Gajary » read post

V√Ĺznamn√≠ gajarania: PhDr. J√ļlius ҆p√°nik

  • October 9th, 2005

Bol jedn√°m z prv√Ĺch u√®ite¬ĺov na novootvorenej meŇ°tianskej Ň°kole. Ako mlad√Ĺ u√®ite¬ĺ sa pustil do kult√ļrneho zve¬ĺa√Įovania obce. Bol ve¬ĺk√Ĺm Ň°portovcom. Spolu z priate¬ĺmi zaloŇĺil v roku 1932 ҆portov√Ĺ klub Gajary. V roku 1936 inicioval zaloŇĺenie Miestnej skupiny Matice slovenskej, √®√≠m sa Gajary dostali do ve¬ĺkej rodiny mati√®iarov. J. ҆p√°nik bol jej duŇ°ou. Organizoval divadeln√Ĺch ochotn√≠kov, reŇĺ√≠roval divadeln√© predstavenia i s√°m √ļ√®inkoval ako herec. V Ň°kole pri r√īznych pr√≠leŇĺitostiach organizoval programy, p√≠sal sc√©nky a v√Ĺstupy. Bol aktivistom v Jednote Orol a v in√Ĺch katol√≠ckych spolkoch. O Gajaroch p√≠sal do r√īznych √®asopisov, √®√≠m obec ve¬ĺmi popularizoval. Bol akt√≠vny pri kaŇĺdom kult√ļrnom podujat√≠. Nezanedb√°val ani osobn√© vzdelanie. Svojou usilovnos¬Ěou z√≠skal vysokoŇ°kolsk√© vzdelanie stredoŇ°kolsk√©ho profesora ukon√®en√© doktor√°tom filozofie. Po skon√®en√≠ druhej svetovej vojny, ke√Į sa znovu za√®√≠na organizova¬Ě politick√Ĺ Ňĺivot, dal sa na politick√ļ dr√°hu. Sal sa jedn√Ĺm z l√≠drov v Demokratickej strane, ktor√° ho nominovala na svojej kandid√°tke na poslanca praŇĺsk√©ho parlamentu. Po zvolen√≠ za poslanca Demokratickej strany bol √®lenom jej poslaneck√©ho klubu. Nebol pas√≠vnym poslancom potrebn√Ĺm iba na hlasovanie. Jeho parlamentn√© re√®i boli brilantnou uk√°Ňĺkou zm√ĹŇ°¬ĺania √®loveka, ktor√Ĺ je oddan√Ĺ svojmu n√°rodu a svojej viere. Spolu s ostatn√Ĺmi poslancami nekompromisne h√°jil z√°ujmy Slovenska, najm√§ proti totalite, ktor√° sa k n√°m tla√®ila z √ąeska. Po febru√°rovom prevrate, ke√Į bola likvidovan√° Demokratick√° strana, za√®ala sa jeho Ňĺivotn√° kalv√°ria. Musel opusti¬Ě Bratislavu i stredn√ļ ҆kolu a na dlh√Ĺ √®as sa pres¬Ěahova¬Ě do skromn√©ho dom√®eka svojej manŇĺelky v Gajaroch. Musel √≠s¬Ě manu√°lne pracova¬Ě ako oby√®ajn√Ĺ robotn√≠k na jakubovsk√© rybn√≠ky. Po ukon√®en√≠ pr√°c sa stal liaharensk√Ĺm majstrom na hydin√°rni v Malack√°ch. I tu preuk√°zal svoje organiza√®n√© schopnosti a svoj √ļsek viedol ve¬ĺmi dobre. Z√°rove√≤ sa venoval Ň°t√ļdiu a p√≠saniu dej√≠n SNP z h¬ĺadiska kontraverzn√Ĺch poh¬ĺadov. Publikova¬Ě nemohol. Bol neust√°le pod doh¬ĺadom ҆tB ako vŇ°etci b√Ĺval√≠ poslanci Demokratickej strany. P√≠sal scen√°re besiedok a estr√°d pre r√īzne organiz√°cie a inŇ°tit√ļcie, √®o sa mu stalo osudn√Ĺm. V jednej sc√©nke si totiŇĺ dovolil prirovna¬Ě predsedu JRD k baranovi, ak nevie pre √®lenov JRD obstara¬Ě peniaze. Bola to ur√°Ňĺka verejn√©ho √®inite¬ĺa ‚Äď bol ods√ļden√Ĺ na polro√®n√© v√§zenie bezpodmiene√®ne. Po rehabilit√°cii nast√ļpil za profesora malack√©ho gymn√°zia, odkia¬ĺ ho povolali ako odborn√≠ka do V√Ĺskumn√©ho √ļstavu pedagogick√©ho. Pracoval na odbore stredoŇ°kolsk√©ho Ň°t√ļdia. Podie¬ĺal sa na tvorbe nov√Ĺch u√®ebn√≠c a na tvorbe osnov. Nas¬Ěahoval sa z rodinou do vr√°ten√©ho bratislavsk√©ho bytu. V Bratislave v roku 1994 zomrel, ale pochovan√Ĺ je v Gajaroch.

  • O Gajaroch
  • Comments Off on V√Ĺznamn√≠ gajarania: PhDr. J√ļlius ҆p√°nik

Comments are closed.