Gajary » read post

Pohromy obce: Povodne a v√Ĺstavba hr√°dzi

  • November 28th, 2005

Od najstarŇ°√≠ch d√īb bolo povodie rieky Moravy suŇĺovan√© povod√≤ami. NajstarŇ°√≠m obyvate¬ĺom Pomoravia, ktor√≠ s√≠dlili na hr√ļdoch, z√°plavy vyhovovali, lebo ich br√°nili pred nepriate¬ĺmi. HorŇ°ie to vŇ°ak bolo, ke√Į sa kraj skultivoval, okolie Moravy sa stalo √ļrodn√Ĺm po¬ĺom s kr√°snymi l√ļkami. Vtedy povodne robili po st√°ro√®ia nesmierne Ň°kody. Za nieko¬ĺko hod√≠n bola zni√®en√° celoro√®n√° pr√°ca ro¬ĺn√≠kov. Rieka Morava nad Gajarmi vytv√°ra ve¬ĺk√Ĺ obl√ļk smerom na z√°pad. V severnej √®asti obl√ļka sa do nej vlieva rieka Rudava, ktor√° je v √®ase jarn√©ho topenia snehu a ve¬ĺk√Ĺch daŇĺ√Įou pre svoje √ļzke a ve¬ĺmi plytk√© koryto ve¬ĺmi nebezpe√®n√°. Hladina Moravy je pod √ļrov√≤ou okolia 120-150 cm, ale Rudavy iba 50 cm. Za spom√≠nan√Ĺch nepriazniv√Ĺch podmienok nesta√®√≠ bra¬Ě vŇ°etku prich√°dzaj√ļcu vodu a za√®ne sa vylieva¬Ě. Ak sa zv√ĹŇ°i hladina vody v Rudave, zv√ĹŇ°i sa i v Morave, ktor√° vracia vodu svoj√≠m pr√≠tokom nasp√§¬Ě a Rudava sa vylieva rovno smerom na Gajary. Pri menŇ°ej povodni voda zaplavovala asi 2/5 chot√°ra. Pri ve¬ĺk√Ĺch povodniach zaliala, polovicu, ba i v√§√®Ň°iu √®as¬Ě chot√°ra. Dost√°vala sa uŇĺ za Karlov majer v Suchohrade, √®√≠m sa vytvorilo jedno obrovsk√©, √ļrodu ni√®iace, jazero. Voda odplavila pokosen√© seno, zaliala siatiny, pole bolo dlh√ļ dobu bahnist√©, zemiaky vyplaven√©. Ro¬ĺn√≠kom ostali iba slzy v o√®iach a nov√° √ļmorn√° lopota na zaloŇĺen√≠ novej √ļrody. To by nebolo vŇ°etko. V roku 1926 bola obrovsk√° povode√≤, voda sa dostala aŇĺ na R√°dek, vtekala do domov, pretekla cez izby a stajne. Ke√ĮŇĺe priŇ°la n√°hle, vyplavila i dobytok, oŇ°√≠pan√©, jarabice i vysok√ļ zver, ktor√° nemala √®as niekam sa uch√Ĺli¬Ě.

Tak√Ĺchto ve¬ĺk√Ĺch povodn√≠ je v dejin√°ch Gaj√°r zachyten√Ĺch p√§¬Ě. Prv√° v apr√≠li v roku 1860, ke√Į uŇĺ bola √ļroda zasiata. V tej dobe eŇ°te nebola vybudovan√° cesta do Dunkrutu. Voda sa vyliala na Ň°iroko-√Įaleko a trvalo tri t√ĹŇĺdne, neŇĺ opadla. Samozrejme zanechala po sebe aj sp√ļŇ°¬Ě. Obrovsk√© bahnisk√° br√°nili dlho v novej siadbe, nebolo obilia na siatie, priŇ°iel ve¬ĺk√Ĺ hlad. EŇ°te v barin√°ch ostalo mnoŇĺstvo r√Ĺb, ktor√© sa na dlh√Ĺ √®as stali z√°kladnou potravou neŇ°¬Ěastn√Ĺch obyvate¬ĺov. Po tejto povodni za√®ala v√Ĺstavba novej cesty cez Gaj√°r do Dunkrutu, aby sa umoŇĺnilo lepŇ°ie spojenie malackej oblasti z Rak√ļskom, hlavne z Vied√≤ou. V roku 1874 vystavali cez Moravu most a spojenie bolo hotov√©. Hoci cestu robili ve¬ĺmi pevn√ļ, viedla cez √ļzemie, ktor√© voda pravidelne zaplavovala. Rieka povedala svoje aj pri povodni v roku 1875. Nov√° cesta vyzvorila ak√ļsi prie√®nu hr√°dzu v tejto inuda√®nej oblasti, a preto pri stavbe cesty postavili p√§¬Ě mostov, ktor√© tvorili z√°rove√≤ priepusty pre vodu pri z√°plav√°ch, aby mohla preteka¬Ě z jednej strany cesty na druh√ļ. To vŇ°ak m√°lo poznali Moravu. V spom√≠nanom roku sa voda privalila tak prudko, Ňĺe na niektor√Ĺch miestach pretrhla i nov√ļ cestu a vytrhla z nej i nieko¬ĺkometrov√© podkladov√© balvany, ktor√© vyplavila √Įaleko do po¬ĺa. ¬ľadov√© kryhy, ktor√© Morava priplavila, ohrozili i nov√Ĺ most. Ten sa vŇ°ak z nasaden√Ĺm odv√°Ňĺnych chlapov podarilo zachr√°ni¬Ě. Ve¬ĺmi zl√° a Ňĺivoty ni√®iaca povode√≤ bola v roku 1879, ktor√° j povaŇĺovan√° za najv√§√®Ň°iu a najnebezpe√®nejŇ°iu okrem spom√≠nanej poslednej c roku 1926. St√°la nieko¬ĺko ¬ĺudsk√Ĺch Ňĺivotov.

