Gajary » read post

Malack√Ĺ okres poŇĺaduje okamŇĺit√Ĺ n√°vrat pol√≠cie do Malaciek

  • April 15th, 2007

Prim√°tor mesta Malacky Jozef Ondrejka spolu so starostami obc√≠ Malack√©ho okresu poŇĺaduje n√°vrat Okresn√©ho riadite¬ĺstva Policajn√©ho zboru sp√§¬Ě do Malaciek. Spolu s n√≠m by sa do mesta mal vr√°ti¬Ě s√ļd aj prokurat√ļra. VŇ°etky tieto zloŇĺky boli totiŇĺ pred dvoma rokmi v r√°mci racionaliza√®n√Ĺch opatren√≠ Ň°t√°tnej spr√°vy zruŇ°en√©.

Napriek deklarovaniu zo strany rezortov, Ňĺe ob√®ania z√°sadn√Ĺm sp√īsobom nepoc√≠tia tieto zmeny, ke√ĮŇĺe pr√≠sluŇ°n√© zloŇĺky bud√ļ s√≠dli¬Ě v ne√Įalekom Pezinku, respekt√≠ve Bratislave, je opak pravdou. Bezpe√®nostn√° situ√°cia v meste i okrese Malacky sa stala ne√ļnosnou, preto jednozna√®ne poŇĺadujeme n√°vrat t√Ĺchto zloŇĺiek, uviedol pre agent√ļru SITA Ondrejka. Pod¬ĺa prim√°tora je nevyhnutn√© vr√°ti¬Ě tieto z√°kladn√© prvky Ň°t√°tnej spr√°vy do mesta, aj vzh¬ĺadom na rozvojov√© programy, ak√Ĺmi je napr√≠klad v√Ĺstavba parku Eurovalley, v ktorom vznikne pribliŇĺne 5 000 pracovn√Ĺch miest.
Posilnenie bezpe√®nosti v meste je aj jednou z prior√≠t, ktor√© v r√°mci z√°v√§zn√©ho dokumentu schv√°lilo malack√© mestsk√© zastupite¬ĺstvo na svojom zasadnut√≠ na roky 2007 aŇĺ 2010. Mesto uŇĺ v s√ļvislosti s posilnen√≠m bezpe√®nosti rozŇ°iruje organiza√®n√ļ Ň°trukt√ļru mestskej pol√≠cie, jej pracovn√≠kov bude motivova¬Ě aj zaveden√≠m pohybliv√Ĺch zloŇĺiek mzdov√©ho ohodnotenia. Malacky pripravuj√ļ aj nov√© formy spolupr√°ce pol√≠cie so z√°kladn√Ĺmi Ň°kolami. Od nov√©ho Ň°kolsk√©ho roka by mala za√®a¬Ě fungova¬Ě kr√ļŇĺkov√° √®innos¬Ě zaloŇĺen√° na spolupr√°ci mestskej pol√≠cie s miestnou
Prioritou mesta je dot√°ciami z rozpo√®tu zabezpe√®i¬Ě aj posilnenie mestskej hromadnej dopravy. Pod¬ĺa prim√°tora v t√Ĺchto d√≤och vyhodnocuj√ļ poznatky o nieko¬ĺk√Ĺch form√°ch dotovania MHD. Pr√°ve na ich z√°klade mesto vytvor√≠ vlastn√Ĺ model posilnenia dopravy. √ŹalŇ°ou z prior√≠t mesta je ukon√®enie revitaliz√°cie Z√°hor√°ckej ulice a ulice J. Kostku. V s√ļ√®asnosti sa pripravuje projekt, pod¬ĺa ktor√©ho chc√ļ Malacky rekonŇ°truova¬Ě centr√°lnu √®as¬Ě mesta, financie chc√ļ Ňĺiada¬Ě v prvom rade od Eur√≥pskej √ļnie.

Zdroj: mesto.sk

  • Novinky
  • Comments Off on Malack√Ĺ okres poŇĺaduje okamŇĺit√Ĺ n√°vrat pol√≠cie do Malaciek

Comments are closed.