Gajary » read post

Pohromy obce: Druh√° svetov√° vojna

  • November 28th, 2005

Obyvate¬ĺov Gaj√°r postihla i druh√° svetov√° vojna. Najprv v roku 1938 narukovali na vojnu povinn√© ro√®n√≠ky muŇĺov, na z√°klade mobiliz√°cie, eŇ°te do b√Ĺvalej √®s. Arm√°dy. Odst√ļpen√≠m Sudet sa nap√§tie medzi Nemeckom a √ąeskoslovenskom skon√®ilo a chlapi sa bez √ļrazu vr√°tili domov. V septembri 1939 vypukla vojna z Po¬ĺskom a z√°loŇĺn√≠ci zase rukovali. Pre slovensk√Ĺch vojakov skon√®ila skoro a Gajarania sa z nej bez ujmy vr√°tili domov. O dva roky vypukla vojna zo ZSSR. Bolo povolan√Ĺch ve¬ĺa z√°loŇĺn√≠kov. ŇĹia¬ĺ nevr√°tili sa vŇ°etci. √ąas¬Ě Slovenskej arm√°dy bola prevelen√° z v√Ĺchodn√©ho frontu do Talianska ako technick√© vojsko. Z Gaj√°r ich tam bolo 43. Tu uŇĺ vypukol dom√°ci odboj proti vl√°de Mussoliniho a tvorili sa partiz√°nske oddieli. Ani z√°padn√° fronta vŇ°ak nezostala bez Gajaranov. Medzit√Ĺm doma vypuklo SNP a muŇĺov mobilizovali do Trnavy. Trnavsk√° pos√°dka odiŇ°la do SNP. Tabule s menami t√Ĺch, √®o sa nevr√°tili s√ļ na pomn√≠ku padl√Ĺch. Front sa pomaly bl√≠Ňĺil ku Gajarom. Oblohu denne br√°zdili obrovsk√© skupiny spojeneck√Ĺch lietadiel, ktor√© chodili bombardova¬Ě nemeck√© √ļzemie. Proti nim vylietavali nemeck√© st√≠ha√®ky a p√°lili po nich nemeck√© protilietadlov√© bat√©rie. Na ochranu proti n√°letom bola po obciach vytvoren√° Civiln√° protileteck√° ochrana (CPO), ktor√° mala na starosti vyhl√°senie poplachu, jeho skon√®enie, dozerala aby boli v obci kryty a dbala na zachov√°vanie zatem√≤ovania. VŇ°etky okn√° ve√®er museli by¬Ě utesnen√© tak, aby z nich neprenikol ani l√ļ√® svetla. Bol Ve¬ĺk√Ĺ t√ĹŇĺde√≤ a nemeck√© vojsk√° ustupovali k Morave a do Rak√ļska. Na Ve¬ĺk√Ĺ piatok a na Bielu sobotu prech√°dzali Gajarami oddieli unaven√Ĺch ma√Įarsk√Ĺch vojakov. Odch√°dzali tieŇĺ smerom do Rak√ļska. D√≤a 1. apr√≠la preŇ°li posledn√Ĺ Ma√Įari a uŇĺ sa vedelo, Ňĺe po nich bud√ļ nasledova¬Ě sovietske vojsk√°. Obyvatelia si ur√Ĺchlene budovali kryty. Z√°sobovali sa jedlom, prikr√Ĺvkami a chystali sa na boje, ktor√© s√ļ pri prechode frontu nemilou skuto√®nos¬Ěou. 4. apr√≠la sa zjavili sovietske vojsk√° v Malack√°ch a ve√®er priŇ°li uŇĺ i do Gaj√°r. Piateho o druhej hodine ve√®er boli Gajary uŇĺ obsaden√© a nasledovalo urputn√© dob√≠janie Moravy. Nemci sa totiŇĺ stiahli na rak√ļsku stranu, kde bol Ňĺelezni√®n√Ĺ n√°syp. Tam sa zabarik√°dovali a odtia¬ĺ potom ostre¬ĺovali delami sovietov, ktor√≠ √ļto√®ili. Gran√°ty dopadali najm√§ na stred obce. Tri z√°sahy dostal obecn√Ĺ dom, dva meŇ°tianka a dva i dom J√°na Dobrovotsk√©ho. Tuh√© boje trvali 12 dn√≠. PriŇ°lo pri nich o Ňĺivot 61 sovietskych vojakov, ktor√≠ boli pochovan√Ĺ v parku okolo sochy sv. Flori√°na. Pri prestrelk√°ch zahynulo i 7 ob√®anov Gaj√°r strelami Nemcov z rak√ļskej strany. Nieko¬ĺko dn√≠ po pr√≠chode sovietskej arm√°dy priŇ°li Rumuni. Traja priŇ°li o Ňĺivot a boli tieŇĺ pochovan√≠ pri soche sv. Flori√°na so sovietskymi vojakmi. Rumunsk√© vojsk√° sa tu zdrŇĺali aŇĺ do 14. j√ļna 1945, potom odiŇ°li domov. Chovali sa kult√ļrne. Poriadali kult√ļrne podujatia, ich styk z obyvate¬ĺstvom bol korektn√Ĺ. M√°vali aj svoje bohosluŇĺby. Nemeck√Ĺch vojakov pochov√°vali na poli tak ako padli. Po pr√≠chode sovietskej arm√°dy museli muŇĺi chodi¬Ě opravova¬Ě komunik√°cie. ŇĹeny museli vojsku vari¬Ě, pra¬Ě a pod. Z√°rove√≤ sa udiali politick√© zmeny ‚Äď za√®ala √©ra socializ√°cie Ň°t√°tu.

Want your say?

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>