnych zákazníkov

  • January 16th, 2008

Podporte sa aj vy zriadenie internetov√Ĺch/d√°tov√Ĺch sluŇĺieb spolo√®nosti T-Com v obci
Nako¬ĺko mnoho naŇ°ich ob√®anov nie je spokojn√Ĺch s moŇĺnos¬Ěami internetov√©ho pripojenia v obci, alebo nespokojn√Ĺch s internetov√Ĺmi sluŇĺbami nemenovanej spolo√®nosti, rozhodli sme sa oslovi¬Ě spolo√®nos¬Ě T-Com.

Pracovn√≠√®ka bola ochotn√° a poskytla n√°m inform√°cie, Ňĺe nie je v najbliŇĺŇ°om pl√°ne zriadenie sluŇĺieb aDSL v naŇ°ej obci, ale je tu moŇĺnos¬Ě to zmeni¬Ě. Pokia¬ĺ sa v lokalite nach√°dza dos¬Ě potencion√°lnych z√°kazn√≠kov (z√°ujemcov o produkt Vysokor√Ĺchlostn√Ĺ Internet alebo MAGIO), Ňĺiados¬Ě bude predloŇĺen√° kompetentn√©mu oddeleniu spolo√®nosti, o zaradenie pr√≠sluŇ°nej lokality do predbeŇĺn√©ho pl√°nu realiz√°cie aDSL.

Preto sme sa rozhodli pom√īc¬Ě zriadeniu internetov√Ĺch/d√°tov√Ĺch sluŇĺieb od spolo√®nosti T-Com v obci Gajary – snahou zozbiera¬Ě √®o najv√§√®Ň°√≠ po√®et z√°ujemcov. T√≠to sa nap√≠Ň°u do zoznamu, ktor√Ĺ bude spolu so Ňĺiados¬Ěou posunut√Ĺ spolo√®nosti T-Com. T√° sa potom k celej veci vyjadr√≠. Sk√ļsenos¬Ě druh√Ĺch obc√≠ je: √®√≠m viac z√°ujemcov, t√Ĺm bliŇĺŇ°ie k √ļspechu.

Podp√≠sa¬Ě zoznam je moŇĺn√© na Obecnom √ļrade Gajary do 31. 1. 2008, alebo po dohode cez email webmaster@gajary.skT√°to e-mailov√° adresa je chr√°nen√° pred spamov√Ĺmi robotmi, potrebujete ma¬Ě zapnut√Ĺ Javascript aby ste ju mohli vidie¬Ě. aj na in√Ĺch miestach. Na tomto emaily v√°m radi zodpovieme aj vaŇ°e ot√°zky.

Zhrnutie – √®o teda spravi¬Ě?
1.b√Ĺvam v obci Gajary a m√°m z√°ujem o internet od T-Com
2.zap√≠Ň°em sa na zoznam – na Obecnom √ļrade Gajary alebo sa dohodnem kedy a kde podp√≠Ň°em – na webmaster@gajary.skT√°to e-mailov√° adresa je chr√°nen√° pred spamov√Ĺmi robotmi, potrebujete ma¬Ě zapnut√Ĺ Javascript aby ste ju mohli vidie¬Ě.
3.m√īŇĺem o tejto akcii obozn√°mi¬Ě zn√°mych – √®√≠m viac ¬ĺud√≠, t√Ĺm v√§√®Ň°ia moŇĺnos¬Ě √ļspechu
4.vyjadrenie spoloènosti T-Com bude zverejnená tu, na obecnej webstránke (prípadne Gajarské noviny, rozhlas)

Priebeh akcie
1.ziskavanie informácií
2.informovanie ob√®anov (Gajarsk√© noviny, obecn√Ĺ rozhlas, obecn√° webstr√°nka, plag√°ty)
3.z√°pis do zoznamu
4.odovzdanie zoznamu so Ňĺiados¬Ěou o zriadenie spolo√®nosti T-Com

V s√ļ√®asnosti prebieha bod 3.

Porovnanie DSL s in√Ĺmi technol√≥giami

DSL versus vytáèané (dial-up) pripojenie

V porovnan√≠ s klasickou telef√≥nnou linkou a ISDN linkou m√° technol√≥gia DSL nasledovn√© v√Ĺhody:

* prenos d√°t je pri DSL nieko¬ĺkon√°sobne r√ĹchlejŇ°√≠ neŇĺ pri dial-up pripojen√≠
o pripojenie cez klasick√ļ telef√≥nnu linku = max. 56 kbit/s
o ISDN pripojenie = max. 128 kbit/s
o DSL pripojenie = max. 8 Mbit/s smerom k uŇĺ√≠vate¬ĺovi
* moŇĺnos¬Ě nepretrŇĺit√©ho pripojenia do internetu
* moŇĺnos¬Ě s√ļ√®asne telefonova¬Ě a vyuŇĺ√≠va¬Ě internet
* r√Ĺchla autentifik√°cia (overenie uŇĺ√≠vate¬ĺsk√©ho mena a hesla)
* vyuŇĺitie existuj√ļcej telef√≥nnej linky bez potreby zriadenia √ĮalŇ°ieho pripojenia

Nev√Ĺhody DSL

* obmedzenie pr√≠stupu na lokalitu, v ktorej je infraŇ°trukt√ļra DSL poskytovan√°
* r√Ĺchlos¬Ě pripojenia nemus√≠ by¬Ě po√®as celej d√•Ňĺky spojenia stabiln√°

