Gajary » read post

J. Ondrejka: ‚ÄěZ Doln√©ho Z√°horia sa stane Bohom a Eur√≥pskou √ļniou zabudnut√Ĺ kraj.‚Äú

  • April 4th, 2008

‚ÄěZdruŇĺenie miest a obc√≠ z√°horskej oblasti (ZOZO) Ňĺiada Vl√°du SR, aby v Ň°t√°tnych rozpo√®toch na roky 2009 ‚Äď 2013 zabezpe√®ila finan√®n√ļ kompenz√°ciu pre mest√° a obce Bratislavsk√©ho kraja za obmedzen√ļ moŇĺnos¬Ě √®erpania prostriedkov z E√ö.‚Äú Tak√©to uznesenie prijal snem ZOZO na z√°klade podnetu prim√°tora Malaciek RNDr. Jozefa Ondrejku. Snem ZOZO, ktor√Ĺ sa uskuto√®nil 18. marca, sa √Įalej uzniesol aj na poŇĺiadavke smerom k ZdruŇĺeniu miest a obc√≠ Slovenska (ZMOS), aby presadzovalo finan√®n√ļ kompenz√°ciu pre okresy Malacky, Pezinok a Senec.

‚ÄěNa Slovensku ‚Äď a ani na Z√°hor√≠ ‚Äď nemaj√ļ vŇ°etky samospr√°vy rovnak√© podmienky na spravovanie vec√≠ verejn√Ĺch. N√°rodn√Ĺ strategick√Ĺ referen√®n√Ĺ r√°mec, ktor√Ĺ ur√®uje podmienky √®erpania zdrojov z eurofondov na nov√© programovacie obdobie, podp√≠sal tvrd√Ĺ ortie¬ĺ pre Bratislavsk√Ĺ kraj.‚Äú Jozef Ondrejka pribl√≠Ňĺil na sneme ZOZO situ√°ciu, v akej sa nach√°dza okres Malacky: ‚ÄěZ jeden√°stich opera√®n√Ĺch programov m√īŇĺeme Ňĺiada¬Ě o finan√®n√ļ podporu len v troch programoch.‚Äú

Na Z√°hor√≠ niet obce, v ktorej by neŇĺila po√®etn√° r√≥mska komunita. K√Ĺm starostovia z in√Ĺch regi√≥nov bud√ļ po√®as najbliŇĺŇ°√≠ch piatich rokov s podporou E√ö realizova¬Ě projekty rozvoja r√≥mskych os√≠dlen√≠, osady a ulice s r√≥mskou komunitou v Malackom okrese bud√ļ na√Įalej pripom√≠na¬Ě stredovek. ‚ÄěObnova bytov√Ĺch domov alebo rekonŇ°trukcia miestnych komunik√°ci√≠ z eur√≥pskych fondov zostane pre n√°Ň° regi√≥n nedosiahnute¬ĺn√Ĺm cie¬ĺom. Historick√© pamiatky bud√ļ na√Įalej ch√°tra¬Ě, o pl√°noch pomoci seniorom alebo soci√°lne slabŇ°√≠m uŇĺ prestaneme aj hovori¬Ě. RieŇ°enia kvality ovzduŇ°ia a podporu obnovite¬ĺn√Ĺch zdrojov energie budeme chodi¬Ě obdivova¬Ě k susedom. Amb√≠cia urobi¬Ě zo Z√°horia destin√°ciu cestovn√©ho ruchu zostane v jeho dolnej √®asti len amb√≠ciou bez moŇĺnosti realiz√°cie. ҆t√ļdie a strat√©gie rozvoja infraŇ°trukt√ļry sa stan√ļ bezcenn√Ĺm zdrapom papiera. Z Doln√©ho Z√°horia sa stane Bohom a Eur√≥pskou √ļniou zabudnut√Ĺ kraj,‚Äú uzatvoril RNDr. Jozef Ondrejka.

V ostatn√Ĺch t√ĹŇĺd√≤och rozp√ļtali ministerstv√° mas√≠vnu kampa√≤ zameran√ļ na prezent√°ciou rozvoja Slovenska a moŇĺnosti √®erpania prostriedkov z eurofondov. V kampani sa vŇ°ak nespom√≠na, Ňĺe Bratislavsk√Ĺ kraj bude v tomto programovacom obdob√≠ √®erpa¬Ě nepomerne menej pe√≤az√≠ ako ostatn√© kraje a bude m√īc¬Ě rieŇ°i¬Ě len √ļzko vymedzen√Ĺ okruh probl√©mov. Prim√°tori okresn√Ĺch miest Malacky, Pezinok, Senec predniesli na nieko¬ĺk√Ĺch f√≥rach v√°Ňĺne obavy z n√°sledkov, ktor√© zanech√° diskrimina√®n√© rozhodnutie na Bratislavskom kraji a jeho obyvate¬ĺoch. Podporu ani n√°znak rieŇ°enia zo strany Ň°t√°tu zatia¬ĺ nenaŇ°li. Aj preto poŇĺiadali o podporn√© stanovisko region√°lne stavovsk√© zdruŇĺenia samospr√°vy. O podporu sa bud√ļ uch√°dza¬Ě na XVIII. sneme ZdruŇĺenia miest a obc√≠ Slovenska, ktor√Ĺ sa uskuto√®n√≠ v m√°ji.

zdroj: malacky.sk

  • Novinky
  • Comments Off on J. Ondrejka: ‚ÄěZ Doln√©ho Z√°horia sa stane Bohom a Eur√≥pskou √ļniou zabudnut√Ĺ kraj.‚Äú

Comments are closed.