Gajary » read post

VII. riadne zasadnutie obecn√©ho zastupite¬ĺstva

  • July 26th, 2007

Pozv√°nka

na VII. riadne zasadnutie obecn√©ho zastupite¬ĺstva v Gajaroch pod¬ĺa ¬ß 12 ods. 1 z√°k. NR SR √®. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriaden√≠ v znen√≠ neskorŇ°√≠ch predpisov a doplnkov na de√≤ 1. augusta 2007 (streda) o 18 00 hod.
na Obecnom √ļrade v Gajaroch.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Ur√®enie zapisovate¬ĺa a overovate¬ĺov z√°pisnice
3. Vo¬ĺba mand√°tovej, volebnej a n√°vrhovej komisie
4. Odpovede na otázky obèanov
5. Kontrola uznesenia
6. Majetkovo pr√°vne veci
7. Schv√°lenie VZN √®. 2/2007 o z√°v√§zn√Ĺch √®astiach √özemn√©ho pl√°nu obce Gajary 8. Diskusia
9. Schv√°lenie uznesenia
10. Z√°ver

Ing. Peter T y d l i t √° t
starosta obce Gajary

zdroj: gajary.sk

  • Novinky
  • Comments Off on VII. riadne zasadnutie obecn√©ho zastupite¬ĺstva

Comments are closed.