DSL versus mikrovlnné pripojenie

Ke√Į porovn√°me pripojenie cez DSL s mikrovlnn√Ĺm pripojen√≠m, m√° technol√≥gia DSL tieto v√Ĺhody:

* v pr√≠pade mikrovlnn√©ho pripojenia je nevyhnutn√Ĺ vizu√°lny kontakt medzi prij√≠ma√®om z√°kazn√≠ka a vysiela√®om poskytovate¬ĺa internetov√©ho pripojenia
* DSL nie je z√°visl√© od atmosferick√Ĺch vplyvov
* DSL poskytuje vyŇ°Ň°iu kvalitu sluŇĺby, vzh¬ĺadom na to, Ňĺe d√°ta sa Ň°√≠ria vodi√®om a nie vzduchom
* pri technol√≥gi√≠ DSL nehroz√≠ zn√≠Ňĺenie kvality pripojenia zdie¬ĺan√≠m vo¬ĺn√©ho p√°sma, v ktorom sa mikrovlnn√Ĺ sign√°l Ň°√≠ri a vyuŇĺ√≠vaj√ļ ho vŇ°etci internetov√≠ poskytovatelia
* DSL m√° ove¬ĺa lepŇ°√≠ pomer v√Ĺkonu a ceny

Nev√Ĺhody DSL

* nie je moŇĺn√© poskytova¬Ě garanciu sluŇĺieb – SLA (Service Level Agreement)
* pod¬ĺa politiky ISP sa m√īŇĺe pri pripojen√≠ cez DSL vyskytn√ļ¬Ě vysok√° agreg√°cia

Zdroj:www.t-com.sk

Ot√°zky a odpovede
Ot√°zka: M√īŇĺem aj ja pom√īc¬Ě s akciou?
Odpove√Į: Samozrejme, kontaktujte n√°s na webmaster@gajary.skT√°to e-mailov√° adresa je chr√°nen√° pred spamov√Ĺmi robotmi, potrebujete ma¬Ě zapnut√Ĺ Javascript aby ste ju mohli vidie¬Ě.

Ot√°zka: Maj√ļ z toho nie√®o organiz√°tori akcie?
Odpove√Į: Nie, nemaj√ļ z toho v√ībec ni√®. Ale bud√ļ ma¬Ě dobr√Ĺ pocit, ke√Į sa to podar√≠ a bude tu internet vhodn√Ĺ na z√°bavu, pr√°cu i Ň°t√ļdium, ktor√Ĺ bud√ļ m√īc¬Ě vyuŇĺ√≠va¬Ě aj oni.

Ot√°zka: Je moŇĺn√© si zriadi¬Ě internet aŇĺ ke√Į ho sem natiahnu?
Odpove√Į: Samozrejme, ale ne√®akajte na to. Dostato√®n√Ĺ po√®et z√°ujemcov pom√īŇĺe k tomu aby sem internet “natiahli”.

Ot√°zka: √ąo ak uŇĺ mam in√Ĺ internet, som zaviazan√Ĺ zmluvou na ur√®it√ļ dobu a mam z√°ujem o tento internet?
Odpove√Į: Podp√≠Ň°te zoznam. Ak ste viazan√Ĺ zmluvou ale ste si ist√≠, Ňĺe po skon√®en√≠ viazanosti m√°te z√°ujem o internet od T-Com, ste potencion√°lny z√°kazn√≠k. √ąiŇĺe, preŇ°tudujete si zmluvu, a pred skon√®en√≠m viazanosti ju vypoviete poskytovate¬ĺovi. Potom si d√°te zavies¬Ě nov√Ĺ internet.

Ot√°zka: Mam in√Ĺ internet, som s nim nespokojn√Ĺ a chcem DSL od T-Com.
Odpove√Į: S√ļ dve moŇĺnosti: po√®ka¬Ě na skon√®enie viazanosti zmluvy alebo rieŇ°i¬Ě to odst√ļpen√≠m od zmluvy. Prv√° moŇĺnos¬Ě je jasn√°. K tej druhej: Ak dan√° firma nedodrŇĺuje to k √®omu sa zaviazala, je moŇĺn√© nejak√Ĺm sp√īsobom od zmluvy odst√ļpi¬Ě. S t√Ĺmto V√°m vŇ°ak nepom√īŇĺem, treba si poriadne preŇ°tudova¬Ě zmluvu a najsk√īr sa obr√°ti¬Ě na niekoho k to sa vyzn√° v pr√°vnych veciach.

Ot√°zka: √ąo znamen√° pojem agreg√°cia?
Odpove√Į: Agreg√°cia – je maxim√°lny moŇĺn√Ĺ pomer, na ktor√Ĺ v√°m m√īŇĺe klesn√ļ¬Ě prenosov√° r√Ĺchlos¬Ě, pri maxim√°lnom po√®te uŇĺ√≠vate¬ĺov na danej d√°tovej linke. Je uplat√≤ovan√° pri vŇ°etk√Ĺch mikrovlnn√Ĺch pripojeniach aj pri dsl pripojeni – ale iba pri neobmedzen√Ĺch produktoch(t.z pri d√°tovo neobmedzenom internete).

  • Novinky
  • Comments Off on Internet T-Com – zoznam potencion√°lnych z√°kazn√≠kov

Comments are closed.