Gajary » read post

V√Ĺznamn√≠ gajarania: ҆tefan Gr√°f

  • October 9th, 2005

Medzi v√Ĺzna√®n√Ĺch gajarsk√Ĺch rod√°kov treba zaradi¬Ě i slovensk√©ho spisovate¬ĺa ҆tefan Gr√°fa. Narodil sa v roku 1905, vychodil gymn√°zium a vzdelanie si doplnil na obchodnej akad√©mii. Za√®al pracova¬Ě ako √ļradn√≠k. V rokoch 1938 ‚Äď 1945 pracoval v Matici slovenskej v Martine ako ved√ļci jej nakladate¬ĺstva. Po vojne odiŇ°iel do Trnavy, kde prevzal funkciu ved√ļceho nakladate¬ĺstva Spolku sv. Vojtecha. Pracoval tam v rokoch 1948 ‚Äď 1968, kedy odiŇ°iel do d√īchodku. Patril do tretej vlny slovenskej poprevratovej literat√ļry a liter√°rne za√®al tvori¬Ě uŇĺ v roku 1934. Prispieval do r√īznych √®asopisov ako El√°n, Slovensk√© poh¬ĺady, ŇĹivena, Slovensk√© smery a pravidelne do dennej tla√®e. Pok√ļŇ°al sa i po√©ziu, ale √®oskoro ju zanechal.

Do literat√ļry vst√ļpil v roku 1937 zbierkou noviel V hor√ļcom pr√≠boji. UŇĺ touto pr√°cou vzbudil pozornos¬Ě, lebo je pln√° skuto√®n√Ĺch Ňĺivotn√Ĺch pr√≠behov a bola s¬ĺubn√° i Ň°tylisticky. V roku 1940 vyd√°va √ĮalŇ°iu zbierku noviel ŇĹerav√Ĺ bod. Zobrazoval v nej Ňĺivot s√ļ√®asnej spolo√®nosti. Do noviel vkladal i svoje osobn√© n√°h¬ĺady. Spracov√°val osudy a udalosti slovensk√Ĺch miest a rod√≠n v nepokojn√Ĺch vojnov√Ĺch √®asoch. ҆tefan Gr√°f neostal iba pri novel√°ch. Po prv√Ĺch zbierkach nasleduj√ļ rom√°ny Z√°pas (1939), Zm√§tok (1940), Oce¬ĺov√© vlny (1942), a Cesta za snom (1942). Tvoril uprostred krvavej vojny, √®o zanechalo stopy i na jeho diele. Takmer kaŇĺd√Ĺ rok vych√°dza niektor√° z jeho kn√≠h. Kritika mu vytkla, Ňĺe je stereotypn√Ĺ, hoci by sme mohli poveda¬Ě a zaradi¬Ě ho i k autorom lyrizovanej pr√≥zy. Tematicky sa pohyboval medzi mestom a dedinou, lebo tieto probl√©my dobre poznal. Vo svojej tvorbe nezaostal ani po skon√®en√≠ vojny, V roku 1949 vych√°dza jeho historick√Ĺ rom√°n Jur JanoŇ°iak √®erpaj√ļci z nevysychaj√ļcej studnice legiend o terchovskom rod√°kovi. Roku 1975 vydalo nakladate¬ĺstvo Slovensk√Ĺ spisovate¬ĺ jeho dielo N√°breŇĺie FrantiŇ°ka Jozefa, ktor√© obsahuje dve pr√°ce. Prvou je ozna√®en√° kniha a druhou Strieborn√° spona. Je to kniha nesmierne zauj√≠mav√°, zaujme kaŇĺd√©ho √®itate¬ĺa opisom osudov mlad√©ho u√®√≤a Martina zo Z√°horia, ktor√Ĺ tak ako tis√≠ce in√Ĺch, odch√°dza do Viedne, kde preŇĺ√≠va svoje osudy. Druh√° √®as¬Ě knihy Strieborn√° spona je nie√®√≠m podobn√°. Odohr√°va sa v jednom z√°hor√°ckom meste√®ku. Opisuje jeho stredn√© vrstvy, najm√§ remeseln√≠kov, ich Ňĺivotn√Ĺ Ň°t√Ĺl a mravy. Ukazuje na Ňĺivotn√Ĺ optimizmus a p√īvab mladosti humorn√Ĺm sp√īsobom tak typick√Ĺm pre rodn√©ho Z√°hor√°ka.

AvŇ°ak ҆tefan Gr√°f ako vzdelan√Ĺ liter√°t n√°m pribliŇĺoval i tvorbu in√Ĺch n√°rodov. Bol dobr√Ĺm prekladate¬ĺom. Z √®eŇ°tiny prekladal diela ҆imona J. Baara a Alojza Jir√°ska, z nem√®ini W. von Boda a W. Waltroda a obozn√°mil n√°s i s talianskou liter√°turou prekladmi tvorby Edmonda de Amicis a M. Soldatiho. V obci je po √≤om pomenovan√° jedna ulica.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>