√ŹalŇ°ia ve¬ĺk√° povode√≤ pola v roku 1885. Narobila tieŇĺ ve¬ĺk√© Ň°kody, ale vŇ°etky prekonala spom√≠nan√° povode√≤ v roku 1926. Vtedy sa tieŇĺ pretrhla cesta do Kruty a voda sa jarkami pri ceste dostala aŇĺ pred kostol. Bolo to boŇĺie dopustenie. Pukali domy, dobytok sa topil. Z Malaciek bolo povolan√© vojsko s √®lnmi a pont√≥nmi, aby zachra√≤ovali zo zaplaven√Ĺch domov √®o sa dalo. NaŇ°¬Ěastie si povode√≤ nevyŇĺiadala Ňĺiadne ¬ĺudsk√© Ňĺivoty. Obyvatelia Gaj√°r spolu s ostatn√Ĺmi obyvate¬ĺmi moravsk√©ho pomoravia za√®ali s Moravou tvrd√Ĺ boj, za√®ali budova¬Ě ochrann√ļ hr√°dzu. Od K√ļtov aŇĺ po Dev√≠nsku Nov√ļ Ves sa zdruŇĺili v jeden spolok, ktor√© naz√Ĺvali Slovensk√© dolnomoravsk√© vodn√© druŇĺstvo, v skratke MORAVOD. √özemie, ktor√© malo by¬Ě touto hr√°dzou uchr√°nen√© zabralo skoro cel√ļ starod√°vnu Bratislavsk√ļ Ňĺupu. √ölohou druŇĺstva nebolo iba postavenie hr√°dze, ale i regul√°cia rieky a melior√°cia pri¬ĺahl√Ĺch pozemkov. √ąlenmi druŇĺstva sa stali majitelia pozemkov z inuda√®nej oblasti. √ąlensk√Ĺ pr√≠spevok sa platil pod¬ĺa v√Ĺmery p√īdy patriacej do ochra√≤ovan√©ho √ļzemia. V priemere to robilo 0,18 K√® od 1 √°ra pozemku.

Stavba hr√°dze bola postaven√° na tri etapy. D√≤a 1. septembra 1928 sa za√®ala stava¬Ě prv√° √®as¬Ě od Suchohradu po M√Ĺto, ktor√© leŇĺalo na ceste ved√ļcej z Malaciek do Dunkrutu. Tento √ļsek bol dlh√Ĺ 4,5km a pracovalo tu vyŇ°e 200 robotn√≠kov, ktor√≠ poch√°dzali najm√§ z Gaj√°r. Stavba bola zadan√° firme Ing. G. Hamburger a syn zo Skalice. Bola drah√° a celkov√Ĺ n√°klad na t√ļto prv√ļ etapu bolo vyŇ°e troch mili√≥nov K√®. Podielnici by nikdy nemohli tak√ļto sumu vyplati¬Ě a preto 85 percent n√°kadov zn√°Ň°al Ň°t√°t a Slovensk√° krajina. V roku 1933 sa prikro√®ilo k 2. etape v√Ĺstavby, pretoŇĺe √®as¬Ě ktor√° uŇĺ bola postaven√° by neposkytovala dostato√®n√ļ ochranu. Preto sa z druhou etapou za√®alo od spom√≠nan√©ho M√Ĺta pri krutskej ceste aŇĺ po √ļstie Rudavy do Moravy po lokalitu naz√Ĺvan√ļ Fafrok. D√•Ňĺka tohto √ļseku bola 4,3km a pr√°ce st√°li 2,2 mili√≥na K√®. N√°klady sa znova zn√°Ň°ali v rovnakom pomere ako pri predoŇ°lom √ļseku. Aby nemohlo pr√≠s¬Ě pri ve¬ĺkej vode ku sp√§tn√©mu tlaku do Rudavy, aby sa nevyliala na Gajary, postavila sa tretia etapa hr√°dze √®√≠m sa zv√ĹŇ°ila plocha chr√°nen√©ho √ļzemia na 2 007 ha. Mimoriadna situ√°cia by mohla nasta¬Ě zo spodn√Ĺch a zr√°Ňĺkov√Ĺch v√īd za siln√Ĺch daŇĺ√Įov. Preto bol vybudovan√Ĺ syst√©m hr√°dzov√©ho potrubia, ktor√Ĺ odv√°dzal prebyto√®n√© vody priamo do Moravy. Tento tret√≠ √ļsek siaha od spom√≠nan√©ho Fafroku aŇĺ po Mal√© Lev√°re. Dokon√®ili ho za Slovensk√©ho Ň°t√°tu. Pr√°ce prevzal osobne prezident Slovenskej republiky dr. Jozef Tiso, na ktor√©ho po√®es¬Ě bola pri tejto pr√≠leŇĺitosti v Malack√°ch ve¬ĺk√° sl√°vnos¬Ě. Je tu eŇ°te nebezpe√®ie, Ňĺe by na niektor√Ĺch miestach mohla prenika¬Ě voda, ktor√ļ by tla√®ila Morava vzdut√≠m nasp√§¬Ě. Preto s√ļ tam stavidl√°, ktor√Ĺmi sa d√° cel√Ĺ syst√©m uzavrie¬Ě.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>