Gajary » read post

V√Ĺznamn√≠ gajarania: J√°n Salix de Ferbeltall

  • October 9th, 2005

Z gajarsk√Ĺch rod√°kov azda najv√§√®Ň°ieho v√Ĺznamu dosiahla rodina Salixovcov. Salix znamen√° po latinsky v√†bu. Vo vtedajŇ°√≠ch dob√°ch bolo m√≥dou, Ňĺe slovensk√≠ vzdelanci si svoje men√° polatin√®ovali. Rod Vrba blo z√°moŇĺn√Ĺ a ke√Į sa im za√®iatkom 17. storo√®ia narodil syn J√°n a prejavil ve¬ĺk√© nadanie, mal moŇĺnos¬Ě dosta¬Ě sa na Ň°t√ļdium. ҆tudoval na univerzit√°ch doma i v zahrani√®√≠. Ovl√°dal viacero re√®√≠. Najprv sa stal rak√ļskym d√īstojn√≠kom. Vojensk√Ĺ Ňĺivot ho neuspokojoval, preto vst√ļpil do r√°du cisterci√°nov, kde vyŇ°tudoval teol√≥giu. Prijal k√≤azsk√© sv√§tenie a ke√ĮŇĺe v Gajaroch sa uvo¬ĺnila fara, stal sa v roku 1647 gajarsk√Ĺm far√°rom. Po jednoro√®nom √ļ√®inkovan√≠ sa vzd√°va fary a uch√°dza sa o velehradsk√© op√°tstvo.

D√≤a 21. apr√≠la 1650 blo zvolen√Ĺ a kr√°¬ĺovsk√Ĺ z√°stupva ho 20.novembra uviedol do √ļradu. Vtedy sa za√®ala jeho cirkevn√° kari√©ra. UŇĺ o tri roky nesk√īr ho menuje kr√°¬ĺ Ferdinand op√°tom v Cukarde v Uhorsku, kam i pres√≠dlil. Nesk√īr sa vzdal op√°tstva a odiŇ°iel do Gaj√°r ku svojmu bratovi Pavlovi. V roku 1658 bol vymenovan√Ĺ za titul√°rneho biskupa v P√§tikostol√≠, lebo √ļzemie bolo pod vl√°dou Turkov. Zvolili ho za far√°ra do Skalice, kde sa stal dekanom. Po√®as pobytu v Skalici dostal potvrdenie na P√§tikostolsk√© biskupstvo a √ĮalŇ°ie vymenovanie za ostrihomsk√©ho kanonika a gemersk√©ho arcidiakona. Tieto hodnosti mu prin√°Ň°ali i ve¬ĺk√© finan√®n√© zisky. Zo Skalickej fary mal v√Ĺnos 500 zlat√Ĺch. Biskupsk√© majetky dal do pren√°jmu za √ĮalŇ°√≠ch 200 zlat√Ĺch a tureck√Ĺ koberec. Skali√®ania s n√≠m vŇ°ak neboli spokojn√≠ a pri novoro√®nej vok√°cii v roku 1661 mu vytkli, Ňĺe Ňĺiada ve¬ĺk√© peniaze od pohrebov chudobn√Ĺch ¬ĺud√≠. Ako mnohostrann√Ĺ cirkevn√Ĺ hodnost√°r bol kr√°¬ĺom Ferdinandom III. V roku 1656 pov√ĹŇ°en√Ĺ do zemianskeho stavu s predik√°tom de Ferbetall. Jeho zemiansky armales, √ļplne zachoval√Ĺ, je v opatere farsk√©ho √ļradu. Z neho sa dozved√°me, Ňĺe titul dostal za ve¬ĺk√© z√°sluhy, ktor√© si rodina Salix z√≠skala. Zemanstvo bolo udelen√© i jeho bratovi Pavlovi a jeho synom Christoforovi, Jurajovi a Karolovi. Far√°r ‚Äď dekan ‚Äď op√°t ‚Äď biskup zomrel v Trnave d√≤a 8. j√ļla 1668. Pochovan√Ĺ je v Trnave vo farskom chr√°me sv. Mikul√°Ň°a pri olt√°ri sv. Doroty.

√ąlen rodiny GaŇ°par Salix de Farbeltall bol bansk√Ĺm kapit√°nom v Banskej ҆tiavnici. V testamente zanechal pre gajarsk√Ĺ chr√°m dve fund√°cie. Jedna na 500 zlat√Ĺch bola na sv. omŇ°e a druh√° na 500 zlat√Ĺch pre gajarsk√Ĺch Ňĺobr√°kov pod podmienkou, Ňĺe ju bude ma¬Ě na starosti gajarsk√° obec. Pavol Salix de Farbeltall sa stal v roku 1721 prv√Ĺm poŇ°tmajstrom v Malack√°ch. So svojimi malolet√Ĺmi de¬Ěmi je pochovan√Ĺ v krypt√°ch frantiŇ°k√°nov v Malack√°ch. Jeho vdova AlŇĺbeta Salix prevzala po √≤om malack√ļ poŇ°tu. U malackej farnosti mala dlh 200 zlat√Ĺch, ktor√Ĺ nevedela splati¬Ě. V Malack√°ch mali i nejak√© pozemky. √ŹalŇ°√≠ z tohto rodu J√°n Salix de Farbeltall bol zase od roku 1724 poŇ°tmajstrom v Moravskom Sv. J√°ne.

T√°to rodina upadla v Gajaroch do zabudnutia a uŇĺ ani nevieme, kde st√°l ich zemiansky dom. Pozn√°me iba ich erb, ktor√Ĺ m√° na modrom poli leva drŇĺiaceho v pravej labe Ň°panielsky kr√≠Ňĺ.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>