Gajary » read post

Poslancom ch√Ĺbaj√ļ inform√°cie o priemyselnom parku

  • April 4th, 2008

Nedostatok inform√°ci√≠ a pomal√© napredovanie budovania. Tieto hodnotenia prevl√°dali vo vyst√ļpeniach poslancov po prezent√°cii stavu rozvoja Priemyselno-technologick√©ho parku Z√°horie, s ktorou vyst√ļpil na ostatnom zasadnut√≠ Mestsk√©ho zastupite¬ĺstva mesta Malacky (31. 1. 2008) Juraj Lettrich, v√Ĺkonn√Ĺ riadite¬ĺ Eurovalley, a.s.

J. Lettrich vo svojej prezent√°cii predloŇĺil sum√°r vykonan√Ĺch krokov: odlesnenie, vybudovanie technickej a dopravnej infraŇ°trukt√ļry v z√≥ne C, vysporiadanie pozemkov so Slovensk√Ĺm pozemkov√Ĺm fondom, za√®iatok v√Ĺstavby golfov√©ho ihriska a infraŇ°trukt√ļry v katastri Plaveck√©ho ҆tvrtku, pr√≠pravu dokument√°cie pre stavebn√© povolenie na v√Ĺstavbu technickej infraŇ°trukt√ļry a reziden√®nej oblasti v z√≥ne A pri Ve¬ĺk√Ĺch Lev√°roch a pr√≠pravu podkladov na realiz√°ciu dia¬ĺni√®nej kriŇĺovatky pri Studienke. V√Ĺkonn√Ĺ riadite¬ĺ Eurovalley avizoval, Ňĺe do konca marca tohto roku o√®ak√°va vydanie √ļzemn√©ho rozhodnutia na v√Ĺstavbu centra n√°kupu a sluŇĺieb pri okruŇĺnej kriŇĺovatke v Malack√°ch. Priemyselno ‚Äď technologick√Ĺ park Z√°horie ozna√®il za: ‚ÄěNajpripravenejŇ°√≠ park na Slovensku a jeden z najdynamickejŇ°ie sa rozv√≠jaj√ļcich priemyseln√Ĺch parkov v Eur√≥pe.‚Äú

Poslanci MsZ sa po prezent√°cii p√Ĺtali z√°stupcu Eurovalley na vstup konkr√©tnych investorov, term√≠n v√Ĺstavby v√Ĺrobn√Ĺch h√°l, moŇĺnosti mesta vstupova¬Ě do filozofie budovania parku, n√°hradn√ļ v√Ĺsadbu v z√≥ne C. Upozornili na neaktu√°lnu internetov√ļ str√°nku spolo√®nosti, ktor√° zav√°dza n√°vŇ°tevn√≠ka. Juraj Lettrich priznal zanedbanie marketingu a komunik√°cie: ‚ÄěNaŇ°a internetov√° str√°nka vych√°dza z ide√≠, ktor√© uŇĺ nie s√ļ platn√©. V tomto roku za√®neme s akt√≠vnym marketingom.‚Äú Ozn√°mil z√°rove√≤ men√° troch investorov, ktor√Ĺch vstup do priemyseln√©ho parku je uŇĺ pripraven√Ĺ. Ide o spolo√®nosti Swedwood (rozvoj are√°lu skladu dreva), VGP (logistick√° spolo√®nos¬Ě) a BASO International (predaj prefabrikovan√Ĺch v√Ĺrobkov). ‚ÄěNes¬ĺubujeme da√≤ov√© √ļ¬ĺavy. O√®ak√°vame investorov, pre ktor√Ĺch bude toto √ļzemie zauj√≠mav√©,‚Äú uviedol J. Lettrich. ‚ÄěUrbaniz√°cia dia¬ĺnice z Bratislavy do K√ļtov je nezvratn√°.‚Äú Poslanci upozornili na nefunk√®n√ļ kriŇĺovatku pri v√Ĺjazde na Tov√°rensk√ļ ulicu a Ňĺiadali Juraja Lettricha o akt√≠vne poskytovanie inform√°ci√≠ o obsadzovan√≠ priemyseln√Ĺch z√≥n i vysvetlenie konkurencieschopnosti parku.

Po√®iatky priemyseln√©ho parku siahaj√ļ do roku 1993. Spr√°vcovsk√° akciov√° spolo√®nos¬Ě Eurovalley vznikla v roku 2002. V roku 2005 do nej vst√ļpila v poz√≠cii developera spolo√®nos¬Ě HB Reavis Group, m√° majoritn√ļ 96- percentn√ļ majetkov√ļ √ļ√®as¬Ě. Minoritn√Ĺmi akcion√°rmi s√ļ Mesto Malacky, Obec Ve¬ĺk√© Lev√°re, Obec Plaveck√Š҆tvrtok a Bratislavsk√Ĺ samospr√°vny kraj. Z√°mer vyuŇĺitia z√≥ny C, ktor√° patr√≠ do katastra Malaciek, hovor√≠ o vyuŇĺit√≠ pre ¬ĺahk√Ĺ priemysel, logistiku, elektrotechnick√Ĺ a drev√°rsky priemysel. Celkov√° zastavan√° plocha z√≥ny je 313 000 m2, rozvojov√© √ļzemie 107 ha. Na t√ļto z√≥nu je vydan√© platn√© stavebn√© povolenie.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on Poslancom ch√Ĺbaj√ļ inform√°cie o priemyselnom parku

Comments are closed.